ПРОЕКТ  “Разработване на единна система за атестиране на държавните съдебни изпълнители и съдиите по вписванията”

 

 

 

 

 

“Мнения, оценки и препоръки на съдиите  по вписванията относно състоянието на Службата по вписванията на  Република България”

 

 

 

 Доц. д-р Иван Чалъков, Доц. д-р Иво Христов

 

 

 

 

София, 10 май 2010


І. СТАТУТ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

 

Обща оценка на състояинието на СВ

 

 

 

 

Общата оценка на анкетираните съдии по вписванията (СВ) за настоящето положение на институцията показва, че е налице неудовлетвореност от актуалното й състояние. Едва 5 % от отговорилите са на мнение, че състоянието на службата е много добро, а 26 % го оценяват като добро. На другия полюс са тези, които смятат, че състоянието на СВ е крайно незадоволително (11 %) или незадоволително (22 %), а обширният сегмент от 34 % от отговорилите са на мнение, че СВ е в задоволително състояние.

 

Общо състояние на СВ: основни причини за проблемите

Като основни причини за общо незадоволителното състояние на СВ се сочат неясният институционален статут и място на службата (близо 90 % от отговорилите СВ); следвани от липсата на държавна стратегия към СВ (общо 86 % от отговорилите); състоянието и качеството на регламентацията на отношенията между СВ и Агенцията по вписванията (86 % от отговорилите), както и общата нормативна регламентация на дейността на СВ (83% от отговорилите). Прави впечатление, че институционалните и нормативни проблеми пред СВ значително надвишават тези с материално-технически, финансов или кадрови характер.

 

Институционалното място на СВ

Прави впечатление над 90 % съгласие на отговорилите СВ, че най-подходящото място за тях е в системата на съдебната власт. Нюансите тук единствено са в това, дали СВ да бъдат към РС (71 % от отговорилите) или в съдебната система, но като самостоятелен орган (20 % от отговорилите СВ). Едва 1 % е на мнение, че следва да се запази настоящето статукво в системата на МП.

 

Координация на дейностите

 

При евентуално запазване на актуалното институционално статукво, като направления за подобряване на работата и взаимоотношенията с различни институции, на първо място с 55 % от отговорилите се поставя подобряване координацията с МП, на второ: желание за подобряване на координацията с Инспектората към ВСС, следвано с равен брой отговорили (по 21 %), желаещи подобряване на координацията с Инспектората към министъра на правосъдието и координацията със съответния ръководител на РС. Очевидно е, че наличното двойно функционално подчинение на СВ създава напрежения и съответни очаквания както към системата на изпълнителната власт в лицето на МП, така и към органите на съдебната власт – ВСС, Инспекторат към ВСС, административни ръководители на РС и т.н.

 

Забавянето/неефиктивност на делата

 

При идентифициране на основните причини за забавяне или неефективност на производствата по вписване на първо място отговорилите СВ поставят неадекватната нормативна уредба на тяхната работа и функции (с над 80 % от отговорилите), следвани от проблеми, свързани с Агенцията по вписванията (близо 90 % от отговорилите); проблеми свързани с кадастъра; проблеми свързани с нотариусите, както и материално – технически и финансови проблеми (близо 82 % от отговорилите СВ). Вероятно като следствие от описаната палитра от причини и проблеми може да се обясни и наличието на сериозна немотивираност на СВ – 60 % от отговорилите. При тълкуване на фактора „неадекватна нормативна уредба” трябва да се има предвид, че често тази неадекватност се прехвърля в съответните критикувани практики на взаимоотношения с АВ, кадастър и т.н.

 

 

СВ и съдебната система

 

Изследването очертава наличието на много сериозни дефицити при преценка на взаимодействието и методическата и друга помощ, която оказва МП на СВ. Така едва 2 % от отговорилите СВ са на мнение, че тази помощ е изключително навременна и полезна. По-голямата част от анкетираните смятат, че такава помощ въобще липсва (31 % от отговорилите), докато 15 % са на мнение, че тази помощ е само формална. Не е малък и делът на тези СВ, които оценяват помощта на МП като важна, но непълна и често ненавременна – 36 % от отговорилите СВ. Очевидно е, че важна част от мотивацията за промяна на институционалното място на СВ е продиктувано и от дефицити в подобни области.

 

Структура на СВ

 

По различен начин би следвало да бъдат преценявани отговорите на анкетираните СВ по отношение на оценката на организационната структура на СВ. По-голямата част от отговорилите (над ¾) са на мнение, че тази структура трябва да следва тази на районните съдилища, докато едва 3 % са на противоположното мнение. Т.е. потвърждава се хипотезата, че като цяло анкетираните СВ са удовлетворени от своето функционално място в системата на районните съдилища.

 

 

 

Това се потвърждава и от желанието на 74 % от отговорилите СВ, които смятат, че в организационно отношение СВ следва да бъдат децентрализирана система, която да е функционално подчинена на съответните РС. Едва 6 % от отговорилите биха желали организационната структура на СВ да бъде йерархично построена по подобие на прокуратурата.

 

 

Статутът на съдията по вписванията. Процедури

 

 

 

Демонстрираното в горните графики желание на мнозинството анкетирани СВ за преминаване на системата изцяло в съдебната власт се потвърждава по категоричен начин и от желанието на анкетираните СВ - 93 % да придобият пълноценен магистратски статус.

 

В тази връзка СВ демонстрират воля общите нормативни и институционални изисквания, които се отнасят за придобиване на подобен статус да се отнасят изцяло и без изключения и за тях. Така 73 % от отговорилите СВ са на мнение, че длъжност на СВ следва да се заема само при наличието на законово необходимия юридически стаж.

 

 

Същевременно по подобие на останалите магистратски длъжности, 82 % от отговорилите СВ са на мнение, че трябва да има конкурс за кандидатите за заемане на длъжност като съдия по вписванията.

 

 

 

Обратно, доколкото и ако за СВ са налице всички императивни изисквания за заемане на длъжност, които се отнасят и за другите магистрати, то според 64 % от отговорилите СВ не би следвало заемането на последващи длъжности в системата на съдебната власт от страна на лица – СВ, да става на общо основание, т.е. чрез конкурс. Следователно за СВ би трябвало да важат общите изисквания за всички останали магистрати, явяващи се на т.нар. „вътрешни конкурси”. Едва 15 % от отговорилите СВ не споделят подобно становище, но поради различни основания.

 

 

Отношения с обществото и държавните органи

 

 

 

Като демонстрация за общи антикорупционни настроения сред общността на СВ следва да се тълкуват и данните от тази графика, от която става видно, че 83 % от отговорилите СВ подкрепят принципа и практиката за разпределяне на делата на случаен принцип.

 

Взаимодействието с останалите държавни органи е ключово при реализация на функциите от страна на СВ. Данните от графиката показват противоречиви оценки на това взаимодействие. Така 13 % от отговорилите СВ са на мнение, че такова съдействие въобще липсва, а 11 % намират, че такова съществува само инцидентно. 34 % потвърждават, че е налице спорадично („понякога”) съдействие от страна на съответните държавни органи. На другия полюс са едва 21 % от отговорилите СВ, които смятат, че другите държавни органи винаги им съдействат при реализация на техните правомощия и отговорности. Очертаната картина разкрива липсата на цялостна структурна и най-вече функционална кохезия вътре в държавната машина. Очевидно е, че е налице своеобразен институционален партикуларизъм, чийто резултати се изразяват в честа алиенация между отделните държавни органи и служби. Факт, от който страда преди всичко обикновения гражданин.

 

 

 

 

В своеобразната класация за държавен орган, с който СВ срещат най-големи трудности в тяхната работа, на първо място следва да се постави Агенцията по вписванията – близо 57 % от отговорилите СВ. Това е категорична негативна оценка на болшинството СВ по отношение на т.нар. „реформа” в областта на СВ и ефективността на агенцията. На следващо място се нарежда АГКК с 42 % и едва след тях службите „ГРАО” с 15 %. Ясно е, че това е тройката държавни институции, от които зависи в значителна степен ефективността на работата на СВ. Негативната оценка, която последните им дават е ясен индикатор, че в това взаимодействие са налице много тежки дефицити.

 

Случаи на натиск при изпълнение на задълженията

 

 

За разлика от идентичен въпрос, отправен към ДСИ, при СВ се очертава (което е естествено и произтича от естеството на тяхната работа) по-високо усещане за лична сигурност при изпълнение на техните функции. 66 % от отговорилите СВ са на мнение, че върху тях не е оказван натиск при изпълнение на служебните им задължения. Все пак близо 14 % от отговорилите СВ декларират, че такива случаи спрямо тях е имало, което следва да се отчита при евентуална промяна на техния институционален и личен статус.

 

 

Мотивация на съдиите по вписванията

 

 

 

 

Въпреки очертаните по-горе негативи и дефицити в работата на СВ, като цяло мнозинството от отговорилите СВ са на мнение, че пред СВ са налице позитивни перспективи. Така 63 % от отговорилите смятат, че СВ ще съществуват при по-добри от сегашните правни и материални условия, докато 13 % са на мнение, че настоящето статукво ще се запази. Не е малък и делът на тези, които не са в състояние да преценят шансовете на СВ – 14 % от отговорилите. Същевременно прави впечатление, че едва 7% от отговорилите СВ са на мнение, че перспективите пред службата са подчертано негативни. Като цяло преобладават позитивните и оптимистични настроения, което е ценен ресурс за бъдеща реална реформа в тази сфера.

 

 

 

Точно в този контекст могат да бъдат обяснени и подчертано позитивните нагласи над 90 % от отговорилите СВ, демонстриращи воля за по-нататъшна работа именно в системата на СВ.

 

 

 

ІІ. МАТЕРИАЛНО ТЕХНИЧЕСКО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

 

Оценка на заплащането на труда

 

Малко над половината съдии по вписванията са удовлетворени от заплащането на техния труд и около 40% смятат че техният труд е подценен. Тези оценка за значимостта на своя труд са почти идентични със оценките на държавните съдебни изпълнители, като в двете групи е налице малък дял силно неудовлетворени от новото на заплащане, като той е по-висок сред държавните съдебни изполители (7%)  срещу 3% сред съдиите по вписванията.

 

Оценка на съществуващото материално-техническо осигуряване. Инвестиции.

 

 


 

 

 

Крайно недоволните от материално-техническото осигуряване на своята дейност са малък дял – под 10%,  но заедно с тези които изпитват различни трудности в това отношение делът на оценяващите негативно  МТО достига 1/3 от съдиите по вписванията. Останалите с повече или по-малко удовлетворени.

 

 

 


 

        Делът на напълно удовлетворените от помещенията в които работят ( 43%) е над три по-голям от удовлетворените от материално-техническото осигуряване, а заедно с частично довлетворените този дял достига 70%. Заедно това обаче почти една четвърт от анкетираните смятат че сградата в която работят не отговаря на изискванията, а има отделни служби по вписванията които още няма сграда, в която да бъдат настанени.

         Това се потвърждава и от оценките за работните помещения, където на фона на преобладаващата положителна оценка, всеки десети е посочил че службата му не разполага със собствени помещения, а за други 27% наличните помещения са крайно недостатъчни. Не допустимо една трета от съдиите в тази изключително отговорна служба да са лишени от базисни условия за работа – ситуацията напомня първата година от работата на административните съдилища, където обаче към проблемите бе подходено бързо и отговорно.

 

       По отношението на оборудваността на работните места ситуцията е малко по-добра - 3/4 от съдиите по вписванията са доволни, като над половината от тях ги оценяват като добри. Както стана ясно по-горе обаче, всеки десети обаче е работи при лоши условия или няма самостоятелно работно място!

 

 Очевидно при тези показатели става дума за регионални различия, което показва и изследваната зависимостт по области (виж Приложение)

 

 

 

 


Администрация и персонал

Проблеми с персонала в службите по вписванията – по-скоро организационни и нормативни

            Макар според 2/3 от анкетираните съдии осигуреността с административен персонал да е  добра или задоволителна, над 1/4 от тях имат проблеми с осигуреността, като на места този проблем е остър. Както показват и проведените интервюта,  това което пречи на работата е не толкова липсата или подготовката на административния персонал, а факта, че често пъти той обслужва и други магистрати в рамките на районните съдилища. Редица съдии по вписванията се оплакват от решенията в това отношение на председателите на районните съдилища, за които често службите по вписванията са последна грижа.

Приемането на адекватна нормативна уредба относно правата и отговорностите на администрацията, и решаването на проблема със прекия контрол върху нея са двата ключови проблема в службите по вписванията, които затрудняват тяхната работа:

 

 

Обучение и повишаване на квалификацията

 

Необходимост от усъвъшенстване на системата за обучение и повишаване на квалификацията в службите по вписванията

            Огромното мнозинство от съдиите посочват проблеми в системата за обучение и повишаване на квалификацията, като оценяващите я като „добра” са в рамките на статистическата грешка. Над една четвърт от тях посочват, че такава система просто не съществува.  Според тях липсата на цялостна концепция и дългосрочна политика спрямо тази дейност от страна на Министерството на правосъдието е основна причина за това.    

 

 

Съдиите посочват и редица организационните проблеми по организирането и провеждането на съответните дейности – най-вече липса на системност, недобре подбрани теми и лектори, пожелателността на някои от обученията. А организирано задължително обучение при постъпване на работа като съдия по вписванията просто липсва:

 

 

 

 

                        Въпреки посочените проблеми с обучението, съдиите по вписванията оценяват като цяло положително своите колеги и твърдят че сред тях почти няма напълно неподготвени хора. Очевидно гилдията се опитва да компенсира липсата на добра система за обучение и повишаване  на квалификацията чрез мобилизиране на вътрешните си ресурси като помощ от по-опитни колеги, самостоятелна подготовка, търсене на нужната информация в интернет и др.

 


Противоречиви мнения относно необходимостта от специализиране вътре в системата на службите по вписванията

 

Анкетираните съдии се разделят на две големи групи относно необходимостта от специализация, като делът на тези които са против това е малко по-голям. Както се вижда от графиката по-долу обаче, по-малко от една четвърт от тях категорично са заявили, че не са склонни да се профилират в своята дейност. Очевидно особено сред по-големите служби идеята за необходимост от специализация си пробива път.

