ПРОЕКТ

 

Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт

                               обн.ДВ бр.64/2008г.,изм.ДВ бр.109/2008г.

         § 1. Член 30 се изменя така:

В ал.1 т.3 след думите “следствени органи” се добавя “и съдии по вписванията”

В ал1. т.4 след текста се добавя “ както и за длъжност на съдия по вписванията.

В ал.1 т.8 след думата “следователи” се добавя “ и съдии по вписванията”

В ал.1 т.10 след думата “следователите” се поставя запетая и се добавя “съдиите по вписванията”

В ал.1 т.11 след края на изречението се добавя “ и на съдиите по вписванията”.

В ал.1 т.12 след края на изречението се добавя “и  на съдиите по вписванията”.

В ал.1 т.17 след думата “следователи” се добавя “ и на съдиите по вписванията”

§ 2 . Член 37 се изменя така:

В ал. 2 след думите “следователи” се добавя “ и на съдии по вписванията”

§ 3. Член 38 се изменя така:

В ал.1 т.1 след думата “ следователи” се добавя “ и съдии по вписванията”, като новото наименование е Комисия по предложенията и атестирането на съдии, прокурори, следователи и съдии по вписванията и тази поправка се отнася за всички текстове в закона.

В ал.1 т.2 след думата “ следователи” се добавя  “ и съдии по вписванията”. Съюзът “и” след думата “прокурори” отпада.

В ал.1 т.4 след думата “следователи” се добавя “ и на съдии по вписванията” Съюзът “и” след думата “ прокурори” отпада.

Алинея 2 се променя така:”Предложения пред Комисията по предложенията и атестиране на съдии, прокурори, следователи и съдии по вписванията във връзка с осъществяване на правомощията по ал.1 се правят от заинтересования съдия, прокурор, следователи или съдия по вписванията или не по-малко от една пета от членовете на Висшия съдебен съвет.”

В ал.3 т.12 се променя така : “от  председателите на районните съдилища- за заместниците им, за съдиите и за съдиите по вписванията от тези съдилища”.

§ 4. Член 39 се променя така:

В ал.1 след думите “ следователи” се добавя “ и съдии по вписванията” като съюзът “и” след думите “прокурори” отпада.

В  ал.2 след думата “ следователи”  се добавя “ и съдии по вписванията” като съюзът “и” след думата “прокурори” отпада.

В ал.3 слуд думата “ следователи” се добавя  “или съдии по вписванията” като  думата “или” след думата “прокурори” отпада.

§ 5. Член 160 се променя така: след думата “следовател” се поставя запетая и се добавя “ и съдия по вписванията”

§ 6. Член 161 се изменя така:

В ал.1 след думата “ следовател” се добавя “и съдия по вписванията”, като съюзът  “и” между  думите “  прокурор” и “следовател” отпада.

В ал.3 след  думата “ следовател” се добавя  “и съдия по вписванията”  като съюзът “и” между думите “ прокурор” и “следовател”  отпада.

§ 7. Член 162 се променя така:

След думата “ следовател” се добавя “и съдия по вписванията” като съюзът “и” след думата “прокурор” отпада.

            § 8. Член  163 се променя така :

След т.4 се създава нова т.5 със следното съдържание:

          5. съдия по вписванията.

Сегашната т.5 става т.6.

§ 9. Член 164 се променя така:

В ал.1 след думите “районен съд” се добавя “ съдия по вписванията” .

§ 10. Член 165 се променя така:

В ал.1  след думата “ следовател” се добавя “ съдия по вписванията” като съюзът “и” след думата “ прокурор” отпада.

В  ал.3 след думата “ следовател” се добавя “ и съдия по  вписванията” като съюзът “и” след думата “ прокурор” отпада.

В ал.4 след думата “ следовател” се добавя “и съдия по вписванията”, като съюзът “и” след думата “ прокурор”  отпада.

§ 11. Член 166 се променя така:

В ал.1 след думата “следовател” се добавя “ и съдия по вписванията”, като съюзът “и” след думата “ прокурор” отпада.

§ 12. Член 177 се променя така:

В ал.3 след думата “ следователи” се добавя “и съдии по вписванията” като съюзът “и” след думата “ прокурор” отпада.

§ 13. Член 191 се изменя така:

в ал.1 след думата “ следовател” се добавя “или съдия по вписванията”, като думата  “или” след думата “ прокурор” отпада.

§ 14. Член 192 се променя така:

В ал.1 след думата “ следователи” се добавя  “съдии по вписванията”.

