БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА
НАЦИОНАЛНО ПРОФЕСИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА СЪДИИТЕ ПО
ВПИСВАНИЯТА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Акценти

Обучение
на съдии по вписванията 2010

повишаване квалификацията на съдиите по вписванията с оглед приложението на Закона за устройство на територията и Закона за кадастъра и имотния регистър и възможностите на Интегрираната информационна система на имотния регистър, както и приложението на частта „Охранително производство” по новия Гражданско-процесуален кодекс.
повече...

Акцент 2 повече...

Акцент 3 повече...

Акцент 4 повече...

Акцент 5 повече...

Акцент 6 повече...

Елате в .: BGtop.net :. Топ класацията на българските сайтове и гласувайте за този сайт!!!

 

 


В БЪЛГАРИЯ ИМА:

◊ районни съдилища

◊ окръжни съдилища

◊ военни съдилища

◊ административни съдилища

◊ апелативни съдилища


Върховен касационен съд

Върховен административен съд

При първоначалното образуване делото се гледа от първоинстанционен съд.
Ако се обжалва решението на първата инстанция, се образува второинстанционно дело.
При обжалването се гледа от трета или касационна инстанция.


 

Районен съд (РС)

Основен първоинстанционен съд. В България има 113 районни съдилища.
Разглежда граждански, наказателни, както и административно-наказателни дела. Тук се включват семейни и трудови дела, дела за издръжка и осиновяване, искове по търговски и граждански дела с цена на иска под 10 000 лв. и делби на недвижимо имущество.
Към районните съдилища са и съдиите по вписванията

Окръжен съд (ОС)
В България те са 28 - във всеки областен град. В съдебния район на всеки окръжен съд има един или няколко районни съдилища.
Актовете на РС, включително и на съдиите по вписванията могат да обжалват пред ОС, като се разглеждат от тричленен съдийски състав.
ОС разглежда като първа инстанция граждански и наказателни дела, определени със закон.
В София е създаден и Градски съд (ГС), с правата на ОС. Решенитията на РС София се обжалват само пред СГС, а не пред ОС.
На Окръжния съд, като първа инстанция, са подсъдни: исковете за установяване или оспорване на произход, за прекратяване на осиновяване, за поставяне под запрещение или за отменянето му; исковете за собственост и други вещни права върху имот с цена на иска над 50 000 лв.; исковете по граждански и търговски дела с цена на иска над 25 000 лв., с изключение на исковете за издръжка, за трудови спорове и за вземания по актове за начет; исковете за установяване на недопустимост или нищожност на вписване, както и за несъществуване на вписано обстоятелство, когато това е предвидено в закон; исковете, независимо от тяхната цена, съединени в една искова молба с иск, подсъден на окръжен съд, ако подлежат на разглеждане по реда на същото производство; исковете, които по други закони подлежат на разглеждане от окръжния съд.

Съгласно Търговския закон исковете по същия закон за защита на членството в дружество, отмяна на решения на общо събрание на дружество, за обявяване недействителността на учредено дружество, за прекратяване на дружество, както и молбите за откриване производство по несъстоятелност и свързаните с него производства са подсъдни на окръжния съд по седалището на дружеството /търговеца/. Съд по несъстоятелността е окръжният съд по седалището на търговеца към момента на подаване на молбата за откриване производство по несъстоятелност.

По делата за обезщетения за вреди, причинени от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на административни органи и длъжностни лица, първа инстанция е административния съд.

Разглеждането на граждански иск в наказателния процес е от компетентността на съда, на когото е подсъдно делото за извършеното престъпление.


Административен съд

На административните съдилища са подсъдни всички административни дела с изключение на тези, подсъдни на Върховния административен съд. На Върховния административен съд са подсъдни като първа инстанция: оспорванията срещу подзаконовите нормативни актове, освен тези на общинските съвети; оспорванията срещу актовете на Министерския съвет, министър-председателя, заместник министър - председателите и министрите; оспорванията срещу решения на Висшия съдебен съвет; оспорванията срещу актове на органите на Българската народна банка; оспорванията срещу други актове, посочени в закон. Разглежда дела като трета (касационна) инстанция по жалби срещу наказателни постановления и решения на поземлените комисии, по които районният съд е постановил решение по жалбата.

Военен съд
Разглежда като първа инстанция наказателни дела за престъпления, извършени от военнослужещи или служители на МВР. За тези дела второинстанционен съд е Военно-апелативен съд. Компетентността на военните съдилища е определена със закон. Те са със статут на ОС.

Апелативен съд (АС)
Раз лежда дела, образувани по жалби срещу решенията на окръжните съдилища като първа инстанция в състав от трима съдии.
В страната има 5 апелативни съдилища - в Бургас, Пловдив, София, Варна и Велико Търново.

Осъществява върховен съдебен надзор за точно и еднакво прилагане на законите от всички съдилища. Той е и последна инстанция по всички граждански и наказателни дела.

Осъществява същата функция като ВКС, но само по прилагане на законите в административното правораздаване.
Има функция на първоинстанционен съд, когато става дума за дела по държавно- административни постановления – актовe на Министерски съвет, на отделни министри и други актове, определени със закон.

Върховните съдилища са трета и последна инстанция за съдебно разглеждане на спорове. Актовете им не подлежат на обжалване.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД

РАЙОНЕН СЪД

ОБЩИНА

КМЕТСТВА

Софийски районен съд

Столична община
райони:

Люлин

Сердика

Красно село

Триадица

Младост

кметски наместник кв. Горубляне

Нови Искър

кметства: с.Балша, с.Войняговци, с.Доброславци, с.Житен, с.Кубратово, с.Кътина, с.Локорско, с.Мировяне, с.Негован, с.Световрачане, с.Подгумер, с.Чепинци

Оборище

Овча Купел

кметства: Мало Бучино, Суходол, Горна баня

Илинден

Искър

кметство Бусманци

Красна Поляна

Лозенец

Надежда

Средец

Подуяне

Студентски

Банкя

кметства: с.Иваняне, с.Клисура

Изгрев

Кремиковци

кметства: Бухово, Горни Богров, Долни Богров, с.Желява, с.Яна, квартали Ботунец, Враждебна, Кремиковци, Сеславци, Челопечене

Връбница

кметства: Волуяк, Мрамор

Витоша

кметства: с.Владая, с.Мърчаево

Панчерево

кметства: Бистрица, Герман, Железница, Казичане, Кокаляне, с.Кривина, Лозен, Пасарел, кметско наместничество Плана

Слатина

Възраждане

ОКРЪЖЕН СЪД СОФИЯ

Ихтиман

Ихтиман

гр. Ихтиман, Белица (с махали: Средщна, Суевци, Грозьовци), Бузяковци (с махали:. Бърдо, Джамузовци, Мечковски, Пановци, Ръжана), Боерица, Борика, Веринско, Венковец, Вакарел (с махали: Бальовци, Селянин, Драгиовци), Костадинкино (с махали: Брънковци, Млечановци, Семковци, Ездирастовци), Живково, Мирово, Мухово (с махали: Любница, Нейкьовец), Полянци, Пауново (с махали: Полиовци), Стамболово, Черньово, с.Марица, с.Гуцал.

Костенец

гр.Костенец,с.Костенец, с. Пчелин, с.Очуша, с.Подгорие, с.Горна Василица, с.Долна Василица, с.Голак.