 

 

 

 

 


ІІІ. АТЕСТАЦИЯ И ОЦЕНКА НА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

 

 

 

Практическа липса на система за оценяване и атестация

сред съдиите по вписванията

 

 

 

 

            Наличието на адекватна система за оценяване и атестация на персонала е необходимост за всяка модерна институция и оказва значимо въздействие върху мотивацията на служителите и решаване на проблемите при тяхното кариерно израстване. За съжаление в огромното мнозинство от службите по вписванията такава система практически липсва. Там къде все пак има такава, съдиите най-често не са удовлетворени от нея и/или виждат възможности за нейното подобряване.

 

            Съдиите по вписванията дават редица препоръки и идеи относно критериите за оценка и атестация на кадрите, които според нас е наложително да се използват при разработването и усъвършенстването на съществуващите практики. Както и при изследването на държавните съдебни изпълнители, предложените критерии се разделят две големи групи – такива, залагащи на обективно регистрирани признаци и по-скоро субективни такива. Всички те получават висока степен на одобрение, като първата група получава малко по-голяма тежест - „учения за водене на производството по вписване, съставяне на протоколи и определения (98%), „разбираемо и обосновано мотивиране на актовете” (97%) „брой, вид, сложност и тежест на преписките” (93%), резултатите от проверките на инспектората към МП” и  натовареността на района и съответния съдия (по 89%). Малко по-ниско натрупване получава критериите „получените поощрения и наказания” (84%)  и „брой на потвърдени и отменени актове” (76%).

Сред персоналните критерии най-важен е „спазването на Етичния кодекс”  на гилдията (91%). Критерия „квалификации и специализации” със своите 70% одобрение е на последно място.

 

 

 

 

            Две са институциите, които съдиите по вписванията одобряват в най-голяма степен като инстанция,  годна да извърши тяхното оценяване и атестация – председателя на районния съд с общо 83%  одобрение, и Атестационната комисия към ВСС  - 71% общо одобрение.  Като трета възможност, но със значително по-ниско одобрение е посочен ръководителят на съответната служба по вписванията (43%).


ИЗВОДИ

 

Анализът и обобщението на данните от интервютата с съдиите по вписванията сочат наличието на няколко ключови проблема, имащи решаващо значение за функционирането на системата на СВ в страната:

 

1.       Налице е неудовлетвореност от актуалното да службите по вписванията – по-малко от 1/3 от съдиите го оценяват като добро или много добро. Като основни причини за общо незадоволителното състояние на СВ се сочат

-          неясният институционален статут и място на службата,

-          липсата на държавна стратегия към СВ, 

-          недобрите отношения между СВ и Агенцията по вписванията, 

-          както и общата нормативна регламентация на СВ.

Тези причини значително надвишават по тежест проблемите от материално-технически, финансов или кадрови характер.

2.       Съдиите по вписванията категорично са недоволни от сегашния статут на службата, като огромното мнозинство (над 90%) виждат своето място в системата на съдебната власт. Повечето то тях предпочитат СВ да са към Районния съд (71 %), но едно значително малцинство мислят също са самостоятелен орган  в съдебната система (20 %).

3.       Сред основните причини за забавяне или неефективност на производствата по вписване 60% от анкетираните посочват немотивираността на своите колеги! Макар причината да е посочена след неадекватната нормативна уредба и проблемите в отношенията с Агенцията по вписванията, кадастъра и нотариусите, този факт тревога и изисква адекватна реакция. Без съмнение той е свързан с недоволството от статута на СВ потвърждава от установените зависимости при мотивацията

4.       Изследването регистрира солидни антикорупционни нагласи сред СВ – 83% подкрепят категорично  принципа за случайно разпределние на делата (срещу 52% при ДСИ!). Мнозинството то тях също са на мнение, че при заемането на последващи длъжности в съдебната власт от страна на съдии по вписванията би трябвало да важат общите изисквания за всички останали магистрати, явяващи се на т.нар. „вътрешни конкурси”.

5.       Агенцията по вписванията (АП), АГКК и службите „ГРАО” са тройката държавни институции, от които зависи в значителна степен ефективността на работата на СВ. Най-сериозни дефицити показват отношенията с АП, където негативните отговори преобладават (57%). Това е категорична негативна оценка на болшинството СВ по отношение на т.нар. „реформа” в областта на СВ и ефективността на агенцията.

6.       Съществуват проблеми в отношенията между СВ и председателите на РС по отношение на кариерното развитие, МТ  осигуряване и особено административния персонал, който често обслужва и други магистрати в рамките на РС. Редица съдии по вписванията се оплакват от решенията в това отношение на председателите на районните съдилища, за които често СВ са последна грижа

7.       Въпреки очертаните по-горе негативи и дефицити в работата на СВ, като цяло мнозинството от отговорилите виждат позитивни перспективи пред СВ. Така 63 % от отговорилите смятат, че СВ ще съществуват при по-добри от сегашните правни и материални условия. Преобладаващите позитивни и оптимистични настроения са ценен ресурс за бъдеща реална реформа в тази сфера


ПРИЛОЖЕНИЕ 1

 

 

НЯКОИ ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ ИЗСЛЕДВАНИТЕ ПРОМЕНЛИВИ

(Съдии по вписванията)

 

 

1. Оценки на състоянието на СВ според стажа

 

 

 

 


2. Оценки на някои причини за забавяне или неефективност на делата според стажа

 

 

 


 


3. Оценки на някои причини за забавяне или неефективност на делата според мотивите

 

 

4. Подкрепа за случайното разпределяне на преписките според стажа и  мотивите

 

 

5. Влияние на мотивите на СВ върху съобщаване за натиск, оценката за перспективите на СВ, желание да продължи да работи в СВ


6. Влияние на мотивите на СВ върху оценката материално-техническо осигуряване и осигуреността с администрация

 


7. Влияние на мотивите на СВ върху желанието за специализиране в рамките на СВ

 

 


ПРИЛОЖЕНИЕ 2

 

ОТКРИТИ ВЪПРОСИ ОТ АНКЕТА

СЪС СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА В БЪЛГАРИЯ

 

АПРИЛ 2010

доц. Иво Христов, доц. Иван Чалъков

 

 

1. ЗАЩО ИЗБРАХТЕ ДА РАБОТИТЕ КАТО СЪДИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА?

·         допада ми правната материя, с която работи съдията по вписванията; - длъжността е по-престижна от други длъжности, които съм заемала като юрист;  - възнаграждението е добро.

·         Относително добро и сигурно възнаграждение.  2. Престиж.  3. Възможност за работа по специалността.  4. Привлекателност на позицията от гледна точка  естество на извършваната работа.

·         Zapocnah s ideiata da se premestia kato sadia.

·         Ами просто си подадох документите,не очаквах,че работата е толкова интересна.

·         Беше предизвикателство да се пробвам в една нова дейност, неизвестна като позиция до нотариалната реформа през 1998г.

·         Всъщност работя като съдия по вписванията от 3 год., след проведен конкурс през 2007 год. В интерес на истината, това беше възможност за мен, да си намеря добра работа, да вляза в съдебната система, както и да се занимавам с материя, която ми харесва и където се чувствам в "свои води".

·         Дава ми обширни познания в областта на вещното, облигационното и наследственото право. Фигурата на съдията по вписвания е част от съдебната ни система и като съдия по вписванията се чувствам сигурна в дейността си. При постановяване на актовете ми за отказ не се притеснявам, че може да ми упражни натиск.

·         допада ми материята с която работя

·         Една от причините да избера професията на съдия по вписванията,е възможността да работя в съдебната система и интереса ми в областта на охранителното произвадство.

·         Желанието ме да се занимавам с вещноправни проблеми и по доброто заплащане.

·         желанието ми да работя в областта на вещното право и от части  с облигационно и наследствено право

·         за израстване в кариерата

·         за начало непосредствено след дипломиране,защото е много добра работа за начинаещ юрист

·         Започнах да работя като съдия по вписванията преди близо 12 години, когато за първи път се създаде фигурата на съдията по вписванията. Бях кандидатствала за работа в Районен съд и председателят ми предложи тази длъжност. Още като студентка харесвах вещното и наследственото право и прецених, че тази работа ще бъде подходяща за мен. През цялото време съм вземала решенията си сама, без намеса на административния си ръководител.

Организацията на работата е такава,че позволява да обмислиш разпореждането си и да го мотивираш.След създаването на АВ се наложи тенденцията да се разпореждаме в същия ден, поради нововъдената програма "Икар", която задължава деловодителите да приключват в същия ден въвеждането на сделки. Това по-скоро е наложено от ръководството но АВ.

Считам, че бързината при разпореждането за вписване не трябва да е за сметка на правилната юридическа преценка, която представлява същността на охранителното производство по вписване.  Разумно е съдията по вписванията освен възможност да постанови отказ, да може да даде възможност за представяне на липсващи допълващи акта за вписване документи.

Задължително е да се направят промени в програмния продукт"Икар", като входящият регистър има връзка с програмата и след като се регистрира акт със статус "отказ" или евентуално "без движение"това обстоятелство да излиза при справка по поименните и поимотни  партиди.  Така ще се гарантира верността на издаваните удостоверения през периода на обжалването или докато се представят липсващи документи/ако се прилага института"без движение"/.

 

 

·         Започнах работа като съдия по вписванията през 2003 г., тъй като винаги съм искала да работя  в областта на гражданското право /семейно, наследствено, вещно и др./.

·         Заради възможността за работа по специалността, защото работата е интересна и позволява добро развитие и израстване в кариерата.

·         Защото длъжността на съдията по вписвания е не по-малко интересна, отговорна, пълноценна и равностойна от магистратската.

·         Защото като юрист ми харесва да работя в областта на нотариалните производства.

·         защото ми допада

·         Защото ми е интересна работата в областта на гражданското право и нотариалното производство.

·         Защото ми харесва

·         Защото ми харесва да работя за въвеждането на имотен регистър.

·         защото ми харесва и допада

·         Защото предварително се бях запознала с това колко много актове се вписват, което означава и добре да се познава законодателството, с което се работи.  Защото като държавен орган съдията по вписванията следва да има и контролна функция по отношение на частните нотариуси, но това законодателно не е уредено. Може да има отделен " Съд по наследствата" както е в Латинския нотариат. Водена всичко изброено формирах искането си да работя като съдия по вписванията.

·         Защото през 1998 г.,когато започнах,длъжността беше съвсем нова и предизвикателството-огромно

·         Защото работа ме удовлетворява. Интересувам се от кадастър, вещно право, имоти, а като съдия по вписванията ежедневно се занимавам с това и с удоволствие си върша работата. Преди да започна тази работа бях държавен съдебен изпълнител, но това страшно ме натоварваше. Едно е да влезнеш в дома на длъжника и да започнеш да описваш вещите му, да се разправяш с недоволни взискатели, чиито длъжници отдавна са се разпоредили с вещите и имотите си, да си в постоянен конфликт и дискомфорт. Понастоящем изпълнявам и нотариални функции и срещите ми с хората протичат при съвсем други обстоятелства. Не казвам, че и тук няма недоволни и гневни, но са значително по малко.

·         защото така се е случило.след като подадох документите за работа в Райония съд.

·         Защото, смятам че това е една отговорна и престижна професия/в Европа тя се заема то юристи като почетна длъжност/, която защитава едни от най-важните приоритети за българина-собствеността.

·         Избрах  да кандидатствам като съдия по вписванията , тъй като материята която обхваща дейността на съдията по вписванията винаги ме е интересувала , харесвала и допадала.Винаги за мен е било предизвикателство за работа  вещно право и охранително производство в частност нотариалното -вписвания ,отбелязвания и заличавания .

·         Избрах да работя като съдия по вписванията, защото ми е интересно да се занимавам с тази материя, особено в условията на бум на строителството и сделките с недвижими имоти. Освен това прецених, че ще е добре за моето развитие като юрист.

·         Избрах да работя като Съдия по вписванията,защото професията е много приятна и ми харесва.

·         Избрах професията си поради материята с която борави - приоритетно с нотариалното производство и устройство на територията,  считайки я за най-вълнуваща и полезна към момента.  Изключително ценя и сериозно възприемам  изпълнението на длъжността съдия по вписванията. Необходимо е засилване на компетенциите на съдиите по вписванията, тъй като ако същите разполагат с по-големи правомощия при установявяне на определена нередност при сделки с вещни права върху недвижими имоти биха могли да въздействат върху производството чрез отстраняване на нередности чрез превенция. Като гарант на съдебно-охранителното нотариално производство, установено в защита на определени имуществени интереси, осъзнавам нейното превантивно значение за гражданския оборот с недвижими имоти. Отнасям се отговорно към длъжността, съзнавайки съществената и обществена функция. Не бива да си позволяваме безразличие към практическите проблеми  и предизвикателствата, които възникват в процеса на изпълнение на служебните си задължения.

·         Имах желание да работя като съдия .В този период имаше свободни места за съдии по вписванията  в съдебната система .  Поначало  Председателя на ОС назначаваше от  кадрите - съдии по вписванията и съдебни изпълнители ,  районни съдии .

·         Имах желания да работя  съдия . Поначало кадровата политика на председателите на ОС беше от  нотариусите , а впоследствие и от съдиите по вписванията да назначават районни съдии. / Нмалко съдии от настоящия ВКС и ВАС ,както и в АС   са започнали кариерата си именно като нотариуси . Към момента на завършването на стажа ми в съдебната система бяха свободни местата за съдии по вписванията . Даже имаше отлив от съдийската работа т.к . възнаграждението на един адвокат многократно надвишаваше възнаграждението на един съдия и съдия по вписванията .

·         Искам да се занимавам с натариална дейност,което прадполага задълбочено вникване в материята на вещно,облигационно,семейно,наследствено,търговко право.

·         Като възможност за професионална реализация и израстване в кариерата.

·         Като съдия по вписванията работя с голямо желание вече 12-та година основно поради обстоятелството че имам афинитет към гражданското право и по-точно към охранителните производства. Интересни са ми взаимоотношенията с нотариуси, съдебни изпълнители и други административни органи с които ежедневно се сблъсквам по повод на изпълнение на служебните ми задължения.

·         Материята ми харесва

·         Мотивираме доброто заплащане.

·         Направих този избор, защото като юрист практикувам в сферата на гражданското право. Интересуват ме правните теми и проблеми, които поставят нотариалната дейност, вещното и търговско право, устройство на територията и т.н. Познавам актуалните проблеми свързани със създаването на имотен регистър. Считам, че да бъдеш съдия по вписванията - държавен орган на съдебната система, касаещ охранителното производство, е престижно и отговорно и желая да вложа знания, усилия и ентусиазъм в дейността си.