В ал.3 след думата “ следовател” се добавя “ съдия по вписванията”.

         § 15. Член 193 се променя така:

В ал.1 след думата “ следователи” се добавя “ “съдии по  вписванията”

         § 16. Член 194 се променя така:

В ал.1 след думата “ следовател” се добавя “или  съдия по вписванията”, като  думата “или” след думата “ прокурор” отпада.

         § 17. Член 195 се променя така:

В ал.1 след думата “  следовател” се добавя “ съдия по вписванията”, като съюзът “и” след думата “ прокурор” отпада.

         § 18. Член 197 се променя така:

След думата “ следовател” се добавя “ или съдия по вписванията” като думата “ или” след думата “ прокурор” отпада.

         § 19. Член 198 се променя така:

В ал.1 след думата “ следовател” се добавя “ или съдия по вписванията”, като думата “ или” след думата “прокурор” отпада.

Алинея 2 се променя така: : При атестирането се отчита и общата натовареност на съответния съдебен район и орган на съдебната власт, както и натовареността на атестирания съдия, прокурор, следовател или съдия по вписванията в сравнение с другите съдии, прокурори, следователи или съдии по вписванията.

         § 20. Член 199 се променя така:

Създава се нова алинея (4) със следното съдържание:

(4). Специфичните критерии  за атестиране на съдия по вписванията са:

1. своевременно разпореждане за вписване, отбелязване, заличаване или отказ;

2. умение за извършване на нотариални и други действия, определени със закон.

         § 21. Член 203 се променя така:

В ал.1 след думата “ следовател” се добавя “ или съдия по вписванията”,като думата “ или” след думата “прокурор” отпада.

            § 22. Член 206 се променя така:

В ал.3 след думата “ следовател” се добавя  “съдия по вписванията”.

            § 23 Членове 210;211 ал.2; 212 ; 213;214;215;216; 217;219;222; 223;224;225;226;227 и 228;230 ал.1 и ал.4; 231; 232  се променят така:

Навсякъде след думата “следовател”, респ.”следователи” се добавя “ съдия по вписванията”, респ.” съдии по вписванията” с отпадане на съюза “ и” или думата “или” след думата “прокурор”.

            § 24.Член 231 се променя така:

В ал.1 след думата “следовател” се добавя  “съдия  по вписванията”

В ал.1. т.1.се добавя в началото: “съдия в районен съд”.

§ 25. Членове 234, 235,236,237 се променят така:

Навсякъде след думата “следовател” се добавя “съдия по вписванията.

§ 26. Член 279 се променя така:

Алинея втора се заличава.

Алинея (3) става алинея (2) и се променя така: думите “министърът на правосъдието “ се заменя с “Висшия съдебен съвет “.

Алинея (4) става ал.(3) и се променя така: думите “министърът на правосъдието” се заменят с “Висшия съдебен съвет”.

            § 27. Член 280 се променя така:

В чл.280 ал.1 т.1 изразът “произнася за издаването” се заменя с “разпорежда или отказва издаването.”

§ 28 . Член 281 се променя така: “ Съдията по вписванията се назначава от Висшия съдебен съвет след провеждане на конкурс. Конкурсът може да бъде насрочен и по предложение на председателя на районния съд.

            § 29 . Член 282 се променя така:

В ал.1 изразът “министърът на правосъдието” се  заменя с Висшия съдебен съвет, а думата “ заповед” с решение.

В ал.2 се правят същите промени.

В ал.4 се правят същите промени.

            § 30. Член 283 се заличава.

            § 31. Член 284 се променя така:

Конкурсът за съдии по вписванията се организира от Висшия съдебен съвет и се провежда при условията на глава девета , раздел втори от закона.

            § 32. Член 286 се променя така:

Думите “министърът на правосъдието” се заменят с “Висшия съдебен съвет”.

            § 33. Член 287 се променя така:

Думите “министъра на правосъдието “ се заменят с “Висшия съдебен съвет”.

            §34 Членове 288 и 289 се изменят така:
Думите “министъра на правосъдието” се заменят с “Висщия съдебен съвет”.

§ 35. Член 290 се изменя така:

Думите “ или министърът на правосъдието” се заличават и след края на текста се добавя “ за което се уведомява висшия съдебен съвет.”

            § 36. В чл. 291 се правят следните изменения и допълнения.

Създава се нова ал.1:

(1)    Възнаграждението на съдия по вписванията е 90 на сто от възнаграждението на съдия в районен съд.