Долна баня

гр. Долна Баня

Пирдоп

Пирдоп

гр.Пирдоп, кметство Душанци

Копривщица

гр.Копривщица

Антон

с.Антон

Златица

вкл. кметства Карлиево и Петрич

Челопеч

Чавдар

Мирково

вкл. кметства Каменица, Бенковски, Смолско, Буново

Своге

Своге

гр. Своге, села: Искрец, Свидня, Вл.Тричков, Реброво, Томпсън, Церово, Гара Бов, гара Лакатник, Миланово, Бов, Батулия, Брезе, Брезовдол, Буковец, Габровница, Губислав, Дружево, Добърчин, Еленовдол, Желен, Заноге, Заселе, Зимевица, Завидовци, Лакатник, Лесковдол, Луково, Огоя, Оплетня, Осеновлак, Редина, Церецел, Ябланица

Сливница

Сливница

гр. Сливница, села: Алдомировци, Гълъбовци, Гургулят, Ракита, Радуловци, Братушково, Бърложница, Извор махала,Бехалин, Драготинци, Повалиръж, Пищане с махала Пометковци.

Драгоман

гр. Драгоман, села: Габер, Владиславци, Ялботина, Начево, Чеканец, Цацаровци, Вишан, Долно Ново Село, Долна Невля, Круша, Несла, Неделище, Табан, Камбелевци, Драгоил, Чорул, Чукувезер, Прекръсте, Летница, Калотина, Беренде, Беренде Извор, Липинци, Чепърлинци, Ново бърдо, Горно Ново Село, Дреатин, Грълска падина, Големо Малово, Мало Малово, Раяновци, Цръклевци, Василовци

Божурище

гр. Божурище,села: Гурмазово, Пожарево, Златуша, Росоман, Мала Раковица, Делян, Хераково /махала Белица/, Храбърско, Пролеша

Елин Пелин

Елин Пелин

гр.Елин Пелин, г.Елин Пелин, села: Габра, Нови хан, Равно поле, Мусачево, Петково, Лесново, Доганово, Огняново, Г.Раковица, Григорево, Чурек, Столник, Потоп, Елешница, Крушовица, Караполци, Богданлия

Горна Малина

села: Горна Малина, Долна Малина, Априлово, Гайтанево, Байлово, Белопопци, Стъргел, Негушево, Долно Камарци, Горно Камарци, Макоцево, Осойца, Саранци, Чеканчево

Ботевград

Ботевград

гр.Ботевград, села: Врачеш, Скравена, Новачене, Рашково, Радотина, Литаково, Липница, Боженица, Разлив, Гурково, Трудовец, Елов дол, Краево

Правец

Правец, села: Равнище, Манасел.река, Осиковска лъкавица, Пр. лъкавица, Осиковица, Калугерово, Своде, Джурово, Видраре

Етрополе

Етрополе

гр. Етрополе, села: Бойковец, Брусен, Лопян, Лъга, Малък Искър, Рибарица, Ямна, н.м. Горунака, н.м. Оселна.

Самоков

Самоков

гр. Самоков, села: Алино, Белчин, Бели Искър, Говедарци, Горни Окол, Доспей, Долни Окол, Драгошиново, Злокучане, Клисура, Ковачевци, Маджаре, Мала Църква, Ново село, Поповяне, Продановци, Райово, Рельово, Радуил, Шопочани, Широки дол, Ярлово, махала Яребковица, махала Лисец.

Костинброд

Костинброд

гр. Костинброд, села: Драговищица, Петърч, Безден, Богьовци, Бучин проход, Дреново, Градец, Голяновци, Дръмша, Опицвет, Понор,Чибаовци, Царичина.

Годеч

гр. Годеч, села: Комщина, Смолча, Бърля, Голеш, Станянци, Връдловци, Ропот, Туден, Разбойще, Каленовци, Букоровци, Шума, Лопушна, Мургаш, Връбница, Гинци, Бракьовци, Губеш, Равна

ОКРЪЖЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД

Благоевград

Благоевград

гр. Благоевград, села:Изгрев, Бело поле, Бистрица, Бучино, Лисия, Българчево, Габрово, Горно Хърсово, Дъбоцица, Делвино, Марулево, Дренково, Дъбрава, Еленово, Зелен дол, Клисура, Обел, Лешко, Мощанец, Падеж, Покровник, Рилци, Селище, Логодож, Церово

Симитли

гр. Симитли, села: Брежани, Брестово, Горно Осеново, Градево, Докатичево, Долно Осеново, Железница, Сушица, Крупник, Мечкул, Полена, Полето, Ракитна, Сенокос, Сухострел, Тросково, Черниче

Сандански

Сандански

гр.Сандански, села: Поленица, Лиляново, Вихрен, Стожа, Голям Цалим, Малки Цалим, Джигурово, Дебрене, Бождово, Ласкарево, Ладарево, Склаве, Ново Делчево, Дамяница, Левуново, Плоски, Катунци, Враня, Ново Ходжово, Пирин, Пиперица, Бельово, Златолист, Долене, Калиманци, Черешница, Храсна, Петрово, Голешево, Горно Спанчево, Долене, Мелник, Хърсово, Рожен, Храсна, Хотово, Кашина, Ковачево, Сугарево, Любовище, Хърсово, Виногради, Яново, Белевехчево, Горна сушица, Зорница, Кръстилци, Кърланово, Лебница, Лехово, Лешница, Лозеница, Любовка, Спатово, Струма.

Струмяни

гр. Струмяни,села: Игралище, Вракуповица, Палат, Махалата, Седелец, Никудин, Микрево, Цапарево, Драката, Гореме, Добрилаки, Раздол, Горни Рибник, Колибите, Кърпелево, Каменица, Горна Крушица, Клепало, Велющец, Илинденци, Горна Рибница.

Кресна

гр. Кресна, села: Градешница, ДолнаГрадешница, Влахи, Стара Кресна, Ощава, Сливница, . Горна Брезница, Будилци, Езерец, Ново село.

Петрич

Петрич

гр. Петрич, села:Баскалци, Беласица, С.Богородица, Боровичене, Волно, Вишлене, Габрене, Гега, Генерал Тодоров, Горчево, Гюргево, Долене, Долна Крушица, Долна Рибница, Долно Спанчово, Драгуш, Дрангово, Дреново, Дреновица, Зойчене, Иваново, Кавракирово, Кладенци, Камена, Капатово, Ключ, Коларово, Кромидово, Крънджилица, Кукуряхцево, Кулата, Кърналово, Марикостиново, Марино поле, Мендово, Митиново, Михнево, Ново Кономлади, Право бърдо, Първомай, Рибник, Рупите, Ръждак, Самуилово, Самуилова крепост, Скрът, Старчево, Струмешница, Тополница, Тонско дабе, Чурилово, Чуричене, Чучулигово, Яворница, Яково

Разлог

Разлог

гр.Разлог, села: Баня, Бачево, Годлево, Елешница, Горно Драглище, Долно Драглище, Добърско

Банско

гр. Банско, села: Добринище, Место, Кремен, Филипово, Обидим, Гостун, Осеново.

Белица

гр. Белица, села: Крайще, Бабяк, Дагоново, Черешово, Златарица, Гълъбово, Палатик, Г.Крайще, Орцево, Кузьово, Върхари, Лютово.

Якоруда

гр. Якоруда, села: Бунцево, Юруково, Аврамово, Конарско, Бел Камен, Смолево, Ч. Места

Гоце Делчев

Гоце Делчев

гр.Гоце Делчев, Мусомища, Корница, Лъжница, Брезница, Буково, Борово, Баничан, Господинци, Делчево, Добротино, Средна, Драгостин.