·         Нотариалните производства и вещно-правните казуси винаги са стояли най-близко до представите и очакванията ми, свързани с реализацията в юридическата професия.

·         нямам особена причина, участвах в конкурс, представих се добре /според комисията/ и встъпих

·         нямах друга възможност

·         Огромният обем работа, кореспондиращ с неадекватно заплащане в Агнцията за държавни вземания, открилата се възможност с обявяването на конкурс за съдии по вписванията и самопреценката ми, че имам нужните знания и професионлна квалификация за тази работа.

·         отговорна,престижна работа с голяма актуалност-касае охранително сдъдебно производство свързано със собствеността на имотите.Именно мястото на съдия по вписванията в нотариалното производство е с цел сигурност,съд.контрол,превенция срещу измамите

·         Още като студентка предпочитах гражданскоправните науки, нотариалната дейност ми допада много. Затова се явих на конкурс за тази длъжност.

·         По стечение на обстоятелствата - бях държавен съдебен изпълнител и при въвеждането на частното съдебно изпълнение в България се "подведох" по разпространилия се тогава слух, че след определен срок държавното съдебно изпълнение ще бъде закрито като институт; възползвах се от открилата ми се възможност и станах съдия по вписванията. За сега тази работа ме удовлетворява.

·         Повече от 10 години работех като юрисконсулт,  по-запозната съм с облигационното право.

·         Поради възможността да работя като част от съдебната система

·         Поради възможността за работа в съдебната система в областта на гражданското право.

·         Поради предоставена възможност.

·         преди да заема длъжността на съдия по вписванията работих в друга област на правото и поисках да се занимавам с друго, явих се на конкурс за съдия по вписванията.

·         Преди работех пак сферата на вещното право в публична администрация. Работата като съдия по вписвнатията ме привличаше - независимост и възможност за растеж тогава в съдебната система. От 2002 година обаче насам постепенно се върви към принизяване на нашата работа и стремеж за ликвидирането, както  длъжността, така и на охранителния характер на производствата по вписванията.

·         Предизвикателство...

·         При търсенето на работа това беше длъжността, която беше свободна и за която кандидатствах.

·         продължих професионалната си реализация като юрист със засилен интерес към вещното право, но на по високо и много по отговорно ниво

·         Проявявам интерес към тази област на гражданското право

·         Работата е интересна.

·         Работата като съдия по вписванията е свързана с важни и много интересни за мен области на гражданското право - вещно право, облигационна право, семейно и наследствено право. Позволява да се развиват познанията ни в тези области. Аз винаги съм проявявала интерес към охранителните производства и по - специално към нотариалните, затова работата ми като съдия по вписванията напълно ме удовлетворява и ми доставя удоволствие.

·         Работата като съдия по вписванията ми дава възможност да получа ценен опит в развитието ми като юрист и по специално да се запозная детайлно със сделките с недвижими имоти.

·         Работех в Агенцията за държавни вземания като Главен публичен изпълнител. Работа с огромно натоварване и неадекатно заплащане. С обявяването на конкурс за съдии по вписвания-та, прецених, че имам нужните знания и професионални умения да се справя.

·         Работила съм 3 години като държавен съдебен изпълнител, след което към настоящият момент съм съдия по вписванията .След съпоставка и дълга преценка , роботата като съдия по вписванията ми допадна изключително много , и поради тази причина избрах тази длъжност .

·         Работя като съдия по вписванията от 3 год., след проведен конкурс през 2007 год.. В интерес на истината, този конкурс ми предостави възможност, освен да си намеря работа, съответстваща на желанията ми, да бъда част от съдебната система, както и да се занимавам с материя, която ми харесва в  която се чувствам в "свои води".

·         След завършване на стажа си в родния град това беше, към онзи момент, свободна длъжност в районен съд.

·         След като завърших юридическото си образование и поработих като юрисконсулт се откри свободна бройка за СВ в нашия район. Кандидатствах, защото материята, с която се борави ми допада.

·         Случайно - първият конкурс за място в съдебната система, на който успях да се явя, бе за съдии по вписванията

·         Смятам , че е добра възможност за начало на професионално развитие

·         Спечелих конкурс

·         Стана случайно, след успешно издържан конкурс.

·         това беше единственото свободно място в органите на съдебната власт в населеното място, в което живея, и добра възможност за кариерно развитие на току-що дипломиран юрист

·         Това беше най-добрата възможност за реализация ,която ми се предостави в началото на моята кариера и ми спомогна за натрупването на юридически опит. Още от самото ми хареса като и за момента смятям, че тя е  сред най-добрите юридически професии.

·         Учейки право, "Вещното право" беше една от предпочитаните ми дисциплини.       Ежедневната работа в тази насока ме прави щастлива.

·         Харесва ми гражданскоправната материя, работата е приятна, общуването с колегите и клиентите - удовлетворяващо

·         Харесва ми! Има възможност за развитие-работи се с разнородна юридическа материя!

·         Харесвам материята на вещното, наследственото и нотариално право.

·         харесвам тази работа,всичко свързано със собствеността- придобиване, разпореждане, отчуждаване, действащата нормативна уредба.

·         Хубавото в тази работа е това, че задачките се вържашат в рамките на деня и за следващия ден не остава нещо от предходния. Когато се прибирам при семейството изпитвам удовлетворение, че съм успяла да си свърша работата за деня.

·         Явих се на конкурс и спечелих, защото искам да работя в съдебната система.

 

 

 

3. КОИ СПОРЕД ВАС СА ОСНОВНИТЕ ПРОБЛЕМИ НА СВ ПОНАСТОЯЩЕМ?

Друго:

·         липсата на  възможноста за растеж, както на място, така и в йерахията на съдебната система, което постепенно води до това, че в ОС вече почти не останаха колеги, коите да са били СВ, а това се отразява на качеството на актовета на ОС, постановени по откази на СВ

·         Липсата на Тълкувателни ршения на ВКС по спорни въпроси от работата на СВ, които да служат за уеднаквяване на практиката в страната.

·         лошата и непълна нормативна регламентация на отношенията между съдиите по вписванията и служителите на агенцията, което често е повод за конфликти по между им и между регионален директор и съдии по вписванията, което от своя страна води до лоша организация в работата, объркване на служителите, некачествено изпълнение на задълженията, създаване на напрежение в работата.

·         много неясна роля на съдията по вписванията. Нормативната уредва е неясна и разхвърляна в много нормативни актове.

·         Необходимо е да се назначат служители към Районните съдилища, които да са пряко подчинени на съдиите по вписванията.

·         несинхронизираното законодателство по отношение на правомощията на съдията,внедряването на незаконосъобразен програмен продукт в АВ ,различните практики в различните съдебни райони-не само на съдийте,то и на нотариусите

·         Основните проблеми в работата ни идват от това, че материята на вписването не е адекватна на настоящите условия в държавата. В много случаи съдиите по вписванията са принудени от действащата правна уредба, да разпореждат вписване на абсолютно порочни актове, на такива, които заобикалат закона и видимо ощетяват интересите на някоя от страните по сделката или на общините, респ. държавата, тъй като нямат достатъчно правомощия, за да постановят отказ в такива случаи.   Важен проблем в работата ни е и липсата на конститутивно действие на вписването като цяло. Подобно решение /в комбинация с други промени в уредбата на вписването/ би спестило много главоболия на гражданите, би намалило и броя на образуваните дела по вещни спорове и не на последно място имотните измами. Именно в тази връзка съдиите по вп. биха могли да помогнат много.

·         Основните проблеми са не еднаквото правоприлагане на законите и липсата на достатъчно съдебна практика,макар и в последно време нещата да се подобряват в тази насока.

·         Основният проблем е неясният статут на съдиите по вписванията и двойствения характер при работата обусловен от създаването на Агенция по вписванията през 2004г.

·         по отношение на материално-техническото обезпечаване на СВ това зависи изключително от председателя на съответния съд и аз засега не мога да се оплача от липса на консумативи и всичко, което ми е необходимо за работата ми е осигурено

·         подценяване ролята и мястото на съдията по вписванията като съдебно охранително присъствие в широко аспектното нотариално проивзодство.Няма охранително производство без съд /проф.Ж.Сталев/

·         Стеснените правомощия на съдиите по вписванията, които биха могли да поемат и част от останалите охранителни производства.

·         стремежът на нотариалната камара да няма контробиращ дейността й орган и влиянието й в законодателната и изпълнителна власти

·         Ще има добър резултат в работата ако се изясни статута на СВ.

 

6.  КОГАТО ИЗБИРАТЕ ПОДОБРЯВАНЕ НА КООРДИНАЦИЯТА СЪС СЪОТВЕТНИЯ ОРГАН, КАКВО КОНКРЕТНО ИМАТЕ ПРЕДВИД?

·         Obucenia, seminari se cel uednakviavane na praktikata

·         Би следвало и съдиите по вписванията да се назначават от ВСС, тъй като отговарят на същите изискваня според ЗСВ, както съдиите, прокурорите и следователите и след провеждане на конкурс. Би следвало и атестирането да се извършва от ВСС, като се прилагат единните критерии за съдии, прокурори и следователи и израстване на място, което сега не е регламентирано.

·         Взимане на общи решения по практическото приложение на дейностите и системетизиране на взаимоотноошенията между органите в съдебната система.

·         Възможността да бъде отчитано мнението на съдиите по вписванията по въпроси, засягащи тяхната работа и предложенията им в тази връзка.

·         Да има директен контакт с ВСС и решенията, които той взема относно съдиите по вписванията да се изпълняват, а не да се ревизират или въобще да не се привеждат в изпълнение. Например до този момент всички предложения касаещи повишаване на заплащането след шест години стаж като съдия по вписванията,/съгл.ЗСВ/ които ВСС е гласувало в определен размер, не са изплащани, а са ревизирани до размер на 50 лева.     Тъй като всички държавни такси се заплащат по сметка на АВ, ВСС вероятно е загубило интерес към проблемите на съдиите по вписванията. Считам, че за някои дейности, които извършваме като разпореждащи органи в охранителното производство, таксите следва да се внасят по сметка на РС, както беше преди създаването на АВ. Разпореждането за вписване се извършва от съдия по вписванията, това е съдебно охранителна дейност, регламентирана от ГПК и следва таксите за тази дейност да са за сметка на съда. Въвеждането на технически данни е възложено на АВ и съответно  таксите за справките, които се извършват на база на  тях и издаваните удостоверения  може да бъдат за АВ. Съдиите по вписванията  извършват нотариална дейност, когато обявяват завещания,издават преписи от тях, изпълняват задълженията си,съгл.ТЗ при вписване на апорти. Тъй като те са съдебен орган, таксите за тяхната дейност следва да постъпват по сметката на съдилищата.

·         Да поема по вече ангажименти за квалификацията на съдиите по вписванията и обучението им към НИП

·         Да получават съдиите по вписванията от Министерството на правосъдието методически указания с оглед подобряване на работата на съдиите по вписванията и уеднаквяване на практиката с другите съдебни райони. Да се подобри взаимодействието с Агенцията по вписванията в процеса на общата работа .

·         Да се предприемат мерки за създаване на предпоставки за уеднаквяване на практиката на съдиите по вписванията.

·         да се провеждат повече обучения, да иима ясен статут насъдиите по вписванията

·         да стане ясно, че в съдебната власт съществува и такава фигура като "съдия по вписвания" и че тази длъжност има не само форма, но и съдържание.

·         даване на насоки , инструкции с цел уеднаквяване и унифициране на практиката на СВ

·         диалог със съответния орган

·         изравняване критерийте с другите съдии

·         Инспектората следва да се "появява" не само при проверки по конкретни сигнали,но като цяло да следи  проблемите на съдийте-това би преодоляло противоречивите практики,ако спорните въпроси се обсъждат на нациотално ниво и гъвкаво се предлагат заководателни промени ,там където има законови празноти или спорни текстове.

·         Като част от съдебната система, където без съмнение е мястото ни, ние следва да бъдем атестирани от върховния орган на съдебната власт. Считам, че до голяма степен проблемите ни биха се решавали много по -успешно, при положение, че дейността ни се отчита пред ВСС.

·         Когато се вземат решения свързани с проблемите на СВ е добре да се търси експертното ни мнение.

·         Липса на критерии за атестация и растеж на място при вземане на решение от ВСС за увеличение на заплатата на съдия по вписванията до заплатата на окръжен съдия.     Когато ВСС вземе решение за увеличение на заплатата на съдия по вписванията до тази на окръжен съдия в определен размер, то тази сума не се взема предвид от Министъра на правосъдието, а се редуцира в размер до петдесет лева.

·         липса на такава

·         Липсват обективни критерии за атестация на съдиите по вписванията.   Когато административният ръководител направи предложение за повишение на заплатата на съдия по вписванията до тази на окръжен съдия  чрез Министъра на правосъдието до ВСС и последният вземе решение за такова увеличение, то обикновено не се съобразява , а се редуцира до един минимален размер / в рамките на петдесет лева и то еднократно/.

·         Методични указания за унифициране на практиката на съдиите по вписванията

·         Мисля, че няма никаква координация.

·         Необходимостта от подробни указания.

·         нужна е по-голяма ангажираност с проблемите на СВ

·         Организиране на обучения или семинари ,чрез които да могат да се изчистят възникналите противоречия в практиката и попълнят непълнотите  в законите.

·         организиране на повече семинари с цел обучение и уеднаквяване практиката на СВ в цялата страна /много малко наши определения стигат до ВКС и няма произнасяне на този орган/;

·         Организиране на различни квалификационни форми , с оглед уеднаквяване / доколкото това е възможно/ практиката между СВ в цялата страна .  Своевременна реакция от страна на МП и Инспектората на МП към сигнали и препоръки изхождащи от СВ по повод на ежедневната ни практическа дейност.  Ако е възможно да се изготвя някакво издание по повод постановени откази от СВ от цялата страна и резултатите от тяхното обжалване пред ОС и ВКС за всяка година.

·         осъществяване на диалог и обратна връзка от страна на съответния орган със конкретно посочване на възможностите за решаване на проблемите

·         Периодично - поне веднъж годишно - да се провеждат обучения, семинари / задължително след съществени изменения в нормативната уредба по материята / - както се прави при магистратите.