2. Досегашният текст става ал.2 и се изменя така:

(2). За доказана професионална  квалификация и образцово изпълнение на служебните задължения съдията по вписванията може да бъде повишен в ранг и заплата до съдия в районен съд, след прослужване на 3 години, и до съдия в окръжен съд след прослужване на 8 години, със решение на Висшия съдебен съвет, след атестиране.

                  Преходни и заключителни разпоредби

         § 37. Придобитите до влизане на закона в сила рангове от съдиите по вписванията запазват действието си.

    М О Т И В И

         Институтът на съдиите по вписванията бе установен у нас със Закона за съдебната власт от 1994 год. и по-конкретно с неговото изменение от 1996 год. ДВ бр.104. В първоначалният текст те се назначаваха без конкурс от министъра на правосъдието, по предложение на председателя на съответния окръжен съд – чл.160 ЗСВ от 1994 год. (отм.).  Постепенно законодателството се ориентира към конкурсното начало и по този начин техният статут се доближи до този на районните съдии. Същевременно изискванията към едните и другите са еднакви – чл.162 ЗСВ. Трябва да се добави, че в не малко съдебни райони функциите на съдия по вписванията се изпълняват от районен съдия – чл.279 ал.3 ЗС. На практика основната разлика остава в назначението и в контрола за изпълнението на техните функции. Предлаганият Законопроект за изменение и допълнение на ЗСВ има за цел да уреди именно тези различия. На пръв поглед назначаването на съдии по вписванията от Висшия съдебен съвет може да се приема за противоречие с Конституцията, където чл.129 ал.1 разпорежда Висшият съдебен съвет да назначава съдии, прокурори и следователи. Това не е така, защото текстът е редактиран през 1991 год. когато не е бил познат института на съдията по вписванията. Самият термин “съдия” може да се възприеме като събирателен. В този смисъл е разпоредбата на чл.163 ЗСВ, който урежда “съдийската длъжност”. Няма съмнение, че съдията по вписванията е преди всичко съдия. Той работи  при условията на ГПК, като постановява определени  охранителни актове и някои от тях – отказът. Отказът на съдията по вписванията  подлежи на съдебен контрол пред Окръжните съдилища , както определение, постановено от районния съдия. Вписването става по разпореждане на съдията по вписванията чрез съдебен акт, постановен при съдийска независимост и самостоятелна преценка и това е доказателство за гарантираната сигурност от страна на държавата по отношение на собствеността . Ето защо няма конституционна пречка ЗСВ да определи различни съдийски длъжности, както това е направено в чл.163, като сред тях да бъде съдията по вписванията. От друга страна, ако в предходните години Висшия съдебен съвет не разполагаше със свой инспекторат, за контролна дейност, сега такъв вече е уреден. Следователно няма пречка да се предвиди едно общо назначаване на съдиите у нас , както и за контролиране на дейността им. Освен това вписването у нас има вековна традиция и винаги е осъществявано от органи на съдебната система. И днес ЗННД определя съдиите по вписване като органи на съдебната власт – чл.82. При реформата, която се извършва в областта на вписването съдебната система, със своята консервативност е по-надежден аргумент за правната стабилност. Стабилизирането на фигурата на съдията по вписванията с предлаганите промени в ЗСВ е наложително   и  с  оглед на зачестилите случаи на тежки имотни измами ,за които години наред се водят дела.  Известно е, че административните органи се реформират  значително по-бързо, а в този смисъл  предполагат определена несигурност. Сегашното състояние на съдиите по вписване- от една страна съдии, а от друга назначаеми от административен орган не е удачно.

Предлаганите промени по никакъв начин няма да засегнат бюджета на съдебната власт ,защото и до сега издръжката /заплати ,отпуски ,осигуровки дрехи и различните обезщетения / са от бюджета на съдебната власт.

Качествено функциониращата система на вписването е важен фактор за развитието на икономиката ,за намаляване риска на банките ,за стимулиране на чуждестранни инвестиции и за един  сигурен и благоприятен икономически климат и стопански оборот с недвижими имоти .Желаната сигурност в правния оборот с недвижими имоти не би могла да бъде реализирана  без съдействието и функционирането на съдията по вписванията, като съдебен орган .Ето защо предлаганите промени в ЗСВ са логични и наложителни.

ИЛИЯНА СПАСОВА

Заместник–председател

на Българската асоциация на съдиите по вписванията

Начало