Хаджидимово

гр. Хаджидимово, Абланица, Беслен, Теплен, Блатска, Гайтаниново, Илинден, Петрелик, Копривлен, Лъки, . Нова Лески, Парил, Нова Ловча

Гърмен

с. Гърмен, Балдево, Горно Дряново, Дебрен, Долно Дряново, Дъбница, Ковачевица, Лещен, Крушево, Марчево, Огняново, Ореше, Осиково, Рибново, Скребатно, Хвостяне

Сатовча

Сатовча, Боголин, Ваклиново, Вълкосел, . Туховище, Долен, Жижево, Кочан, Крибул, Осина, Плетена, Слащен, Фъргово, Годешево.

ОКРЪЖЕН СЪД БУРГАС

Бургас

Бургас

гр. Бургас, с. Брястовец, с.Българово, с.Драганово, с.Маринка, с.Равнец, с.Рудник, с.Черно море, с.Банево, с.Братово, с.Ветрен, с.Димчево, с.Изворище, с.Миролюбово, с.Твърдица. ЗАБЕЛЕЖКА: Обслужвани от РС-Бургас:от община Приморско - с.Ясна поляна, с.Веселие, с.Ново Паничарево.

Камено

Камено с.Трояново, с.Кръстина, с.Свобода, с.Винарско, с.Русокастро, с.Ливада, с.Черни връх, с.Тръстиково, с.Вратица, с.Желязово, с.Константиново, с.Полски извор

Созопол

гр.Созопол, с.Равна гора, с.Росен, с.Черноморец, с.Атия, с.Зидарово, с.Извор, с.Крушевец, с.Равадиново, с.Вършило, с.Габър, с.Индже войвода, с.Присад

Карнобат

Карнобат

гр.Карнобат, с.Аспарухово, с.Венец, с.Глумче, с.Деветак, с.Деветинци, с.Детелина ,с.Добриново, Драганци, с.Драгово, с.Екз.Антимово, с.Железник, с.Житосвят, с.Зимен, с.Искра, с.Кликач, с.Козаре, с.Кр.Градище, с.Крушево, с.Мъдрино, с.Невестино, с.Раклица, с.Сан Стефано, с.Сигмен, с.Соколово, с.Сърнево, с.Смолник, с.Хаджиите, с.Церковски, с.Черково, с.Огнен

Сунгурларе

гр.Сунгурларе, с.Балабанчево ,с.Бероново, с.Босилково, с.Ведрово, с.Везенково, с.Велислав, с.Вълчин, с.Горово, с.Грозден, с.Дъбовица , с.Есен, с.Завет, с.Каменско, с.Камчия ,с.Климаш, с.Костен, с.Лозарево, с.Лозица, с.Манолич, с.Подвис, с.Прилеп, с.Пчелин, с.Садово, с.Скала, с.Славянци ,с.Съединение, с.Терзийско, с.Черница, с.Чубра

Поморие

Поморие

гр. Поморие, с.Александрово, с.Ахелой, с.Бата, с.Белодол, с.Габерово, с.Горица, с.Гълъбец, с.Дъбник, с.Каменар, гр.Каблешково, с.Косовец, с. Козичино, с.Лъка ,с.Медово, с.Порой, с.Страцин

Айтос

Айтос

гр.Айтос, с.Дрянковец, с.Зетево, с.Карагеоргиево, с.Караново, с.Лясково, с.Малка поляна, с.Мъглен, с.Пещерско, с.Пирне, с.Поляново, с.Раклиново, с.Съдиево, с.Тополица, с.Черна могила, с.Черноград, с.Чукарка

Руен

с.Руен, с.Билка, с.Вишна, с.Вресово, с.Добра поляна, с.Добромир, с.Дропла, с.Дъскотна, с.Заимчево, с.Зайчар, с.Каменяк, с.Каравелово, с.Листец, с.Люляково, с.Припек, с.Мрежичко, с.Планиница, с.Подгорец, с.Преображенци, с.Просеник, с.Разбойна, с.Речица, с.Рожден, с.Рудина, с.Рупча, с.Ръжица, с.Сини рид, с.Скалак, с.Снежа, с.Снягово, с.Соколец, с.Средна махала, с.Струя, с.Топчийско, с.Трънак, с.Череша, с.Шиварово, с.Ябълчево, с.Ясеново

Малко Търново

Малко Търново

гр.Малко Търново, с.Граматиково, с.Звездец, с.Бръшлян, с.Стоилово, с.Сливарово, с.Визица, с.Заберново, с.Бяла вода, с.Калово, с.Младежко, с.Близнак, с.Евренозово

Несебър

Несебър

гр.Несебър, с.Баня, гр.Свети Влас, с.Гильовца, с.Емона, с.Козница, с.Кошарица, гр. Несебър, гр.Обзор, с.Оризаре, с.Паницово, с.Приселци, с.Равда, с.Раковско, с.Тънково, с. Великово, с. Лясково, с. Морско, с. Плазовец, с. Рапица.

Царево

Царево

гр.Царево, гр.Ахтопол, с.Лозенец, с.Фазаново, с.Велика, с.Варвара, с.Синеморец, с.Резово, с.Кондолово, с.Българи, с.Бродилово, с.Кости, с.Изгрев

Приморско

гр.Приморско, гр.Китен, с.Писменово.

Средец

Средец

гр. Средец, с.Дебелт, с.Дюлево, с.Драчево, с.Зорница, с.Момина църква ,с.Факия, с.Суходол, с.Гранитец, с.Малина, с.Бистрец, с.Проход, с.Сливово, с.Росеново, с.Кубадин, с.Пънчево, с.Вълчаново, с.Синьо камене, с.Загорци, с.Богданово, с.Радойново, с.Драка, с.Горно Ябълково, с.Долно Ябълково, с.Кирово, с.Варовник, с.Граничар, с.Орлинци, с.Белила, с.Светлина, с.Голямо Буково, с.Белеврен, с.Тракийци

ОКРЪЖЕН СЪД ВАРНА

Варна

Варна

гр.Варна, Райони - Аспарухово Одесос Владислав Варненчик Младост Приморски
с.Звездица с.Казашко, с.Каменар, с.Тополи, с.Константиново

Аврен

селa Аврен, Бенковски, Близнаци, Болярци, Добри дол, Дъбравино, Здравец, Казашка река, Китка, Круша, Приселци, Равна гора, Садово, Синдел, Тръстиково, Царевец, Юнак.

Аксаково

гр.Аксаково, Ботево, Водица, Въглен, Ген.Кантарджиево, Доброглед, Долище, Засмяно, Зорница, Игнатиево, Изворско, Кичево, Климентово, Куманово, Люб.Каравелово, Новаково, Орешак, Осеново, Припек, Радево, Слънчево, Яребична, Крумово

Белослав

гр.Белослав, с.Езерово, с.Константиново, с.Разделна , с.Страшимирово

Бяла

гр.Бяла, Горица, Господиново, Дюлино, Попович, Самотино

Долни чифлик

гр.Долни чифлик, с.Бърдарево, Булаир, Венелин, Голица, Горен Чифлик, Грозьово, Детелина, Кривини, Нова Шипка, Ново Оряхово, Пчелник, Рудник, Солник, Старо Оряхово, Шкорпиловци, Юнец

Провадия

Провадия

гр.Провадия, с.Блъсково, Бозвелийско, Бързица, Венчан, Градинарово, Добрина, Житница, Златина, Китен, Комарево, Кривня, Манастир, Неново, Овчага, Петров дол, Равна, Славейково, Снежина, Староселец, Тутраканци, Храброво, Чайка, Черковна, Черноок,

Дългопол

гр.Дългопол, с.Аспарухово, Арковна, Боряна, Величково, Камен дял, Комунари, Красимир, Лопуша, Медовец, Партизани, Поляците, Рояк, Сава, Сладка вода, Цонево с Яворово

Ветрино

Ветрино, с.Белоградец, Габърница, Доброплодно, Млада гвардия, Момчилово, Невша, Неофит Рилски, Средно село, Ягнило

Девня

Девня

гр.Девня, с.Кипра, с. Падина - в териториалния обхват на Районен съд гр.Варна.