·         по добро методично ръководство

·         По отношение председателя на Районния съд - голяма част от председателите на Районните съдилища никога не са заемали, дори и по заместване длъжността "съдия по вписванията" или "държавен нотариус преди 1998 г. " Същевременно съгласно чл. 80, ал. 1, т.6 ЗСВ, председателят на РС ръководи и контролира работата на съдиите по вписванията - как може да се ръководи и контролира една дейност без да се познава нейната същност или иначе казано, когато познанието за нея е съвсем повърхностно и недостатъчно? Това от една страна може да доведе до неефективен контрол, а от друга до конфронтация между председателя на съответния РС и изпълняващия длъжността "съдия по вписванията", което разбира се е крайно нежелателно. Ако се счита, че съдията по вписванията институционално следва да бъде в системата на Районните съдилища и съответно председателят на Районния съд да упражнява контрол и да ръководи дейността му, то тогава би следвало той да има и съответната подготовка  в тази област. Може би е била добра старата практика, при която съдиите са стартирали своята дейност като съдии изпълнители и като държавни нотариуси, а след това са преминавали на длъжност районни съдии или когато районните съдии са изпълнявали и всички тези длъжности - тогава естествено, че при преминаване през всички длъжности в рамките на Районния съд, всеки негов кадър ще бъде компетентен включително и в сферата на вписванията.    Що се касае до координацията с МП и с Инпектората на МП - това е с оглед сегашния статут на СВ -именно Инспектората на МП проверява дейността по образуването, движението и приключването на делата по вписванията и обобщава и анализира практиката по тези дела, т. е. към настоящия момент това е органът, който следва да дава и методически указания и помощ на съдиите по вписванията с оглед подпомагане  при оформяне на преценката ни като съдии по вписванията.  По отношение координацията на СВ с ВСС и с Инспектората към ВСС - това е с оглед на бъдещето - ако СВ стане независима съдебна институция или ако статутът на СВ бъде изравнен със ст

·         По отношение председателя на Районния съд - как може да се ръководи и контролира една дейност, когато познанието за нея е съвсем повърхностно и недостатъчно, да се даде повече свобода на преценка  на действията на съдията по вписвания по образуването и движението на делата, да бъдем обезпечени с техника и консумативи. По отношение координацията на СВ с ВСС и с Инспектората към ВСС - това е с оглед на бъдещето - ако СВ стане независима съдебна институция или ако статутът на СВ бъде изравнен със статута на магистрат.

·         повеч разбиране от тяхна страна ,и подобряването на положението ни,все пак толкова години сме работили за съд.система,а нямаме равнопоставеност с останалите съдии

·         По-голяма заинтересованост от страна на Министерството на правосъдието към СВ -  организа-ция на семинари, провеждане на обучение, информация за условията на работа и материално-техническото осигуряване.

·         По-голяма комуникативност между двете страни.По бързи, навременни и адекватни реакции от страна на Инспектората на МП и МП.Конкретно По повод промяната на Тарифата на АВ, касаеща промяната на чл. 3, който се отнася за частично заличаване на ипотеки многократно сме изпращали различна варианти за промяна /на предходното ръководство на МП/ Преди промяната на Тарифата от МП до всички съдии по вписванията се изпрати указание /което не обвързва съдиите/, което указание за определяне на таксите беше в пълен синхрон с предложените от нас  два варианта . Но за съжеление при промяна на Тарифата този текст не претърпя промяна.При запитване в МП ни се отговори, че няма икономическа обосновко за това.  Друг пример, който потвърждава, че може да се работи в синхрон стига да е налице воля и желание е инициираното от БАСВ чрез Министъра на правосъдието тълк. решение по повод събиранито или не събирането на такси за вписване за АЧОС и АЧДС.Това тълк. решение вече е факт и чрез него се сложи край на разнородната практика в цялата страна.

·         под подобряване на координацията имам предвид, че е необходимо да има диалог и съвместно обсъждане на проблемите свързани с работата, с обезпечаването на материално-техническа база и всички други проблеми, възникващи в процеса на работа

·         подобряване на координацията със посочените органи да се изразява в осъществяване на диалог и поостигане на консенсусни решения по отношение на възникналите проблеми  в процеса на работата.

·         Подобряването на координацията е свързано с по-ефективно и качествено администриране.

·         По-навременно отреагиране при промени в законодателството, касаещи дейността и на СВ - организиране на семинари, обучение. Също така даване на методически указания с цел уеднаквя-ване на практиката.

·         Постигане на уеднаквеност на производствата в различните съдебни райони; Премахване на възможността действащия тромав програмен продукт да решава вместо съдията по вписванията в коя книга следва да бъде подреден съответния акт, както и изчистване на системата от грешки и дублирани имотни партиди, способстващо за издаване на грешни писмени и устни справки на гражданите; Създаване на възможността за иницииране от страна на съдиите по вписванията създаването на практики, решаващи проблеми, свързани с противоречиво прилагане на закона.

·         Председателя на Районния съд и Съдията по вписванията трябва да имат възможност да подбират кадрите работещи в администрацията на Службата по вписвания.

·         при възникнали проблеми от всякакъв характер е необходимо по-ангажирано и своевременно решаване на тези проблеми от страна на РС и МП, а не неглижиране и отлагане

·         Пряка връзка с конкретен отговорен служител, редовни контакти и срещи с цел уеднаквяване на практиката.

·         С инспектората - по-голяма комуникативност,, адекватна реакция при решаване на конкретни проблеми свързани с работата ни.През 2009г. по инициатива на БАСВ чрез МП се инициира искане за тълк. решение от ВКС по повод промените в ГПК,  които създадоха разнородна практика относно дължима или недължима такса на Актовете за частна общинска собственост и частна даржавна собственост. Това решение е факт и прекрати разнородната практика.Препоръката е по-вече такива адекватни, бързи и своевременни реакции от страна на МП.

·         Систематизиране на практиката, относно еднаквото тълкуване и прилагане на закона при идентични казуси.

·         Специално отделено време от ВСС за срещи с Асоциацията на съдиите по вписвания .  Чести проверки от Инспектората с цел усъвършенстване на работата.

·         Създава се впечетление за липса на яснота и познания за пряката дейност и функции на съдиите по вписванията. При изпратени докладни записки или запитвания по спорни практически въпроси не се реагира своевременно. Това са мои наблюдения за период от 2007 г. до момента.

·         Това е звеното, което е висш кадрови орган, освен това предстои като стратегия-създаването на вътрешен постоянно действащ орган във ВСС за оценка и надзор в съд.система, както и спазва основните принципи за независимост и отговорност/които са основен атестационен критерии от обществото и  институциите за работата в съд.система/.  Работата на колеги съдии е най-близо по същество  и ценз до нашата работа....последиците от постановени съдебни решения касаещи имоти се вписват от нас.Освен това е необходимо да се подчертае, че повече от 60% от колегите магистрати са работили като съдии по вписванията и сега неосователно неглижират нашата работа. Мисля ,че ВСС е институцията, която може да обедини и да съблюдава интересите на юристите . които са в системата и извън нея. Това, че не сме магистрати не означава, че не съществуваме и че нашите актове/МАКАР И ОХРАНИТЕЛНИ/ не са маловажни, както се възприема навсякъде негласно. Дори не ни поканиха на Общите събрания в Окръжните съдилища...."били сме излишни и нямало да вземат отношение по нашата работа..."Добре...лошо няма.Питам се и с какво основание прокурори и следователи са магистрати, те са юристи като нас, а са магистрати?! Ние сме извън системата, наричаме се съдии по вписванията...а не сме магистрати. Пълна кошница с въпроси...

·         трябва да се изгради двустранна връзка, посредством която да формулираме проблемите в института на вписването и да търсим ефективен (в т.ч. и чрез законодателна инициатива) начин за преодоляването им

·         уеднаквяване на разнородната практика по прилагането на законите и правилника за вписванията, провеждане на обучения и семинари.

 

7. КОИ СПОРЕД ВАС СА ОСНОВНИТЕ ПРИЧИНИ, ВОДЕЩИ ДО ЗАБАВЯНЕ ИЛИ НЕЕФЕКТИВНОСТ НА ПРЕПИСКИТЕ И ДЕЛАТА, ВОДЕНИ ОТ СВ?

Друго:

·         административните срокове, големия административен йерархичен и архаичен апарат, поглъщащ единствено парични средства, но въпреки това с нулева ефиктивност.

·         В Службата по вписванията по закон не може да съществува забавяне на делата и преписките, съдията по вписванията е длъжен да се произнесе в рамките на работния ден по сделките и преписките, с които е сезиран.Производството приключва с вписване по разпореждане на съдията по вписванията или съответно с отказ от вписване и не може да съществува неефективност.

·         В съда в който работя  забавяне не е имало и е немислимо, така че не мога да отговоря.Всички съдии по вписванията се произнасят веднага и в рамките на деня актовете се вписват в масивите.

·         Вероятно в рамките на целия ЕС няма друга страна в която вписаните актове да се получават от гражданите в рамките на един - максимум три дни от датата на вписването. Подобна бързина не е оправдана и води след себе си до грешки и неточности при въвеждането.

·         Вероято в целия ЕС няма друга страна в която гражданите получават вписаните си актове в рамките на един , максимум два дни.Подобна бързина е неоправдана, ненужна и  често води до грешки и нередности при въвеждането. Тази дейност изисква прецизност, спокойствие и задълбоченост нещо, което след въвеждането на програмния продукт "Икар" се сведе единствено до критерия бързина ,бързина, бързина. Този критерий е важен , но може би за друга сфера на работа.При въвеждането на сделки считам, че най важния критерий е точно и прецизно въвеждане на съответния имот или в много от случаите имоти.

·         да си съдия по вписванията понастоящем в България е като да си блъскаш постоянно главата в стената, да не знаеш защо го правиш (защото и малкото, което по закон можем да правим за сигурността на оборота, се възпрепятства от всяка друга институция), но да ти плащат

·         забавяне или неефективност при вписване не може да се получи, тъй като всеки съдия по вписванията се произнася  и се извършва вписване в рамките на същия ден.

·         Забавяне на преписики се допуска единствено,когато представеният акт за вписване е с много  имоти,имам предвид това,че при нас се вписвали и ипотеки дори с 900бр. имоти.

·         изискването на АВп за приключване на преписката в рамките на деня, в който е постъпила същата много често е за сметка на качеството, защото понякога преписката е с фактическа или правна сложност и за СВ възниква невъзможност да чете или да се мотивира достатъчно добре.

·         Кой ...въобще говори за забавяне на делата и преписките...това е обидно та ние работим ден за ден...няма за утре...преписки и дела се бавят само в София...обема на работа е голям, но в другите райони не е така.Моля..да се провери това

·         липса на достатъчно координация между СВ-АВ - забавяне изпълнението на разпорежданията на СВ от АВ, поради технически причини за изпълнение

·         липса на конститутивно действие на вписването; ниглижиране ролята на съдията по вписванията в охранителното производство, което е функция от липсата на достатъчно правомощия; въвеждането на програмен продукт без каквото и да е участие и съдействие от страна на съдиите по вписванията, които и до настоящия момент не са започнати с възможностите му; воденето на входящия регистър от АВ, а не от съдиите по вписванията; липсата на деловоден персонал към съдиите по вписванията, които реално да извършват вписване под ръковоството на съответния колега, разпоредил даденото действие.

·         Липсата на възможност да постанови " без движение " до отстраняване на даден проруск...  Липсата на възможнжст за контрол над деловодителите...

·         липсата на синхрон в работата на съдиите по вписванията и агенцията по вписванията, което се дължи на различната административна подчиненост на служителите на агенцията

·         не е възможно да има забавяне или неефективност на сделките в СВ съгласно Правилника за вписванията съдията по вписванията се произнася в рамките на работния ден .

·         нищо друго, по -горе беше изброено най-важното

·         Обикновено проблема не е в това, че се забавят преписки, а в това че нововъведената програма ИКАР  принуждава съдиите по вписванията да приключват всички постъпили преписки в същия ден, в който са входирани. Това води до напрежение и  понягока до невъзможност за по задълбочена и мотивирана преценка по преписки с фактическа и правна сложност / случаи с международен елемент, вписвания по ТЗ и др./.

·         основните слабости на производството по вписване в настоящия му вид се коренят в липсата на конститутивно действие на вписването /като цяло/, което от своя страна да предостави повече възможности на съдията по вписванията за преценка, кой акт да впише и кой не. За съжаление много са случаите на недобросъвесно прилагане на законовите норми, извършено в подлежащите на вписване актове, които обаче съдията по вписванията, поради ограничените си правомощия, не би могъл да санкционира, чрез отказа си за вписване.

·         проблеми свързани с нотариусите и с кадастъра

·         Смятам,че няма основни причини,които да водят до забавяне или неефективност на преписките и делата,водени от Служба Вписвания.

·         Това е възможно и допустимо само при производствта,извън вписванията,заличаванията и отбелязванията-те селедва да се извършат в същия ден.Забавяве на процеса като цяло обаче много често има поради субективни и обестивни причини служителите на Агенцията да не са в състояние да обработят цялата документация,не само компютърната програма е бавна,но и хората са малко-така се получана цялостно забавяне на обработката и връщането на документи,но и на актуалността на информацията към справката

 

11. КАКВА СПОРЕД ВАС ТРЯБВА ДА БЪДЕ ОРГАНИЗАЦИОННАТА СТРУКТУРА НА СВ?

Друго:

·         както на магистратите

·         Може да съществува като отделение към районните съдилища.

·         отделение по охранително производство към РС

·         предложение:Съдиите по вписванията да са обединени в СВ към съответния районен съд, със свой деловоден състав. Много важно е вписването във входящия регистър да се извършва от служител на съответния съд, под ръководството на съдията по вписванията.

·         СВ трябва да бъде на функционално подчинение на съдилищата, но даните от въведената информация да се съхраняват в единен централен имотен регистър, което ще подпомогне и ефективното осъществяване и на останалите производства - изпълнително и исково.

·         СВ трябва да бъде система функционално подчинение на районните съдилища

·         система на функционално подчинение на РС

·         систима на функционално подчинение на районните съдилища

·         съдиите по вписванията могат да са организирани в служба по вписванията към РС, със собствен деловоден персонал, който да извършва входирането и вписването, а извършването на справки би могло да се извършва от Агенцията. Таксите за вписване следва да се превеждат по сметка на РС.