Суворово

гр.Суворово, с.Баново, с. Дръндар, с.Изгрев, с.Калиманци, с.Левски, с.Николаевка, с. Просечен, с. Чернево.

Вълчи дол

гр.Вълчи дол, с.Бояна, с.Брестак, с.Войводино, с.Ген.Колево, с.Ген.Киселово, с.Добротич, с.Есеница, с.Звънец, с.Изворник, с.Искър, с.Кракар, с.Кракра, с.Караманите, с.Михалич, с.Метличина, с.Оборище, с.Радан войвода, с.Страхил, с.Стефан Караджа, с.Червенци, с.Щипско

ОКРЪЖЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

Търново

Велико Търново

гр. Велико Търново, гр.Дебелец, гр. Килифарево,с.Арбанаси, Балван, Беляковец, Белчевци, Бижувци, Буковец, Бейчеви колиби, Бойчовци, Бояновци, Бочковци, Бранковци, Велчево, Ветренци, Водолей, Вонеща вода, Войнежа, Въглевци, Виларе, Върлинка, с. Габровци, Големани, Мишеморков хан, Гащевци, Горановци, Горен еневец,с.Дичин, Деветаците, Дечковци, Димитровци, Димовци, Дойновци, Долен Еневец, Долни Дамяновци, Дунавци, Емен, Ивановци, Илиевци, Йовчевци, Капиново, Кладни дял, Кисьовци, Клъшка река, Куцаровци, с.Леденик, Лагерите, Момин сбор, Малък Чифлик, Миндя, к.Малчовци, Марговци, Нацовци, Никюп, с.Ново село, к. Осенарите, с.Пожерник, с.Плаково, Присово, Пушево, Пчелище, с.Пирамидата, Поповци, Продановци, с.Първовци, с.Радковци, Райковци, Ресен, Русаля, Рашевци, Русковци, Самоводене, Суха река, Самсиите, Сеймените, Семковци, Сърневци, Терзиите, Тодоровци, Ушевци, Хотница, Церова кория, Цепераните, Цонковци, Шереметя, с.Шемшево, Шодековци, Ялово

Полски Тръмбеш

гр. Полски Тръмбеш, села: Вързулица, Стефан Стамболово, Иванча, Каранци, Куцина, Масларево, Обединение, Павел, Полски Сеновец, Раданово, Петко Каравелово, Страхилово, Климентово, Орловец.

Горна Оряховица

Горна Оряховица

гр.Г.Оряховица, гр.Д.Оряховица, с.Върбица, Горски Г.Тръмбеш, Горски Д.Тръмбеш, Драганово, Крушето, Паисий, Писарево, Поликраище, Правда, Първомайци, Стрелец, Янтра

Лясковец

гр.Лясковец, с.Джулюница, Добри дял, Драгижево, Козаревец, Мерданя

Стражица

гр. Стражица, с.Асеново, Балканци, Благоево, Бреговица, Виноград, Владислав, Водно, Горски Сеновец, Железарци, Кавлак, Камен, Кесарево, Лозен, Любенци, Мирово, Нова Върбовка, Ново Градище, Николаево, Сушица, Теменуга, Царски извор..

Свищов

Свищов

гр. Свищов, с.Алеково, Александрово, Българско Сливово, Вардим, Горна Студена, Деляновци, Драгомирово, Козловец, Морава, Овча Могила, Ореш, Хаджи Димитрово, Царевец, Червена, Совата

Павликени

Павликени

гр. Павликени, с. Батак, Бутово, гр. Бяла Черква, с.Вишовград, с.Върбовка, с.Горна Липница, с.Димча, с.Долна Липница, с.Дъскот, с.Карайсен, с.Лесичери, с.Михалци, с.Мусина, с.Недан, с.Паскалевец, с.Патреш, с.Росица, с.Сломер, с.Стамболово.

Сухиндол

гр. Сухин дол, Горско Калугерово, Горско Косово, Коевци, с.Красно градище,

Елена

Елена

гр. Елена, с. Аплаци, с. Багалевци, с. Бадевци, с. Баевци, с.Баждари, с.Балуци, с.Беброво, с.Бейковци, с.Берковци, с.Блъсковци, с.Богданско, с.Бойковци, с.Босевци, с.Брезово, с.Бръчковци, с.Буйновци, с.Бялковци, с.Валето, с.Велковци, с.Велювци, с.Веселина, с.Високовци, с.Вълчовци, с.Вързилковци, с.Габрака, с.Ганев дол, с.Глоговец, с.Големани, с.Горни край, с.Горни Танчевци, с.Горска, с.Граматици, с.Гърдевци, с.Давери, с.Дайновци, с.Дебели ръд, с.Добревци, с.Долни Мариян, с.Долни Танчевци, с.Донковци, с.Драгановци, с.Драганосковци, с.Драгийци, с.Драгневци, с.Дрента, с.Дуковци, с.Дърлевци, с.Зелник, с.Иванивановци, с.Игнатовци, с.Илаков рът, с.Илиювци, с.Каменари, с.Кантори, с.Караиванци, с.Карандили, с.Киревци, с.Кожльовци, с.Козя река, с.Колари, с.Константин, с.Косевци, с.Костел, с.Котуци, с.Крилювци, с.Крумчевци, с.Лазарци, с.Лесиче, с.Майско, с.Марафелци, с.Мариновци, с.Марян, с.Махалници, с.Мийковци, с.Миневци, с.Мирчовци, с.Мъртвината, с.Недялковци, с.Нешевци, с.Николовци, с.Николчовци, с.Ничовци, с.Нюшковци, с.Палици, с.Папратлива, с.Пейковци, с.Петковци, с.Попрусевци, с.Попска, с.Радовици, с.Райновци, с.Ралиновци, с.Раювци, с.Ребревци, с.Руховци, с.Светославци, с.Средни колиби, с.Стойчевци, с.Стояновци, с.Султани, с.Събковци, с.Титевци, с.Тодювци, с.Томбето, с.Топузи, с.Трънковци, с.Тумбевци, с.Тънки рът, с.Търкашени, с.Угорялковци, с.Харваловци, с.Христовци, с.Хъневци, с.Цвеклювци, с.Чавдарци, с.Чакали, с.Червенковци, с.Черни дял, с.Шиливери, с.Шилковци, с.Шубеци,с.Яковци

Златарица

гр.Златарица, с.Горна Хаджийска, Горско Ново село, Горско Писарево, с.Дедина, с. Дединци, с.Делова махала, с.Долно Шивачево, с.Дуровци, с.Дълги припек, с.Калайджии, с.Новогорци, с.Овощна, с.Равново, с.Разсоха, с.Резач, с.Рекичка, с.Родина, с.Росно, с.Сливовица, с.Средно село, с.Чешма, с.Чистово, с.Чуката

ОКРЪЖЕН СЪД ВИДИН

Видин

Видин

гр.Видин, с.Акациево, Антимово, Бела Рада, Ботево, Буковец, Войница, Въртоп, Гайтанци, Ген.Мариново, Гомотарци, Градец, Динковица, Долни Бошняк, Дружба, гр.Дунавци, с.Жеглица, Ивановци, Иново, Каленик, Капитановци, Кошава, Кутово, Майор Узуново, Новоселци, Пешаково, Плакудер, Покрайна, Рупци, Цар Симеоново, Синаговци, Слана бара, Сланотрън, Търняне,Медешевци, Каленик. ЗАБЕЛЕЖКА: обслужва от община Грамада-с.Медешевци; Милчина лъка, от община Димово-с.Арчар, с.Владиченци, с.Държаница, с.Мали Дреновец, с.Септемврийци, с.Ярловица

Макреш

села: Макреш,.Вълчек, Киряево, Подгоре, Раковица, Толовица, Цар Шишманово

Ново село

Ново село,села:.Винарово, Неговановци, Флорентин, Ясен

Брегово

гр.Брегово, с.Балей, Връв, Гъмзово, Делейна, Калина, Косово, Куделин, Ракитница, Тияновци

Белоградчик

Белоградчик

гр. Белоградчик, села:Боровица, Чифлик, Праужда, Пролазница, Крачимир, Стакевци, Дъбравка, Граничак, Салаш, Вешица, Струни дол, Ошане, Раяновци, Рабиша, Върба, Сливовник, Гранитово.