·         Фигурата на съдията по вписванията се създаде пре 1998г. Може би това е едно от малкото неща създадени в т.н. период на прехода,която с времето показва, че е била добре замислена и към днешна дата единствения способ за държавна превенция по отношение  дейността на нотариусите.Насочвам вниманието към факта, че от създаването до сега фигурата на съдията по вписванията към момента е далеч по необходима, важна за цялото ни общество. Доводите ми в тази посока са: пазара на недвижими имоти, който безпорно се разшири с влизането ни в ЕС, вписването на сделки с все по-сложен и фактически състав и др.

 

18. БИХТЕ ЛИ ПОСОЧИЛИ С КОИ ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ ИМАТЕ ОСОБЕНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ТЪРСЕНЕ НА СЪДЕЙСТВИЕ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ВАШИТЕ ФУНКЦИИ?

Други:

·         агенция по кадастъра и имотния регистър

·         Агенцията по вписванията няма  проблеми с държавните органи.Работи се в хармония.

·         В работа си не съм срещала такива проблеми, за да ги посоча.

·         данъчни органи,банкови институции по повод на изпърнение на нотариални функции от съдия по вписванията

·         Издаваните скици и схеми не винаги съответстват на съотвените нормативни актове, двойното подчинение на служителите от АВ.

·         Изнервени граждани и адвокати извън моя съдебен район.

·         Най-често официалното удостоверение, подписано от съдия по вписвания и връчено на заинтересованото лице за снабдяването му с необходимата за производството информация /удостоверение за наследници и др./ не е основание за издаване на същото от органа. Отдалечена устна справка не се допуска.

·         намеса в производствата по вписванията, като оказват въздействие и натиск на служителите в службата по вписванията без знанието на съдията по вписванията

·         Неправилното изработване на кадастралната карта , грешките и непълнотите в нея / в резултат на липсата на юридическа преценка / , рефлектират директно върху работата както и на нотариусите / при изповядвянето на сделките /, така и върху съдиите по вписванията при вписването на актове .

·         няма такива държавни органи, тъй като не се е налагало такова съдействие

·         Общини и кметства

·         Общините

·         по приницип за да извърши дейността си съдията по вписванията не се изисква съдействие от други държавни органи и лица / физически и юридически/, напротив в компетентността на съдията по вписванията е да оказва съдействие на държавни органи и лица.

·         Посочих други регистри  и лица,за да ви кажа,че не съм имала проблеми при съдействие  за осъществяване на функциите ми.

·         При  изпълнение на функциите на  съдията по вписванията не се изисква съдействие от държавни и други органи.

·         При съдията по вписванията идва винаги готов акт-той няма право да изследва правата по него нито  да си "досъбира"информация-обвързан е от тази,която се съдържа в акта.Така че взаимодействието с институцийте е на същата плоскост ,както и при нотариусите и останалите органи,оправомощени да издават подлежащи на вписване актове.

·         призовкарите към  съдилищата

·         регионален директор

·         Регистрите на МВР относно издирване на настоящи адреси на лицата по отношение на чието имущество има наложена възбрана.

·         с поземлените комисии за справка за номерата на имотите.

·         Считам, че създаването на АВ е една от многото грешки на предходните правителства.Моето мнение е че създаването  на една нова сруктура/без значение коя сфера от живота ни засяга/ следва да бъде сириозно дебатирана на различни институционални нива, да се преценят всички аргументи за и против създаването и в дългосрочна переспектива и едва тогава да се премине към кардинални промени.С други думи, че ползата за държавата и гражданите и ще бъде в пъти повече от старата сруктура.Не считам, че създаването на АВ покрива всички тези критерии.

 

22. КАКВО НАЙ-ВЕЧЕ ВИ КАРА ДА ПРОДЪЛЖИТЕ ДА РАБОТИТЕ КАТО СЪДИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА?

·         В настоящия момент се създава имотен регистър и ролята на съдията по вписванията е особено важна и съществена като орган на съдебната власт, изпълняващ и контролиращ този процес с оглед неговото законосъобразно протичане.

·         важността на обществените отношения, които се засягат с имотния регистър

·         възможноста да трупам опит в тази област

·         Възможността да затвърждавам знанията и уменията си в професията чрез ежедневното решаване на не малък по обем и разнообразни по съдържание нотариални производства.

·         длъжността отговаря на образованието, което съм получила, професионално ме удовлетворява и харесвам това,  което работя.

·         Доброто заплащане и условията на труд

·         Единственото, което ме кара да продължавам да работя като съдия по вписванията е възможността да развивам юридическите си познания  и опит.

·         Естеството на работата и независимостта при вземане на решения при осъществяване на правомощията си.

·         Желанието ми да получа опит и знания като юрист

·         Заех длъжността "съдия по вписванията" след спечелен конкурс през 2007 г. - и аз като повечето завършили юристи, които в България не са никак малко, нямах определена цел в професионален план, която да следвам неотлъчно. Преди конкурса, информацията за тази длъжност черпех от различни източници, включително и от форуми в Интернет. Някои определят длъжността на съдия по вписванията "като скучна", други (включително магистрати, заемащи ръководни постове ) я неглижират, като правят изказвания от рода на :"ние за делата не изискваме това, та за едно вписване ли". Когато един юрист обаче, заеме такава длъжност и започне в детайли да изследва какви точно са функциите на съдия по вписванията, какви са отговорностите, то тогава ще установи, че длъжността не е никак скучна, никак маловажна, изисква широки познания във връзка със законодателството и практиката в сферата на гражданското производство.  Какво ме кара да продължавам да работя? - причините са няколко:  1. Сравнително доброто и сигурно заплащане (добро на фона на ситуацията в България).  2. Начинът, по който заех длъжността - след централизиран конкурс, във високо конкурентна среда.  3. Престижът, който дава професията - длъжността се ползва с уважение в обществото, сред обикновените граждани и други лица, които имат взаимоотношения със съдиите по вписванията (тук имам предвид общински и областни администрации, частни съдебни изпълнители, нотариуси, адвокати). Странно е само, че СВ имат неясен статут, който би следвало да бъде магистратски, имайки предвид начинът, по който се заема длъжността - след конкурс, който подобно на конкурсите за магистрати протича в силно конкурентна среда и има много други допирни точки с конкурсите за магистрати, с разликата, че конкурсите за съдии по вписванията се организират от МП, а същите, но за магистрати - от ВСС. Странен е статутът и от друга гледна точка - голяма част от настоящите магистрати са започнали своята кариера именно от тези "по-долустоящи" длъжности - имам предвид от длъжности като съдии - изпълнители, държавни нот

·         Защото и сега предизвикателствата са толкова много,както и през 1998г.,а и когато човек "инвестира" време и усилия в това,да бъде ако не добър,то поне спокоен от рутината в професията ,не си засужава да се отказва ,когато става все по трудно.

·         Интереса и обичта към този вид работа .

·         интереса към работата

·         Интересна и отговорна работа.

·         Интересът ми в областта на гражданското право и в областта на нотариалното производство и това , че си обичам работата и я работя с интерес и желание .

·         Какво ме кара да продължавам да работя? - Сравнително доброто заплащане на фона на ситуацията в България.;-4. Чувството на удовлетворение от извършваната от мен работа - единствено и само в услуга на обществото и гражданския оборот и-Престижът, който дава професията, въпреки, че понякога се отнасят  пренебрежително към нас, особено магистратите, дори понякога укорително, когато постановяваме откази по отношение на техни актове, подлежащи на вписване, ни заявяват, че нямаме право да "ревизираме" тези актове. Странен е този неясен статут на съдиите по вписванията, имайки предвид начинът, по който се заема длъжността - след конкурс, който има много допирни точки с конкурсите за магистрати, с разликата, че конкурсите за съдии по вписванията се организират от МП, а същите, но за магистрати - от ВСС. Странно е, че към момента един следовател или прокурор може да премине на длъжнастта "съдия в гражданска колегия" без конкурс, а съдиите по вписванията  следва да се явяват на общо основание, като кандидати за първоначално назначаване в органите на съдебната власт. Тогава справедливо би било  всички, при преминаване на друга длъжност, да се явяват на централизиран конкурс, при който кандидатите да бъдат оценявани единствено по критерий "знания".

·         Когато човек обича професията и работата си тя всеки ден му носи удоволствие и удовлетворение.Като СВ се работи с голям обем от нормативната уредба в сферата на търговското,вещното ,облигационното и др. права и  това позволява да се развиваш като юрист.

·         любовта ми към този вид работа

·         Може би това,че работата е интересна.

·         мотивира ме идеята за подобрявяне положението и статута . Освен това като съдии по вписванията работят много качествени колеги.

·         Мотивирана съм от естеството на работата.Ще бъде добре да се унифицира практиката на съдиите по вписванията с оглед точното прилагане на нормативната уредба.

·         на фона на големите измами с имоти,съдията по вписванията като част от съдебната система е единствената защита,работата е изключително отговорна,интересна,с голям обхват на правни знания и правомощията му би следвало да се увеличат с оглед постигане максимална ефективност в борбата срещу измамите

·         Надеждата за развитие и усъвършенстване в професията.

·         Надеждата, че проблемите свързани със статута на съдиите по вписванията ще бъдат разрешени, че би се подготвила нормативна уредба разширяваща правомощията на съдията по вписванията, осигуряваща му възможност да бъде гарант за сигурността на сделките с недвижими имоти. Желанието да докажем, че сме добре подготвени и заслужаваме нужното уважение.

·         Назначена съм на това място след последния проведен конкурс. Преди това съм се явявала три пъти на конкурс за съдия по вписванията. Дали искам да я работя? Да, искам и то не само, защото съм положила много усилия, за да започна тази работа, а просто защото ми е присърце и я върша с удоволствие. Аз съм от хората, които събуждайки се в понеделник си казват "Чудесен ден, днес съм на работа.", а не от тези :"Офф, пак е понеделник и пак трябва да се ходи на работа"

·         Натрупаният опит и авторитет и съзнанието, че ние сме последната преграда пред имотните измами.

·         Натрупаният опит, който ми дава спокойствие и увереност в изпълнение на служебните ми задължения. Вътрешното убеждение, че тази работа е важна, необходима за хората и аз съм полезна за тях.

·         необходимостта от създаването на един имотен регистър, който да дава отговори относно актуалното състояние на недвижимите имоти, а не  създаването на регистър в който просто да се трупат данни.

·         Нормалното работно време и липсата на заетост извън него

·         Обичам професията си на съдия по вписванията - държавен орган на съдебната система, касаещ охранителното производство. Предизвикателство е да определям актуалните правни проблеми и да намирам техните решения в дейността на съдия по вписванията. Също така това, което най-вече ме кара да продължавам да работя като СВ, е значителната и изключителна по рода си социална и професионална мрежа, създадена от всички съдии по вписванията в РБългария.

·         обичам работата си и работя с удоволствие

·         Обичам работата си. Чувствам се удовлетворена. На 52 години нямам амбиции за кариерно израстване.Считам, че мога да бъда полезна в посока издигане авторитета на съдиите по вписванията.Надявам се да съм успяла през периода 2007г. до момента, като Председател на Асоциацията.Периодът до изборите / юли 2009г/ беше изключително тежък и критичен за нас съдиите по вписванията.Не е тайна, че политиката на предходното ръководство на МП в частност на г-жа М. Тачева като Министър на правосъдието по отношение на нас, беше в посока преминаването ни към АВ.Тази политика създаваше изключително напрежение и несигурност у всички нас и действаше деструктивно на работата ни.Удовлетворена съм от факта, че към днешна дата съдиите по вписванията са към съдебната система, което доказва че действията които сме предприели в рамките на тези две години са адекватни и сме успели да убедим личности от които зависим на институционално ниво за мястото и ролята на съдията по вписванията като част от съдебната система.

·         Обичам си работата и съм се утвърдил като компетентен и взискателен, но безпристрастен и справедлив съдия по вписванията. Колегите и гражданите ценят моите мнения по въпроси свързани с дейността ни.

·         Отговорността.

·         перспективата за по-добър статут в бъдеще

·         Перспективата от въвеждането на имотния регистър.

·         Повече от 10 години работя като съдия по вписванията и не е без значение за мен как за напред ще се уреди статута на съдиите по вписванията и ми харесва да работя в областта на вещното право и да се развивам като професионалист в тази област

·         Познавам добре работата си, била съм свидетел на много сруктурни промени, знам кои са слабостите в нормативната база и в какви насоки би трябвало да се работи за стабилизиране на статута на СВ. Участвала съм активно в професионалното сдружение на СВ, отделила съм много от личното си време, за да участвам в изготвянето на становища и мотивирани предложения, свързани с работата на СВ. Не ми е безразлично, дали на едно толкова важно охранително производство, каквото е производството по вписване, ще се отдаде необходимата значимост/да не забравяме, че всеки гражданин на страната притежава недвижима собственост/или ще се допусне проблемите да се решават формално и без синхрон с цялостната нормативна база. За някои важни въпроси, свързани с вписването въобще няма конкретни нормативни текстове и сме принудени да прилагаме общи разпоредби, а това често води до изкуствено създадена разнородна практика.

·         Присъствието и сигурността, която то осигурява в съдебната власт.

·         Причините, които ме накараха да кандидатствам за тази работа - интересът към гражданскоправната материя, в частност вещноправната материя, близостта с нотариалното производство.

·         Работат на съдия по вписванията все повече ми харесва с натрупване на опит в резултат на продължителната практика в тази област. И ако сега трябва да избирам с какво да се занимавам с мойто правно образование и квалификация отново ще избера тази длъжност. В последните години казусите в охранителните производства стават все по - разнообразни , изискващи познания от различни закони , което е интересно и развиващо в професионален аспект. Удовлетворена съм и от контакта с нотариуси и съдия изпълнители , които в по-голямата си част са много добре професионално подготвени. Често виждаме резултатите от нашата работа проследявайки вещните дела не само в нашия съд но и в тези от страната.Много полезна информация получаваме следейки обжалванията на нашите откази пред по-горните инстанции.

·         Работата е добра - натовареност поносима, заплата доста добра, материални условия - добри.Ако бих си потърсил друга работа, един от основните мотиви би бил доста ограничената част от правната материя, която ми се налага да прилагам в работата си. С други думи - чуствам, че "закърнявам" като юрист и не развивам уменията си, не научавам много нови неща - но това е все свързано с неоправдано ограничените правомощия на съдията по вписвания.

·         Работата е интересна , всеки ден сме изправени пред различни казуси ,  материята обхваща много институти от различни отрасли на правото .