Ружинци

села:Ружинци,Гюргич, Черно поле, Плешивец, Дражинци, Бело поле, Дреновец, Тополовец, Динково, Роглец

Димово

гр. Димово, гара Орешец, с.Орешец, Лагошевци, Извор, Шипот, Костичовци, Дълго поле, Бела, Острокапци, Кладоруб, Скомля, Воднянци, Карбинци, Мезовница, Върбовчец, Яньовец

Чупрене

села: Чупрене, Горни Лом, Средогрив, Долни Лом, Репляна, Протопопинци, Търговище, Върбово, Бостаните

Кула

Кула

гр. Кула, с. Полетковци, Старопатица,Чичил, Големаново, Извор Махала, Коста Перчево, Тополовец, Цар Петрово,

Грамада

гр.Грамада, с.Милчина лъка, Боянова, Бранковци, Водна, Срацимирово, Тошевци, с.Медешевци Забележка: Села Медешевци и Милчина лъка се обслужват от РС - Видин.

Бойница

с.Бойница, Бориловец, Градсковски колиби, Каниц, Периловец, Раброво, Халовски колиби, Шипикова махала, Шишенци

 

ОКРЪЖЕН СЪД ВРАЦА

Враца

Враца

гр. Враца, с.Баница, с.Оходен, с.Мраморен, с.Горно Пещене, с.Голямо Пещене, с.Мало Пещене, с.Чирен, с.Деневе, с.Три кладенци, с.Згориград, с.Паволче, с.Челопек, с.Лютаджик, с.Нефела, с.Бели Извор, с.Власатица, с.Вировско, с.Веслец, с.Тишевица, с.Косталево, с. Лиляче, Върбица

Криводол

гр.Криводол, с.Ботуня, с.Главаци, с.Краводер, с.Пудрия, с.Голямо Бабино, с.Уровене, с.Баурене, с.Добруша, с.Ракево, с.Градешница, с.Галатин, с.Лесура, с.Фурен, с.Осен

Козлодуй

Козлодуй

гр. Козлодуй, с.Бутан, с.Гложене, с.Крива бара, с.Хърлец

Хайредин

гр. Хайредин, с.Ботево, с.Бързина, с.Манастирище, с.Михайлово, с.Рогозен

Мездра

Мездра

гр. Мездра, с.Брусен, с.Боденец, с.Върбешница, с.Горна Бешовица, с.Горна Кремена, с.Долна Кремена, с.Дърманци, с.Елисейна, с.Зверино, с.Зли дол, с.Игнатица, с.Кален, с.Крапец, с.Крета, с.Лик, с.Люти брод, с.Люти дол, с.Моравица, с.Оселна, с.Ослен Криводол, с.Очин дол, с.Ребърково, с.Руска бяла, с.Старо село, с.Типченица, с.Цаконица, с.Царевец

Роман

гр. Роман, с.Долна Бешовица, с.Камено поле, с.Караш, с.Кунино, с.Курново, с.Марково равнище, с.Радовене, с.Синьо бърдо, с.Средни ръд, с.Стояновци, с.Струпец, с.Хубавене

Оряхово

Оряхово

гр. Оряхово, с.Горни Вадин, с.Долни Вадин, с.Лесковец, с.Остров, с.Селановци, с. Галово.

Мизия

гр. Мизия, с.Войводово, с.Крушовица, с.Липница, с.Сараево, с.Софрониево

Бяла Слатина

Бяла Слатина

гр.Бяла Слатина, с.Алтимир, с.Буковец, с.Бърдарски геран, с.Бъркачево, с.Враняк, с.Галиче, с.Габаре, с.Драшан, с.Комарево, с.Попица, с.Соколаре, с.Тлачене, с.Търнак, с.Търнава

Борован

с. Борован, с.Добролево, с. Малорад, с.Нивянин, с.Сираково

ОКРЪЖЕН СЪД ГАБРОВО

Габрово

Габрово гр.Габрово
Армени Армени, Петровци
Балани Балани, Богданчовци, Генчовци, Костадините,Тодоровци,Фърговци
Борики Борики, Малини, Стефаново, Стойковци
Враниловци Враниловци
Гъбене Гъбене, Борското, Смиловци
Гергини Гергини, Гарван, Николчовци, Пейовци
Гръблевци Гръблевци, Банковци, Бекриите, Бобевци, Ветрово, Гайкини, Иванили, Свинарски дол, Седянковци, Солари, Читаковци, Шарани
Драгановци Драгановци, Драгиевци
Донино Донино, Ангелово, Балиновци, Брънеците, Иванковци, Копчелиите, Орловци, Овощарци, Спасовци
Дебел дял Дебел дял
Жълтеш Жълтеш, Драганчета, Източник, Торбалъжите, Ясените
Здравковец Здравковец, Влайчевци, Живко
Зелено дърво Зелено дърво, Баевци, Горнова могила, Руйчовци, Стомонеците, Чукилите, Малуша
Златевци Златевци, Лоза, Милковци
Козирог Козирог, Бялково, Парчевци, Сейковци, Спанци, Шипчените
Думници Думници, Рязковци, Гайтани, Киевци
Кметовци Кметовци, Беломъжите, Болтата, Вълков дол, Влаховци, Колчовци, Радешковци, Семерджиите, Съботковци, Харачерите, Цвятковци, Черневци, Трапесковци, Боженци
Камещица Камещица, Пенковци
Лесичарка Лесичарка, Драгомани, Иглика, Карали, Кметчета, Колишовци, Костенковци, Раховци, Стойчевци, Тодорчета, Велковци
Мичковци Мичковци, Джемриите, Междене, Попари, Старилковци, Узуните
Музга Музга
Новаковци Новаковци
Поповци Поповци, Гледаци, Дивеци, Мрахори, Пецовци, Прахали, Рачевци, Чавеи, Продановци, Янковци
Райновци Райновци, Михайловци
Стоевци Стоевци
Трънито Трънито, Бойновци, Врабци, Геновци, Мечковица, Моровеци, Пъртевци
Чарково Чарково, Поток, Езеро, Бойчета, Червена локва
Яворец Яворец

Дряново

Дряново

Дряново
Янтра
Соколово
Маноя
Игнаговци
Косарка
Гостилица
Скалско, Балалея
Длъгня, Гоздейка
Ганчовец, Геня, Зая, Руня, Саласука
Денчевци, Каломен, Пейна, Плачка, Чуково
Радовци, Банари, Билкини, Бочуковци, Глушка, Големи Българени, Кукля, Куманите, Кърти пъня, Малки Българени, Петковци, Раданчето, Русиновци, Сухолоевци, Шушня
Караиванца, Геша, Ритя
Славейково
Керека, Балванците, Еленците, Катранджии, Туркинча
Царева ливада, Горни Върпища, Горни Драгойча, Гърня, Джуровци, Добрените, Долни Върпища, Долни Драгойча, Доча, Дурча, Искра, Косилка, Крънча, Муця, Нейчовци, Пърша, Станча, Сяровци