·         Работата е интересна и предлга кариерно развитие

·         Работата е твърде интересна и отговорна. Ролята на съдиято по вписвания тепърва предстои да намери своето реално място в съдебната система. Съдията по вписвания  охранява и гарантира гражданския оборот.Крайно време е да се обърне по-специално  внимание на длъжността и да се прецени реалния принос на съдията по вписвания, защото  СВ е коректив на нотариуса, който в много от случаите, воден от чисто комерсиални цели е склонен да изповяда нищожна сделка.

·         работата ми с вещно право, облигационно и наследствено право и ми харесва работата на съдия по вписванията

·         Работата ми харесва. Смятам, че е важна и необходима, а това ме кара да се чувствувам полезна.

·         Работата много ми харесва и скам да продължа като съдия по вписванията.

·         работата на съдията по вписванията ще става все по - интересна и отговорна с предстоящото въвеждане на имотния регистър, работата отговаря на образованието ми и ми харесва

·         работата се оказа не толкова скучна и все пак е добро поле за изява

·         Работейки трета година на настоящата длъжност, работата ме удоволетворява и по-дълбокото навлизане във  "Вещното право"  чрез ежедневните казуси ме кара да се чуствам пълноценна.

·         Работи се в относителна спокойна среда.

·         Рутината която придобих, в следствие на стажа и опита на заеманата длъжност; надеждата, че ще бъде регламентиран институционалният статут и място на съдията по вписванията.

·         Самото производство по вписването  бележи развитие ,т.к. се разшири кръга на подлежащите на вписване актове , усложниха се правните фигури , оттам и актовете подлежащи на вписване . Освен това  наличието  нови по -сложни хипотези , предполага много добра юридическа подготовка /имайки предвид краткото време за което сме длъжни да се признасяме /, за  да се приложи точно закона , което е голямо предизвикателство .

·         Смятам, че изпълняваме важна обществена функция по подържане и създаване на имотен регистър и за в бъдеще ще се оцени нашият труд.   Благодарение на нашата работа се възпрепятства вписване на абсурди в имотния регистър.

·         Същите причини, поради които кандидатствах за тази длъжност, а освен това - добрият екип от професионалисти, с които работя в момента.

·         това е което искам да работя

·         Това, че съдиите по вписванията са в съдебната система и са независими по отношение на своята работа.

·         това,че вече съм натрупал достатъчно опит и се справям  добре,колектива е много добре сработен ,както и добрата материалната база и заплащане

·         убеждението, че дейността, която изпълняваме подпомага сигурността на гражданския оборот и ако се създаде една държавна стратегия за развитие на тази дейност би повишила превантивната политика на държавата в борбата с имотните измами

·         Удовлетворението от работата и добрите взаимоотношение.

·         Удовлетворяваме работата, както и съществуващите много добри колегиални отношения.

·         Усещането, че правя нещо значимо което е част от мъничкият ми принос в държавата ни да има ред и правила, гражданите да са спокойни че недвижимото им имуществото им собствеността се охраняват отговорно.

·         харесва ми да работя в тази сфера.

·         Харесва ми да съм част от съдебната ни система и динамиката на работата.

·         харесва ми и си обичам работата

·         харесва ми нотариалното производство и всичко свързано със собствеността-придобиване и разпореждане, действащата нормативна уредба.

·         харесва ми работата

·         Харесва ми работата, която върша

·         харесва ми работата. Освен това същата е много важна за цялото общество

·         Харесва ми,защото работата е интересна.

·         Харесвам работата си , защото ми е интересно да вниквам в различните видове актове, касаещи познаването на голям брой закони. Но бих искала всички проблеми, свързани с нашата дейност да бъдат решени, като законодателите  се вслушат в гласа на съдиите по вписванията, а не на хора които са твърде далеч от проблематика. Или пък от желанието на частните  нотариуси такъв  държавен орган да не съществува и те единствено да отговарят при издаването и вписването на актовете си. Необходимо е сериозно до се помисли по тези проблеми, защото те не са за подценяване.

·         Харесвам работата си и бих продължила да я работя, но в много случаи се чувствам безпомощна поради ограничените правомощния, да противодействам на някои неправомерни явления.

·         Харесвам работата си и искам за продължа да я работя, като съдия по вписванията в съдебната система. Готова съм да предоставя конкретни идеи за промяна на уредбата, касаеща правомощията и статута ни, както и по-адекватната регламентация на производството, които като цяло биха били в полза на всички.

·         Харесвам работота си. В определени моменти е динамична свързана е с натрупвания  и усъвършенстване  на знания необходими с оглед сицификата на работата ни. в други моменти е по спокойна но като обобщение аз съм удовлетворена. На петдесет и две години нямам амбиции за кариерно израстване. Тази работа задоволява както необходимоста да се чувствам полезна за семейството си в паричин еквивалент така и необходимостта ми да се усъвършенствам като личност както в професионален план така и в чисто човешки. Обичам да работя с хора, както с колегите си така и с граждани.Отнощенията ни в колектива са изключително качествени и почиват на взаимно уважение и разбирателство.А това е много важно за общата удовлетвореност и щастие на един човек.

·         чакам пенсия

·         Щом толкова много нотариуси не желаят да бъдат контролирани от човек като мен, значи все пак успявам да си свърша работата

 

28. СПОРЕД ВАС В КОЙ СЕГМЕНТ НА МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКОТО ОСИГУРЯВАНЕ НА СВ НУЖДАТА ОТ ИНВЕСТИЦИИ Е НАЙ-ГОЛЯМА?

Друго:

·         достъп с масивите на МВР за предотвратяване на измами, когато се иска заверен препис от натариален акт

·         липсва желание за гарантиране на сигурността на собствеността върху недвижимите имоти и точна идея как да стане това

·         много е важно да се предостави достъп до информацията на АВ и АГКК /Икар/, но след подходящо обучение за работа с тази система; наложително е, с оглед предоставяне на заверени преписи от вписани документи, да имаме връзка и с данни на МВР /за проверка на л.к./

·         Налице е едно-единствено работно помещение за администрацията, което е малко и няма нормални условия за обслужване на граждани.

·         По скоро се нуждаем от самостоятелни стаи. В момента работя в една стая 2/2 метра, която е и архив заедно със служителката на АВ. А в същото време имам непрекъснат поток от хора, за нотариални заверки и като влезнат двама човека и вече не може да се диша.

·         работен кабинет

·         работен кабинет

 

30. КОЙ СПОРЕД ВАС Е ОСНОВНИЯТ ПРОБЛЕМ, ЗАТРУДНЯВАЩ ЕФЕКТИВНОТО ФУНКЦИОНИРАНЕ НА СВ?

Друго:

·         Деловодството е към АВ това до известна степен създава проблеми.До 2004г. деловодството беше към Районните съдилища, така както сме и ние.Работата ни беше синхронизирана, работеше се екипно.След създаването на АВ за съжаление нещата се промениха в негативна и деструктивна посока /визирам атмосферата на работа в самото деловодство/Безкрайни отчети, коефициенти ежемесечни за работа им, които освен да създават конфликти м/у тях не водят до нищо позитивно.Тръгна се в посока да се вменява страх и подчинение, което  отне едно качество което мнозина прижежават,оперативност,отговорност при изпълнение на задълженията.Когато се работи в обстановка на деструктивна конкуренция качествените резултати са малко.

·         За съжаление тук не е прдвидена опция за повече от 1 отговор,а принципно всичси следва да се маркират

·         Към отметнатото по - горе от мен добавям и липсата на пряк контрол на съдията по вписвания върху персонала и липсата на нормативна уредба, регламентираща правата и отговорностите на администрацията към СВ.

·         Към съдиите по вписванията няма деловоден персонал и възниква проблем при постановяване на откази. В някои от случаите служителите от службата по вписванията не се подчиняват на указанията и разпорежданията на съдията по вписванията относно уведомяване на страните, връщане на документи по постановени откази и др. и няма законов механизъм за контрол върху тях.

·         Към съдиите по вписванията няма деловоден персонал, което представлява съществен проблем и затруднява изпълнението на функциите ни, особено във връзка с уведомяването на заинтересованите лица за постановените откази, водене на входящия регистър и много други. Чести са случаите, при които ние разпореждаме извършване на дадено действие, а специалистите в АВ не се съобразяват с нашите указания, поради факта, че на тях им е разпоредено друго от Регионалния директор.   Значим проблем за всички е погрешното/ в много случаи и поради бързане/ въвеждане на информацията от актовете, разпоредени за вписване, в системата, което е невъзможно към настоящия момент да се следи от съдията по вписванията. Абсолютно порочни са указанията на АВ, за техническо въвеждане на сделките в същия ден, което води до постоянно бързане и много грешки.

·         липсата на изисквания относно образовянието на служителите, комбинирана с липса на обучение и незаконосъобразна електронна програма, допълнени с абсолютна липса на контрол относно правилността при изпълнение на трудовите им задължения

·         не смятам,че има проблем

·         Не съществува проблем, затрудняващ ефективното функциониране на СВ

·         няма възможност да се осъществи пряк контрол кой служител, по какъв начин и доколко вярно е изпълнил резолюцията на СВ

·         Няма такъв.

·         Основният проблем е създаването на АВ. Това раздвоено положение на подчинение от страна на деловодството към АВ и съдиите към РСъдилища е  поредния експеримент в страната, който освен негативи и деструктивност не доведе до нищо добро.Ако условно изберем няколко критерия за успешен проект то АВ няма да покрии нито един от тях.Примерно 1.Повишаване качеството на работа, 2материално стимулиране,3 създаване атмосфера на работното място благоприятстваща и повишаваща качеството на работа /безкрайните им коефициенти за работа, които изготвят регионалните ръководители на АВ за материалното им стимулиране доведоха ежемесечно до пълна конфронтация между служителите/Задавам въпрос- Каква е трудовата характиристика на един регионален директор към АВ.С какво си уплатнява работния ден, каква е реалната необходимост от тяхната дейност и възнаграждението което получават съответства ли на ежедневните им задължения, в какво се изразява тахната контролираща дейност. Всичко това е в контекста на основния проблем.До създаване на АВ деловодството беше на подчинение към Р съдилища- работеше се в екип, на основата на взаимно подпомагане и хармоничен микроклимат.Съдиите нямаме проблеми персонално с деловодството но те имат сериозни проблеми с тяхното ръководство , което неминуемо рефлектира в/у цялостния микроклимат и ефективност на работа.Споделям това защото съм убедена, че само при една анонимна анкета проведена със служителите истинските проблеми  ще изкристализират, Разбира се ,ако не днес то за в бъдеще неглижирайки и пренебрегвайки сериозността на тези проблеми то със сигурност те ще се върнат като бумеранг.Това за съжаление не е в интерес както за хората работещи в тази сфера така и за всички обвързани пряко и косвено т.е. всички ние като граждани.

·         Съдиите по вписванията не разполагат с обслужващ персонал. По-често такива функции, по преценка на съответния регионален директор на АВ са възложени на определени лица, които във всеки момент биха могли да откажат да изпълнят разпореждане на съдията по вписвания, издадено по повод на задълженията му и във връзка с вменените му от закона функции.

 

32. КОИ СА ОСНОВНИТЕ ПРОБЛЕМИ НА ДЕЙСТВАЩАТА СИСТЕМА ЗА ОБУЧЕНИЕ И ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА СВ?

Друго:

·         Посоченото по-горе е изчерпателно.

·         Работя като съдия по вписванията десет години.Едва тази година МП организира семинар конкретно за съдии по вписванията./адмирации за новото ръководство на МП/.През февруари 2009г. Българската асоциация на съдиите по вписванията депозира искане за обучения и семинари в НИП -тази година  съдии по вписванията ще участват в семинари организирани от НИП.Ясно е , че в един период от десет години /фигурата на съдията по вписванията съществува от 1998г./когато пазарът на недвижими имоти се увеличи многократно, когато вписванията стават с все по сложен състав политиката, която провеждаше МП по отношение на нас беше крайно незадоволителна, обидна и неглижираща.

·         Съдия по вписванията съм от 10 години. Едва тази година /адмирациии за новото ръководство на МП/ се организира семинар конкретно за нас. Миналата година Българска асоциация на съдии по вписванията депозира искане в НИП за обучение на съдии по вписванията с цел повишаване квалификацията ни . Тази година колеги сме включени в семинарите към НИП. Ако обобщим фактите 2010 година е годината в която повечето колеги ще участват в семинари след десет годишно забвение.

 

38. КОИ СПОРЕД ВАС ТРЯБВА ДА БЪДАТ КРИТЕРИИТЕ ЗА ОЦЕНКА И АТЕСТАЦИЯ НА СВ?

Друго:

·         Дали съответният съдия по вписванията работи и като нотариус. Ако изпълнява тази функция, той не изготвя актовете, а пред него само се изповядват. И понеже в България всеки разбира от всичко,при мен постоянно пристигат хора, които сами са написали нотариалните си актове и на мен постоянно ми се налага да обяснявам и връщам за поправяне, а това е свързано с много време. И аз всъщност може да съм минала пет сделки, но да съм вложила повече усилия и време, отколкото колегата, който е получил 20 преписки от нотариус.

·         Желлание за професионално развите и усъвършенстване.

·         изпълнението и на нотариални функций

·         изпълняващ дейност на нотариус по ЗННД

·         Наблюдение върху работа на чужди системи за вписване със сходна и различна регламентация. Общи обучения с останалите функционално свързани институции, във връзка с изясняване на практически проблеми и дефиринциране на правомощия и компетенции, напр. с Агенция по геодезия картография и кадастър/АГКК/, Общинската администрация, Нотариална камара и др.

·         Не съм сигурна, че натовареността на отделните съдии по вписванията е добре да бъде критерий при атестация. Сделките се разпределят по равно за деня между съдиите по вписванията, поради което за съдиите, които са били в отпуск или болничен, или на обучение и т.н. ще бъде отчетена по-малка натовареност.

·         основните критерии са броя и вида на сделките и удостоверенията, разгледани от даден колега, съпоставени с останалите от съответната служба или регион; мотивираност на отказите, стаж и поощрения и наказания;  За съжаление, честа практика е отмяната на откази от страна на надзорната ни инстанция, поради не дотам ясна представа за производството ни или съображения, свързани с естеството на акта, досежно който е постановен отказ /примерно често се отменят откази за вписване на съд. решения или обезпечителни заповеди, неотговарящи на изискванията на ПВ/.

·         Спазване правилата на Етичния кодекс на СВ - такъв няма. Ако сме магистрати тогава да - по етичния кодекс на съдиите

·         Считам, че няма система за атестиране на съдиите по вписванията, която да отрази обективно и правилно знанията, уменията и полезността ни; докато има такова смайващо неразбиране на института на вписванията и компетентността на съдията по вписванията в съдебната система и в държавната администрация; докато нотариусите могат да плащат, за да получават влияние; докато контролните съдебни инстанции не разберат, че нямат право да базират преценката си на доказателства извън представените на съдията по вписванията, няма как да се разбере кой как работи или мисли

 

39. СПОРЕД ВАС КАК КОНКРЕТНО МОЖЕ ДА СТАВА ОЦЕНЯВАНЕТО ПО КРИТЕРИИ КАТО „ОЦЕНКА НА ЛИЧНИТЕ И МОРАЛНИ КАЧЕСТВА”  И „СПАЗВАНЕ НА ЕТИЧНИЯ КОДЕКС” ОТ СТРАНА НА СВ?

·         Може да се случва с попълване на анкети, които да бъдат подбрани въпроси, като се вземат и предвид характеристика от Председателя на РС и ръководите съдии в съответна служба. Така самата комисия по атестирането ще има възможност да прецени...дали кандидата е "приемливо" коректен по отговори и приложения от други източници. Може да бъдат поисквани и становища от колеги от други градове....те може и да нямат задължителен характер, но са помощно средство за преценка.

·         Авторитет, респект и уважение както в службата, така и извън нея. Опазване на служебната тайна. Добри взимоотношения с колегите и служителите. Добро отношение към гражданите.

·         анкетиране на колеги и служители

·         Да се създаде Етична комисия, която да извършва оценяването по критерия „лични и морални качества”, като следи за спазването на Етичния кодекс от СВ /по аналогия на Етична комисия при ВСС/.

·         ЕТИЧЕН КОДЕКС НЕ СЪЩЕСТВУВА В СВ И НЕ МОГА ДА ПРЕЦЕНЯ

·         Извършването на оценка по тези критерии крие рискове, свързани с проява на  субективизъм, което би опорочило целта на евентуално извършвани атестации.

·         как действа СВ в конфликтни ситуации, с колеги или граждани, податлив ли е на натиск в решаването на служебрните си задачи,

·         както е при магистратите

·         Както се оценяват магистратите при атестиране.

·         Като лична оценка от ръководителя на съдиите по вписванията и лична оценка на председателя на Районния Съд към който работи конкретният съдия по вписванията .

·         Като се вземе предвид мнението на колегите, с които работи, на неговия административен ръководител и останалите участници в охранителното производство.

·         Критерият "Оценка на личните и морални качества" е твърде субективен и не следва да бъде включен като критерий за оценка и атестация.  Относно "Спазване на Етичния кодекс" следва да се отчитат само случаите на допуснати нарушения, констатирани по регламентирания ред.

·         Към момента - РС, като колектив познават най-пряко всеки СВ и би трябвало да се изисква и тяхното мнение, а където СВ е заедно  с АВ - то съответно и тяхното мнение.

·         Липса на провинения,съответно дисциплинарни и наказателни  производства

·         Лични и морални качества биха могли да се определят чрез съвкупност от психологични и философски тестове по определени теми, чрез сведения за придобитите житейски способности и умения във времето, чрез задълбочени препоръки и мнения на приятели и роднини, както и чрез утвърдените към настоящия момент методи.

·         мисля, че следва да се извършва по „Оценка на личните и морални качества” и „Спазване на Етичния кодекс” от страна на СВ?

·         МНОГО ТРУДНО

·         много трудно, особено в съдилищата с един съдия по вписванията.  Оценката би могъл да направи административния ръководител.

·         Моето мнение е, че оценяването може да става само с допитване до нотариуси, аквокати, съд.служители и др.

·         Може би като се има предвид отношението на останалите колеги и мнението на други участници в производството по вписване за определен период от време. Етичното поведение е нещо за което не може да се направи преценка в конкретен момент на атестиране, то е начин на държание и общуване и дори за него може да се съди от начина на вземане на конкретни решения при защита на определени интереси на гражданите, в рамките на законовите правомощия на СВ. Етичният кодекс изисква безконфликтно и колегиално отношение към другети СВ и останалите участници в процеса. Мнение за това, следва да дадат именно те.

·         най-вероятно, чрез подобна анкета или въпросник

·         не е възможна обективна преценка

·         Не мога да кажа как да стане оценката по тези критерии, защото при тях винаги има субективизъм.

·         не мога да преценя какви да са критериите за оценка на личните и моралните качества на съдията по вписванията, според мен трябва да бъде некорумпира.  Може би преценката би следвало да се извършва от административния ръководител на Службата по вписванията. Етичен кодекс за съдиите по вписванията не съществува, тъй като те не са магистрати по смисъла на ЗСВ.

·         не мога да си представя подобно оценяване; според мен това е въпрос на възпитание

·         Няма точен критерий-вероятно липсата на конфлист на интереси и отводи при наличието на такива

·         Оценяването трябва да се прави от Председателя на РС; с анкетиране на подчинените служители от съответната служба по вписванията

·         По скоро от прекия административен ръководител на СВ, който познава най-добре работещите с него колеги, заена със сформирана комисия от колеги с по-голям стаж. Също може да се извършва и от административния ръководител на съответния съд, в които работи съдията по вписванията, заедно със същата комисия.

·         По съвместна преценка на прекия ръководител и председателя на районния съд, във връзка с получени от граждани похвали и оплаквания, свързани с изпълнение на служебните задъжения и мнение на Инспектората към МП в тази връзка.

·         по същия начин, както се оценяват магистратите при атестирането им

·         По тези критерии единствено председателя на РС може да даде оценка.

·         Понеже, считам, че това е изключително субективно съм отговорила, че не мога да преценя. Ако си добър човек, ти ще бъдеш и добър съдия. Не може, тръгвайки за работа да оставиш морала и добротата си в къщи да си почиват.

·         По-скоро не мога да преценя. Може би с анонимна анкета проведена сред колеги , но само досежно морални , а не професионални качества.

·         преценка на работодател

·         при изработване на конкретни правила

·         първо - Етичен кодекс на СВ няма  пък и защо да има - като ни се придаде магистратски статут оценката ще се прави по общите правила за съдиите.

·         С ОТНОШЕНИЕТО МУ КЪМ СЛУЖИТЕЛИ, ГРАЖДАНИ И СЕМЕЙСТВО.

·         Следва да бъде създадена етична комисия , която при атестирането да предоставя становище по критериите залегнали в Етичния кодекс .

·         Спазване правилата на Етичния кодекс на СВ - такъв няма. Ако сме магистрати тогава да - по етичния кодекс на съдиите

·         Според мен, презумцията е, че всеки колега - част от съд. система - е със съответстващи на заеманата длъжност, лични и морални качества. Тази презумция следва да бъде оборена в нарочно съдебно или диспиплинарно производство, в хода на което да се установи, че даденият съдия по вп. е нарушил определени правила, като това е подкрепено с достатъчно доказателства. Считам, че преценката по този критерии следва да се базира на правни и юридически аргументи, а не на недоказани и неясни твърдения.

·         Според показания професионализъм и етика при осъществяване на своите функции.

·         Субективния фактор е много силен. Оценката трябва да е комплексна обследваща професионалните качества и работа с граждани и администрация.

·         Това е много субективен критерий , по скоро липсата на прояви и дисциплинарни наказания във връзка с нарушаването на ЕК .

·         Това са критерии,по които само  преките ръководители биха богли да дават становище.

·         Трудно може да се направи оценка по тези критери

·         Трябва да се има в предвид независимостта, справедливостта и прозрачността в работата на съдията по вписвания, както и компетентността и квалифицираността  вежливостта и неговата толерантност.

·         Чрез анкети на държавни органи, граждани и представители на юридически лица, на които съдиите по вписванията са предоставили вписване, отбелязване, заличаване или справка.

·         Чрез атестация и събеседване

·         чрез преценка на професионалната работа от съответния компетентин орган, чрез разговор с преъкия адм.рководител, колеги, граждани и пр.

·         Чрез събеседване

·         чрез събеседване

·         чрез събеседване лично с атестирания кандидат за добиване на непосредствена представа за личността и качествата на атестирания

·         чрез събеседване с атестирания кандидат

·         чрез събеседване с атестирания, за да може атестиращата комисия да добие лично впечатление за личността и качествата на атестирания съдия

·         Чрез събеседване с оценявания, както и мнението на Председателя на Районния съд.

·         чрес събеседване и атестация

 

40. КОЙ СПОРЕД ВАС ТРЯБВА ДА ИЗВЪРШВА АТЕСТАЦИЯТА И ОЦЕНКАТА ЗА ДЕЙНОСТТА НА СВ?

Друго:

·         В зависимост на чие пряко подчинение са.

·         Към настоящия момент, с оглед статута на СВ - специализирана институция в МП, но ако СВ имат магистратски статут, то тогава - атестационна комисия за СВ към ВСС

·         на втория въпрос съм отговорила, че не мога да преценя, защото съм сама и нямам административен ръководител.

·         Отговорите ми са по повод настоящото статукво и бъдещото...за кое от двете говорим. Целта е най-добрият начин за НЕЗАВИСИМОСТ НА АТЕСТИРАЩИЯ И КОМИСИЯ ПО АТЕСТИРАНЕ!!!

·         помощна атестационна комисия от съответния ОС, която да изпрати резултатите във ВСС - І вариант  помощна атестационна комисия от съдии по вписванията от няколко региона, които да извършат атестиране и да изпратят резултатите във ВСС

·         председателят на РС за ръководител съдии по вписванията;за всички СВ административния ръководител  на СВ;крайна оценка да се извършва от комисия към ВСС

·         При атестация е необходимо да се вземе предвид мнението на административния ръководител и Председателя на съответния РС.

·         Считам, че като част от съдебната система следва да ни атестира ВСС, с помощта на съответния ръководител на съдиите по вписванията или Председател на РС, както и с участие на съдии от ОС, разглеждащи определенията ни за отказ за вписване.

·         съдебен състав извън инстанционното производство по обжалване отказите на съдиите по вписванията

 

42. ОСТАНА ЛИ НЕЩО, КОЕТО БИХТЕ ЖЕЛАЛИ ДА СПОДЕЛИТЕ КАТО ОПИТ ИЛИ ПОСТАВИТЕ КАТО ПРОБЛЕМ, ОТНОСНО ПРАКТИКАТА НА СЛУЖБИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА И СТАТУТА НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА?

·         1. Разпиляна и противоречива нормативна уредба.  2.Невключване в система за квалификация на съдиите по вписванията през целия 12 годишен период.  3.Изключително късно създадената информационна система, която все още не създава необходимата сигурност при проверките за вписвания , отбелязвания и заличавания.  4. Липса  на единна практика по въпроси, по които е възможно да бъде установена такава.  5.Предоставеното на Частните съдебни изпълнители право на безплатно получаване на справки , преписи и удостоверения , независимо от отдалечения достъп  изключително натоварва работещите в службата по вписванията.

·         1.Въпреки дългогодишния опит и добрата теоретична подготовка съдиите по вписванията са изключени от системата на т.нар."кариерно израстване".  Тази причина демотивира и води до текучество на съдиите по вписванията, което от своя страна се отразява на качеството на работата. До нови назначения се стига след няколкомесечно, а често и цяла година поемане на работата от останалите съдии по вписванията. Обучението на новоназначен съдия по вписванията отнема около половин година. Това затруднява като цяло дейността на съдиите по вписванията и на служителите. Дори да се върне  възможността в ЗСВ за повишаване в ранг и заплата, тя отново ще остане просто възможност. Много редки са случаите когато административен ръководител е правил предложения за повишаване в ранг и заплата и то не защото съдиите по вписванията не изпълняват качествено своите задължения, а защото са на последно място в стълбичката в районните съдилища, далече са от погледа на административния ръководител/често и съвсем буквално-работното им място е в помещения на агенция по вписванията извън сградата на съда/, а и по този начин ще се увеличат разходите на съотвения районен съд. По-скоро би се приложила тази възможност в случаите на нерегламентирани отношения между административен ръководител и съдия по вписванията.Необходимо е в ЗСВ да бъде предвидено провеждане на процедура на "задължително" атестиране след навиршване на определени години стаж като съдия по вписванията, което ще се отрази и на качеството на работата на съдиите. Дейността им ще бъде подлагана на периодичен контрол, който за съдиите по вписванията ще е ориентир дали "правилно" постановяват своите актове .    2. Проблемът, че съдиите по вписванията не са магистрати също е особено важен. Той е свързан с по-гореописания, но поражда и други неудачи: лоша е комуникацията с адиминистративен ръководител и администрация на съда., много рядко се стига до разглеждане на поставените от тях чисто юридически проблеми, а и материално-техническите такива, срещат се опити и за натиск върху рабатата на с

·         Анкетата беше доста изчерпателна и обхващаше голям брой от въпросите, касаещи кадровото израстване на съдиите по вписванията. Дано да доведе до така дълго чаканите и законодателни промени , които да станат факт, за да се решат неразрешените с години проблеми на съдиите по вписванията. Очаквам от Министерство на правосъдието законодателни инициативи в тази посока, защото вярвам, че това правителство в този мандат може да постигне много. Вярвам, че ще се запази добрия диалог и промените съществено ще отговорят на нашете очаквания.

·         Би било добре да се помисли по-обстойно за статута !

·         Би било полезно да се уеднакви практиката на СВ.А по отношение на статута - липсва ясна,стабилна и конкретна регламентация на правомощията на СВ.Следва да сеизвърши сериозен анализ на дейността,която до настоящия момент извършват СВ и да се предприемат всички необходими действия за промяна на сега съществуващото законодателство,по начин свеждащ до минимум възможностите за злоупотреби с имоти от страна на недобросъвестни лица.

·         В градовете, където няма втори съдия по вписванията, а често няма и нотариус е изключително трудно единственият т съдия по вписванията да бъде заместван. Сегащният ред е много тромав и бавен. Често в съда има само един районен съдия, който е и председател и той е зает не само с дела, но и с административна работа. И как същия да бъде натоварен и с изповядване на сделки , нотариални заверки и вписване. Докато дойде заповедта за заместване от ДСИ(когато такъв има, защото често се случва и това място да е вакантно), минават седмици, а понякога тъй като и съдията по вписванията е човек и на него му се налага да излезне в отпуск непредвидено.