Севлиево

Севлиево

Севлиево
Агатово
Батошево
Бериево
Богатово
Горна Росица
Градница
Дамяново
Добромирка
Душево, Душевски колиби, Курията
Кормянско
Крамолин
Крушево
Петко Славейково
Ряховците
Сенник
Шумата
Боазът
Буря
Валевци, Купен, Угорелец, Дрянът.
Градище, Дебелцово
Идилево
Карамичевци, Попска махала.
Кръвеник, Войнишка, Шопите
Ловнидол
Малък Вършец
Младен
Млечево, Баева Ливада, Дисманица, Малиново, Мариновци, Рогулят
Селище
Табашка
Търхово
Хирево
Енев рът
Кастел
Стоките, Тумбалово
Столът, Дялък

Трявна

Трявна

Трявна, Бижовци, Войниците, Добревци, Долни Томчевци, Кръстеняците, Недялковци, Околиите, Генчовци, Рачовци, Скорците, Стайновци, Тодореците

Плачковци, Брежниците, Бърдарите, Горни Маренци, Горни Радковци, Горни Цоневци, Долни Маренци, Долни Радковци, Донкино, Драгневци, Енчовци, Йововци, Киселковци, Кольо Ганев, Маруцековци, Ножерите, Носеите, Радино, Сечен камък

Радевци

Станчов хан, Бахреци, Велчовци, Власатили, Гайдари, Горни Дамяновци, Горяни, Иринеци, Креслювци, Малчовци, Мръзеци, Неновци, Планинци, Радоевци, Ралевци, Руевци, Свирци, Сливово, Фъртуни

Кръстец, Конарското

Черновръх, Бърдени, Велково, Владовци, Вълковци, Големи Станчовци, Даевци, Керените, Кисийците, Коевци, Малки Станчовци, Миховци, Никачковци, Павлевци, Побък, Попгергевци, Попрайковци, Пържиграх, Стражата, Стръмци, Томчевци, Урвата, Фъревци, Христовци, Чакалите

Бангейци, Азманите, Беленци, Дончовци, Зеленика, Кашенци, Матешовци, Николаево

Белица, Армянковци, Глутниците, Димчевци, Драндарите, Дъскарите, Иван Димов, Маневци, Раевци, Райнушковци

Престой, Дървари, Койчовци, Милевци, Могилите, Ошаните, Рашовите, Ябълковци, Явор

ОКРЪЖЕН СЪД ДОБРИЧ

Добрич

Добричка

гр. Добрич, села: Алцек, Батово, Бенковски, Божурово, Богдан, Бранище, Бдинци, Ведрина, Владимирово, Воднянци, Вратарите, Врачанци, Генерал Колево, Дончево, Дебрене, Добрево, Долина, Драганово, Дряновец, Енево, Житница, Златия, Карапелит, Козлодуйци, Камен, Котленци, Кръгулево, Ловчанци, Ломница, Лясково, Малка Смолница, Медово, Методиево, Миладиновци, Ново Ботево, Овчарово, Одърци, Одринци, Опанец, Орлова могила, Паскалево, Плачи дол, Победа, Подслон, Полковник Минково, Полковник Свещарово, Поп Григорово, Поручик Гешаново, Приморци, Прилеп, Пчелино, Пчелник, Полковник Иваново, Росеново, Смолница, Стефаново, Стожер, Соколник, Самуилово, Свобода, Славеево, Сливенци, Стефан Караджа, Тянево, Фелдфебел Дянково, Хитово, Царевец, Черна

Крушари

села: Крушари, Арбит, Александрия, Бакалово, Бистрец, Габер, Добрин, Загорци, Земенци, Зимница, Капитан Димитрово, Коритен, Кърджиево, Лозенец, Огняново, Полковник Дяково, Северци, Северняк, Телериг, Благовец

Каварна

Каварна

гр.Каварна, села: Белгун, Било, Божурец, Българево, Видно, Вранино, Иречек, Камен бряг, Крупен, Могилище, Нейково, Поручик Чунчево, Раковски, Свети Никола, Селце, Септемврийци, Топола, Травник, Хаджи Димитър, Челопечене

Шабла

гр.Шабла, села: Божаново, Горичане, Горун, Граничар, Дуранкулак, Езерец, Захари Стояново, Крапец, Пролез, Смин, Стаевци, Твърдица, Тюленово, Черноморци, Ваклино

Балчик

Балчик

гр. Балчик, села: Безводица, Бобовец, Гурково, Брястово, Дропла, Дъбрава, Змеево, Кранево, Кремена, Ляхово, Оброчище, Преспа, Рогачево, Соколово, Сенокос, Карвуна, Стражица, Тригорци, Храброво, Царичино, Църква, курорт "Албена"

Тервел

Тервел

гр.Тервел, села: Ангеларий, Балик, Безмер, Бонево, Божан, Брестница, Войниково, Главанци, Градница, Гуслар, Жегларци, Зърнево, Каблешково, Кладенци, Кочмар, Коларци, Мали Извор, Нова Камена, Оногур, Орляк, Полковник Савово, Поп Груево, Проф. Златарски, Сърнец, Честименско

Генерал Тошево

Генерал Тошево

гр. Г.Тошево, села: Кардам, Йовково, Снягово, Чернооко, Рогозина, Малина, Калина, Великово, Средина, Конаре, Балканци, Вичево, Сираково, Сърнено, Бежаново, Лозница, Краище, Росен, Сноп, Градини, Дъбовник, Зограф, Узово, Горица, Ал. Стамболийски, Къпиново, Равнец, Пленимир, Присад, Писарово, Люляково, Петлешково, Красен, Житен, Спасово, Василево, Преселенци, Изворово, Росица, Пчеларово, Огражден.

ОКРЪЖЕН СЪД КЮСТЕНДИЛ

Кюстендил

Кюстендил

гр. Кюстендил, села: Багренци, Бобешино, Граница, Гурбановци, Драговищица, Дождевица, Жабокрът, Жеравино, Жиленци, Ивановци Коняво, Копиловци, Коприва, Кутогерци, Кършалево, Леска, Лисец, Лозно, Пиперков Чифлик, Слокощица, Соволяно, Шишковци, Ябълково, Берсин, Бобошево, Богослов, Блатец, Буново, Вратца, Гирчевци, Горановци, Горна Брестница, Горна Гращица, Горно Уйно, Долно Уйно, Грамаждано, Гърляно, Гюешево, Дворище, Долна Гращица, Долно село, Каменичка Скакавица, Катрище, Лелинци, Ломница, Мазарачево, Николичевци, Нови Чифлик, Ново село, Полетинци, Полска Скакавица, Преколница, Радловци, Раждавица, Раненци, Ръсово, Савойски, Скриняно, Стенско, Гърбино, Таваличево, Търновлаг, Церовица, Цървеняно, Шипочано, Режинци, Црешново, Сажденик, Търсино, Чудинци, Цървена ябълка, Цървендол.

Невестино

села: Невестино, Ваксево, Ветрен, Долна Козница, Длъхчево-Сабляр, Друмохар, Еремия, Згурово, Илия, Кадровица, Лиляч, Мърводол, Неделкова Гращица, Пастух, Пелатиково, Раково, Рашка Гращица, Смоличано, Страдалово, Тишаново, Четирци, Църварица, Чеканец.

Трекляно

села: Трекляно, Средорек, Габрешевци, Добри дол, Злогош, Долно Кобиле, Драгойчинци, Сушица, Косово, Метохия, Горни Коритен, Долни Коритен, Уши, Брест, Бъзовица, Горно Кобиле, Побит камък, Чешлянци, Киселица.

Дупница

Дупница

гр. Дупница, Баланово, Бистрица, Блатино, Грамаде, Делян, Джерман, Дяково, Крайни дол, Крайници, Кременик, Палатово, Пиперево, Самораново, Тополница, Червен брег, Яхиново

Бобов дол

Бобов дол, Бабино, Бабинска река, Блато, Голям Върбовник, Голема Фуча, Големо село, Горна Козница, Долистово, Коркина, Локвата, Мала Фуча, Мали Върбовник, Мало село, Мламолово, Новоселяне, Паничарево, Шатрово

Бобошево

Бобошево, Бадино, Блажиево, Висока могила, Вуково, Доброво, Каменик, Слатино, Скрино, Сопово, Усойка, Циклово.

Кочериново

Кочериново, Боровец, Бураново, Драгодан, Крумово, Мурсалево, Пороминово, Стоб, Фролош, Цървище, Бараково

Сапарева баня

Сапарева баня, Овчарци, Ресилово, Сапарево, Паничище

Рила

гр.Рила, Падала, Пастра, Рилски манастир, Смочево

ОКРЪЖЕН СЪД КЪРДЖАЛИ

Кърджали

Кърджали

гр.Кърджали, села: Прилепци, Резбарци, Опълченско, Айрово, Островица, Вишеград, Глухар, Македонци, Дъждино, Пепелище, Воловарци, Дънгово, Житарник, Лъвово, Седловина, Сипей, Пропаст, Повет, Панчево, Зимзелен, Солище, Скърбино, Невестино, Иванци, Рани лист, Болярци, Крайно село, Срединка, Енчец, Главатарци, Брош, Зелениково, Чилик, Охлювец, Черна скала, Калинка, Царевец, Костино, Божак, Звънче, Крушевска, Чеганци, Голяма бара, Върбенци, Илиница, Крушка, Мартино, Ходжовци, Скална глава, Багра, Зайчино, Севдалина, Ненково, Висока, Дъждовница, Ридово, Снежинка, Пъдарци, Пеньово, Старо място, Бленика, Стремци, Соколяне, Три могили, Стремово, Ястреб, Люляково, Горна крепост, Долна крепост, Бели пласт, Мост, Добриново, Черньовци, Черешица, Звиница, Татково, Крин, Бащино, Перперек, Кокиче, Майсторово, Мъдрец, Калоянци, Гняздово, Сватбаре, Чифлик, Висока поляна, Мургово, Миладиново, Рудина, Сестринско, Конево, Долище, Бяла поляна, Страхил Войвода, Широко поле, Зорница, Лисиците, Соколско, Звезделина, Скалище, Гъсково, Орешница, Бялка, Звезден, Жинзифово, Бойно, Звъника, Каменарци, Кокошане, Стражевци, Яребица, Велишани, Кобиляне, Кьосево, Тополчане

Черноочене

села: Черноочене, Железник, Нови пазар, Ябълчене, Божурци, Каблешково, Даскалово, Дядовско, Комунига, Копитник, Свободиново, Стражница, Верско, Възел, Бели вир, Безводно, Йончево, Женда, Соколите, Небеска, Средска, Войново, Лясково, Пчеларово, Петелово, Габрово, Каняк, Минзухар, Житница, Водач, Драганово, Вождово, Бостонци, Бедрово, Среднево, Пряпорец, Ново селище, Черна нива, Бакалите, Боровско, Русалина, Босилница, Куцово, Беснурка, Паничково, Мурга, Ночево, Душка, Яворово, Патица, Бърза река

Ардино

Ардино

гр. Ардино, села: Ахрянско, Родопско, Търносливка, Башево, Боровица, Стар Читак, Брезен, Бял извор, Диамандово, Срънско, Голобрад, Горно Прахово, Гърбище, Мак, Теменуга, Долно Прахово, Търна, Дедино, Чернигово, Еньовче, Жълтуша, Главник, Китница, Кроячево, Ленище, Любино, Латинка, Млечино, Искра, Падина, Правдолюб, Дядовци, Русалско, Аврамово, Дойранци, Песнопой, Сполука, Светулка, Бистроглед, Седларци, Синчец, Стояново, Мусево, Паспал, Сухово, Рибарци, Чубрика, Ябълковец, Хромица, Червена скала, Левци, Богатино

Крумовград

Крумовград

гр. Крумовград, села: Аврен, Багрилци, Благун, Бук, Вранско, Голяма Чинка, Малка Чинка, Голям Девисил, Голямо Каменяне, Горна Кула, Златолист, Горни юруци, Долни юруци, Стражец, Гривка, Зиморница, Раличево, Гулийка, Пелин, Гулия, Девисилица, Девисилово, Джанка, Хисар, Долна кула, Дъждовник, Егрек, Звънарка, Сърнак, Кандилка, Ковил, Бараци, Качулка, Красино, Къклица, Лещарка, Тополка, Лимец, Луличка, Малко Каменяне, Малък Девисил, Метлика, Морянци, Сладкодум, Овчари, Скалак, Пашинци, Перуника, Подрумче, Полковник Желязово, Едрино, Каменка, Поточница, Поточарка, Рибино, Рогач, Самовила, Синигер, Калайджиево, Сливарка, Стари чал, Странджево, Бряговец, Кожухарци, Котлари, Орешари, Падало, Сбор, Студен кладенец, Бойник, Тинтява, Токачка, Храстово, Ручей, Чал, Доборско, Черничево, Чернооки

Момчилград

Момчилград

гр. Момчилград, села: Багрянка, Прогрес, Чуково, Юнаци, Върхари, Балабаново, Сярци, Летовник, Чомаково, Седлари, Садовица, Загорско, Птичар, Горско Дюлево, Каменец, Соколино, Пиявец, Сенце, Обичник, Друмче, Кременц, Звездел, Ралица, Пазарци, Лале, Кос, Чайка, Конче, Седефче, Карамфил, Синделци, Неофит Бозвели, Нановица, Гургулица, Момина сълза, Постник, Девинци, Биволяне, Равен, Татул, Чобанка, Вряло, Плешници, Манчево, Джелебско, Ауста

Джебел

гр. Джебел, села: Папрат, Тютюнче, Телчарка, Албанци, Казаците, Чакалци, Подвръх, Слънчоглед, Плазище, Софийци, Вълкович, Цвятово, Каменяне, Поточе, Рът, Купцит, Воденичарско, Рогозче, Мрежичко, Овчево, Скалино, Ридино, Козица, Душинково, Полянец, Жълти рид, Великденче, Рогозари, Илийско, Устрен, Ямино, Лебед, Генерал Гешево, Жълъдово, Добринци, Мишевско, Модрен, Сипей, Църквица, Контил, Черешка, Рожденско, Щерна, Жълтика, Търновци, Брежана, Припек

Кирково

села: Горно Кирково, Горно Къпиново, Домище, Долно Къпиново, Джерово, Яковица, Завоя, Дружници, Крилатица, Бързея, Костурино, Лозенградци, Чакаларово, Кремен, Шумнатица, Априлци, Чорбаджийско, Вълчанка, Царино, Гривяк, Делвино, Кран, Кукуряк, Малкоч, Метличка, Светлен, Нане, Орлица, Островец, Пловка, Средско, Подкова, Старейшино, Самокитка, Секирка, Чавка, Стрижба, Тихомир, Шопци, Първица, Бенковски, Горски извор, Добромирци, Дедец, Здравчец, Дрангово, Каялоба, Китна, Могиляне, Мъглене, Козлево, Загорски, Първица, Шипок, Медевци, Дрянова глава, Янино, Еровете, Пресека, Растник, Чичево, Фотиново, Хаджийско, Върли дол, Върбен, Дюлица, Кърчевско, Метличина, Стоманци, Старово, Самодива, Брегово