·         В момента ми е трудно да преценя

·         въвеждането на програмата

·         Въвеждането на програмния продукт " ИКАР " без предварително запознаване на съдията по вписванията с неговите възможности създаде много напрежение и затрудни работата по места. На практика съдията по вписванията беше заставен да се съобразява с операционните възможности на програмата, а не с нормативните изисквания на закона.

·         Въпросите са много - промяна в нормативната уредба, касаеща вписванията, като тази промяна следва да доведе до по-ясна и по-детайлна регламентация на уредбата в тази насока.  Изясняване статута на съдиите по вписванията, възможности за кариерно израстване. Всички предстоящи промени следва да са съобразени с   главната цел  и същност на вписването като цялостно  охранително производство – акт на съдебно съдействие при правомерно проявление на гражданската правоспособност и на упражняването на гражданските права, който поражда изгодни за молителя правни последици, без те да представляват същевременно посягане върху чужда правна сфера.  От 2004 г. насам се извърши опит да се промени цялостната същност и философия на вписванията, относно недвижимите имоти, като едно производство, което в неговата цялост би следвало да се движи от съда беше подложено на промяна, в частта касаеща деловодните функции, прехвърляйки ги на орган, различен от съда, пренебрегвайки вековния опит, който има България в тази сфера. Неудачно беше извеждането на съдебните деловодители, които би следвало технически само да извършват нанасяне на определен набор от данни в софтуерния продукт и да извършват други действия от деловодно естество, но под конрола на съдия по вписванията, от администрацията на съда и причисляването им към една структура като Агенция по вписванията, която макар и да има своята значимост за създаването и поддържането на определена категория регистри, не е пригодна да обслужва вписванията относно недвижими имоти, наричани вече „имотен регистър”, което към момента не е така, а дори и да беше    би следвало администрирането му да се извършва от администрация, която се числи към съответния районен съд или към специализиран съд по вписванията, с всички произтичащи от това права и задължения. Характерът и предназначението на имотния регистър са такива, че би следвало цялостният процес -  от момента на постъпване на акта, през правната преценка на съдията,  нанасянето на данните за имота в партидата, подреждането и структурирането

·         да, но то е достатъчно за получаване на докторска степен, а тук мястото е малко

·         Дългата история на вписването показва,че то винаги е било охранително производство и актовете,с които се произнася съдията по вписванията относно вписвания,отбелязвания и заличавания/определение/ са аналогични на тези,с които се произнася и съда.Следователно   статутът на съдиите по вписванията трябва да е магистратски.

·         Желая да останат в съдебната система, защото сме независими при вземане на решения.

·         За статута на съдиите по вписванията да се промени зсв и да имат статут на магистрати.  да се уеднакви практиката на всички св в страната.  да се подобри квалификацията на съдиите по вписванията като се провеждат семинари .

·         Като цяло Служба по вписванията е много добре се работи и сме доволни.

·         Коректността на другите институции и физически лица към СВ, ще дойде в замяна на неговата коректност и професионализъм.

·         Крайно време е да се изработи цялостна концепция за по-нататъшното развитие на охранителните производства , да се увеличат правомощията на съдиите по вписванията с оглед защита собствеността на гражданите , предотвратяване на измами и осуетяване на нелоялна конкуренция между нотариуси и съдии изпълнители- държавни или частни.  Ясно да се разграничат правомощията на служителите в Агенция по вписванията , както и тези на ръководителите на отделните звена в същата Агенция. Да се подобрят взаимоотношенията между СВ и АВ с9 оглед да не се препокриват функции и да не се отнемат правомощия.

·         Липсва еднаква практика на Службите относно редица производства по вписванията. Различни са и постановените решения на съответните окръжни съдилища по определени спорни проблеми!

·         Министерстовото нправосъдието може да ни помогне да съберем и обобщим практиката на ОС  и ВКС по дейността на СВ и да се издаде сборник, още по добре годишници - това ще спомогне за уеднаквявана както на нашата практика, така и тази на ОС и ВКС. Казвам може да ни помогне, защото ние вече сме предприели стъпки в тази насока и сме в доста напреднала фаза.    Статута ни колкото се може по скоро трябва да се изравни с този на другите съдии - еднакви критерии за назначаване, преместване, повишане на място в ранг и заплата и кариерно развитие в съдебната система

·         Много неща могат да се споделят, но все пак най-важните са следните:  Съдиите по вписванията следна да бъдат част от съдебната система, което ни дава възможност за независима преценка при осъществяване на дейността си.   В интерес на всички е да се помисли за промяна на правната уредба, при коята вписването да има конститутивно действие и съдиите на имат правомощия, при всеки случай на съмнение за порок във вписвания акт, да могат да постановят отказ.   На съдиите следва да се предостави изрично правомощието, да изискват допълнителни доказателства, въз основа на които да обосноват решението си за вписване или отказ.  Следва изрично и детайно да се обмисли и регламентира института "без движение" по отношение на охранителното производство.  Следва изрично да се регламентира период от пр. 3 дни, в който съдиите по вписванията да извършват разпореждане за вписване или да постановяват отказ, не както е в момента - незабавно. Последното може да остане единствено за възбраните.

·         Не се нормативно уредени  правата и задълженията на ръководителя на СВ - чл. 273, ал.1 от ЗСВ.  Няма правила за разпределяне на преписките чрез принципа на случаен подбор.

·         Не съм доволен от крайно недостатъчния и ограничен отдалечен достъп до системата ИКАР, предоставен АВ на съдиите по вписвания.

·         нееднаквата практика на съдиите по вписванията и по този начин се затрудняват гражданите молители

·         Неизясненият статут на СВ създава пречки в работа ни. Липсата на контрол върху служителите от една страна, а от друга - лошото отношение на АВ.    Трябва да се организират по-често семинари с цел уеднаквяване практиката на СВ - лектори да бъдат хора, които са запознати и с практиката, а не само с теорията.

·         Необходимо е да има ясни правила за служителите в Службата по вписване, относно обвързаността им със съдиите по вписванията. Също така е нужно периодично да се правят тайни проверки от поставени граждани, който да дадат оценка как са обслужени от контретен служител, а не атестирането на служителите да е просто една формалност.

·         непознаването в детайли на програмния продукт за вписване от страна на съдиите по вписванията създава проблем при издаването на адекватни разпореждания, а също така и често прави невъзможен контрола над действията на служителите

·         Непознаването на програмата ИККАР от съдиите по вписванията създава проблеми при осъществане на преките ни задължения с оглед изпълнението на разпорежданията на съдиите от служителите по вписванията .

·         Основните проблеми при осъществяване на дейността на съдиите по вписванията са:  1. липса на трайна съдебна практика по много от спорните въпроси в производството по вписване;  2. липса на възможности за контрол от страна на съдията по вписванията за правилното изпълнение на разпорежданията му за вписване;  3. липса на обучение и повишаване квалификацията на съдиите по вписванията.

·         Относно практиката - с пожелание МП да ни окаже помощ в събирането, обобщаването и издаването на съдебната практика на ОС и ВКС по актовете на СВ - начинане, което ние вече сме започнали и сме в доста напреднала фаза - това може да се види във форума на съдиите по вписванията.  Относто стотута - това ненормално и парадоксално състояние един орган да ни назначчава, друг да ни плаща заплатите трябва най после да се прекрати. Изпълнени сме с оптимизъм, че сегашния състав на МП проявява разбиране по този въпрос и се надяваме още тази година съдиите по вписванията да станат магистрати. Защото сегашното положение - липсата на възможност за кариерно равитие вътре в системата -  доведе до това, че в ОС към момента няма или почти няма съдии, коите да са били съдии по вписванията, което води до това, че при обжалване на нашите актове ОС постановяват често странни такива, а и практиката на различните ОС в страната е крайно противоречива, респективно и практиката на ВКС по абсолютно идентични казуси.  Съществува и още един проблем - таксите. По Закона за държавните такси те са два вида - за действие и за услуга - в момента и двате вида такси се събират от АВ, което е неправилно. Таксите за действие - това са вписванията, отбелязванията, заличаванията и производствата по обявяване на саморъчни завещания трябва да се събират от СВ. Таксите за справки, удостоверения и преписи от АВ. Макар строго погледнато съгласно ГПК издаването на справки, удостоверения и преписи също да са нотариални производства, но те не са нотариална дейност и по своята същност за административни услуги, осъществянани по реда на ГПК

·         Относно практиката-мисля че трябва да бъде уеднаквена в цялата страна, колкото е възможно, а отосно статута-да бъдат магистрати .

·         проблема е  според мен с мястото ни в съдебната система,трябва да сме равнопоставени с другите съдии-магистрати,т,к също работим по ГПК и изпълняваме вид производство.Трябва да имаме право да заемаме места РС или ОС само по атестации и без конкурси.Не трябва да ни приравняват на начинаещи юристи и да ходиме на конкурси за да заемем  друга длъжност.

·         Проблеми има навсякъде в сферата на живота и сферата на един професионален аспект.Има скала на проблематиката, която се променя в зависимост от различни фактори... Моята молба към законодателните органи е да приемат и утвърждават насоки почерпени от практиката на Европа или света..ПРЕМЕРЕНО, ВНИМАТЕЛНО, МЪДРО....защото всеки експеримент има край...неприятния момент е, че този край закъснява и неговата предвидимост винаги остава невъзможна -но за сметка на тези, които са невинни,неподозиращи и неподготвени да го понесат или приемат. Ние живеем в България и много  я обичаме- да не я превръщаме в "експериментална лаборатория" на чужди заобикалящи ни интереси. Дали ще има или не съдии по вписванията, дали ще има други промени или не.....гъвкавостта на едни решения или действия да носи заряда на далновидното, на съзидателното, на практичното..Благодаря,че ме попитахте !

·         СВ и служителите трябва да са в едно функционално звено, нормативната уредба има нужда от прецезиране.Да се обмисли възможността за обединение с кадастъра и заедно с АВ да се обособи отделно звено към МП или към ВСС.

·         Смятам, че Агенцията по вписванията трябва да бъде закрита, а безполезната тромава администрация, коята е два пъти по-многобройна от реално работещите, следва да бъде освободена.     Служителите по имотния регистър да се върнат в структурата на районните съдилища - съответно при съдиите по вписванията, а тези по търговския регистър / в т.ч. и длъжностните лица по регистрацията - колегите юристи /  да бъдат включени в структурата на окръжните съдилища като отделно звено. Работата може да бъде успешно ръководена и контролирана директно от Министерството на правосъдието.         Това ще даде възможност за добро финансово осигуряване на служителите по имотния регистър, а оттам - подобряване взаимодеиствието между тях и съдиите по вписванията, които пък ще имат възможност за осъщствяване на по - добър контрол.

·         Старата организация на службата по вписванията /служителите/ да са към съответния районен съд бе по-добра и по ефективна. Неясния статут на съдиите по вписвания и противоречията /празноти/ в нормативната ни уредба.

·         Статутът на СВ следва да се стабилизира, да се помисли за обособяване на охранителното производство по вписване в самостоятелно "охранително"отделение към районните съдилища. Голяма част от таксите да се събират по сметките на съдилищата. Така съдебно охранителната функция на СВ ще има значим и съществен принос към важната цел, която си поставя цялото общество-повишаване на гаранциите по отношение на сигурността на недвижимата собственост.

·         съдебната власт е независима,съдебният акт -е охранителен,стабилен за разлика от адвинистративния акт в една административна структура.Стабилизиране на мястото на съдията по вписванията в съдебната система ще донесе сигурност в имотния оборот,стабилност,ефективност в борбата срещу измамите

·         Съдията по вписванията трябва да има пряк административен контрол върху служителите от Службата по вписвания.

·         Съществуващата система на охранителното производство по вписване, въпреки същественита програмни пропуски на нововъдената програма „ИКАР” към настоящия момент е съобразен с националните специфики и традициите на охранителното съдебно производство. Същата би спомогнала за създаване на единен, добре структуриран и ясен имотен регистър, в смисъла, който закона влага в съдържанието на това понятие. Създаването на имотен регистър е сложна и отговорна задача, която следва да се осъществи с подкрепата и взаймодействието на комплексните усилия на отговорни институции, съдебни органи, защото функционирането и е свързано със сигурността и защитата на най-голямото материално ценност на българския народ – собствеността върху недвижимите имоти!

·         Трябва да има по голямо взаимодействие между съдиите по вписванията и Агенцията по вписванията в общата им работа. Трябва да се променят и да се допълнят някои разпоредби на правилника за вписванията, с  оглед подобряване работата на съдиите по вписванията .

·         Цялата нотариална реформа има нужда от изключително сериозен и задълбочен анализ-необходима е корекция не само в правата и задълженията на съдийте по вписванията,но и на нотариусите,а вече и на ЧСИ.В този исмисъл,ако държавата иска да има стабилитет и сигурност в правния мир,би следвало да вмени повече контролни функций на СВ както и законодателно да регламентира по-широки правомощия в този смисъл.

·         Ще споделя, че през 2007г когато представители на УС на БАСВ бяхме на среща в Народното събрание за да презентираме и депозираме обширно становище за статута и дейността на съдиите по вписванията някои народни предсавители мислеха, че работата ни е свързана с търговския регистър. Коментирам това не за да обидя някого, надявам се , че към настоящият момент нещата са се ппроменили и че личности от които зависим на институционално ниво са преосмислели ролата ни и необходимостта от нас в рамките на съдебнато система.Преди изборите / юли 2009г./ положението на съдиите по вписванията може спокойно да се нарече екстремно и абсолютно несигурно. Политиката на МП беше в посока извеждането ни към АВ.За да противодействаме на този пореден експеримент и да убедим както МП така и управляващите коалиционни партньори се проведоха множество срещи, депозираха се десетки становища в различните институции /НС, МП, МС, Президенство/ с единствена цел да убедим личности от които зависим да проявят здрав разум и недопуснат поредната абсурдност в държавата.Към днешна дата много се надявам, че в лицето на МП имаме своите привърженици. Наясно съм, че това съвсем не е достатъчно за генералната ни цел - да се регламентира ясно и категорично мястото ни в съдебната система.Решаването на този съществен проблем за нас е в прерогативите не само на МП но зависи пряко и от волята на НС.

·         Ясна реглитаментация на отношенията с Агенцията по вписванията и нейните служители

·         Ясно записаните правомощия биха облекчили работата на СВ.Прецизиране на правната уредба относно обстоятелствата подлежащи на вписване,заличаване и отбелязване.

 

Начало