ОКРЪЖЕН СЪД ЛОВЕЧ

Ловеч

Ловеч

гр. Ловеч, с.Абланица, с.Баховица, с.Брестово, с.Българене, с.Горан, с.Горно Павликене, с.Гостиня, с.Дъбрава, с.Изворче, с.Казачево, с.Къкрина, с.Лешница, с.Лисец, с.Малиново, с.Прелом, с.Пресяка, с.Скобелево, с.Славяни, с.Слатина, с.Сливек, с.Смочан, с.Стефаново, с.Соколово, с.Радювене, с.Умаревци, с.Хлевене, с.Александрово, с.Владиня, с.Деветаки, с.Дойренци, с.Дренов, с.Йоглав, с.Тепава, с.Чавдарци

Летница

гр.Летница, с.Горско Сливово

Угърчин

гр.Угърчин, с.Васалковска махала, с.Голец, с.Драгана, с.Каленик, с.Катунец, с.Киркова махала, с.Кирчево, с.Лесидрен, с.Микре, с.Орляне, с.Славщица, с.Сопот

Тетевен

Тетевен

гр.Тетевен, с.Бабинца, с.Голям извор с махали-Голямо осое, Горно село, Дълга ливада, Кръкожабене, Кривина, ореша, с.Български извор, с.Рибарица, с.Васильово, с.Черни Вит, с.Дивчовото, с.Гложене с махала Асен, с.Градешница,с.Глогово, с.Галата, с.Малка Желязна

Ябланица

гр. Ябланица, с.Златна Панега, с.Добревци, с.Батулци, с.Орешене, с.Дъбрава, с.Брестница, с.Голяма Брестница, с.Малък Извор, махали-Драгоица, Присое, Шумнене.

Троян

Троян

гр.Троян, с.Балабанско, с.Балканец, с.Бели Осъм, с.Белиш, с.Борима с махала-Баба Стана, с.Врабево, с.Голяма Желязна, с.Горно трапе, с.Гумощник с махала-Габърска, с.Дебнево, с.Добродан, с.Дълбок дол с махала-Дренска, с.Калейца с махала-Калчевска, с.Ломец, с.Орешак, с.Патрешко с махала-Райковска, с.Старо село, с. Терзийско, с.Черни Осъм, с.Чифлик, с.Шипково

Априлци

гр.Априлци, с.Велчево, с.Драшкова поляна, с.Скандалото

Луковит

Луковит

гр.Луковит, с.Тодоричене, с.Дерманци, с.Торос, с.Пещерна, с.Дъблен, с.Ъглен, с.Бежаново, с.Петревене, с.Румянцево, с.Беленци, с.Карлуково

ОКРЪЖЕН СЪД МОНТАНА

Монтана

Монтана

гр.Монтана, села: .Безденица, Долно Белотинци, Благово, Винище, Войници, Габровница, Горна Вереница, Горно Церовене, д-р Йосифово, Долна Вереница, Горно Белотинци, Долна Рикса, Клисурица, Крапчене, Липен, Николово, Студено буче, Сумер, Стубел, Славотин, Смоляновци, Трифоново, Вирове.

Бойчиновци

гр.Бойчиновци, села: Бели брег, Бели брод, Ерден, Владимирово, Громшин, Мадан, Кобиляк, Лехчево, Мърчево, Охрид, Пали лула, Портитовци

Георги Дамяново

села:Георги Дамяново, Видлица, Гаврил Геново, Главановци, Говежда, Дива Слатина, Дълги дел, Еловица, Копиловци, Камена рикса, Меляне, Чемиш, Помеждин

Чипровци

гр.Чипровци, с.Бели мел, Горна Лука, Горна Ковачица, Железна, Мартиново, Митровци, Превала, Челюстница, Равна

Лом

Лом

гр.Лом, с.Добри дол, с.Долно Линево, с.Замфир, с.Ковачица, с.Сливата, с.Сталийска махала, с.Станево, с.Трайково, с.Орсоя

Брусарци

гр.Брусарци, с.Василовци, с.Дондуково, с.Дъбова махала, с.Киселево, с.Княжева махала, с.Крива бара, с.Одоровци, с.Смирненски

Вълчедръм

гр.Вълчедръм, с.Ботево, с.Бъзовец, с.Горни Цибър, с.Долни Цибър, с.Златия, с.Игнатово, с.Мокреш, с.Разград, с.Черни връх, с.Септемврийци

Медковец

с.Медковец, с.Аспарухово, с.Пишурка, с.Расово, с.Сливовик

Якимово

с.Якимово, с.Долно Церовене, с.Дългоделци, с.Комощица,

Берковица

Берковица

гр. Берковица, села: Балювица, Бистрилица, Бокиловци, Бързия, Боровци, Гаганица, Замфирово, Комарево, Котеновци, Костенци, Мездрея, Пърличево, Песочница, Слатина, Черещовица, Ягодово, Цветкова бара, Рашовица, кв. Раковица.

Вършец

гр. Вършец, села: Горна Бела речка, Горно Озирово, Долна Бела речка, Долно Озирово, Спанчевци, Стояново, Черкаски, Драганица, Клисулски манастир

ОКРЪЖЕН СЪД ПАЗАРДЖИК

Пазарджик

Пазарджик

гр. Пазарджик, села: Алеко Константиново, Априлци, Братаница, Величково, Главиница, Гелеменово, Говедаре, Дебращица , Добровница, Драгор, Звъничево, Ивайло, Крали Марко, Ляхово, Мало Конаре, Мирянци, Мокрище, Овчеполци, Огняново, Паталеница, Пищигово, Росен, Сарая, Сбор, Синитево, Тополи дол, Хаджиево, Цар Асен, Црънча, Черногорово, Юнаците

Белово

гр. Белово, села: Аканджиево, Мененкьово, Сестримо, Габровица, Дъбравите, Голямо Белово, Момина клисура

Септември

гр. Септември, гр.Ветрен, села: Симеоновец, Виноградец, Славовица, Лозен, Варвара, Бошуля, Ветрен дол, Семчиново, Карабунар, Злокучене, Ковачево, Горно Вършило, Долно Вършило.

Лесичово

села: Лесичово, Щърково, Церово, Калугерово, Памидово, Динката, Боримечково

Пещера

Пещера

гр. Пещера, села: Радилово, Капитан Димитриево

Батак

гр. Батак, села: Фотиново, Нова махала

Брацигово

гр. Брацигово, села: Розово, Равногор, Козарско, Жребичко, Бяга, Исперихово

Панагюрище

Панагюрище

гр. Панагюрище, села: Оборище, Бъта, Баня, Поибрене, Панагюрски колонии, Попинци, Левски, Елшица

Стрелча

гр.Стрелча, села: Дюлево, Смилец, Блатница, Свобода

Велинград

Велинград

гр. Велинград, гр. Сърница, села: Грашево, Кръстава с махала-Горна Биркова, Медени поляни, Пашово с махала-Кондьова, Побит камък, Света Петка с махали-Алендарово, Долно Дъбево и Всемирци, Драгиново, Абланица, Бирково, Бозево, Бутрево, Враненци, Горно Дъбево, Рохлево, Цветино, Чолаково, Юндола

Ракитово

гр.Ракитово,гр.Констандово, с.Дорково

ОКРЪЖЕН СЪД ПЕРНИК

Перник

Перник

гр. Перник-център, кв. Изток, кв. Калкас, кв. Бела вода, кв.Църква, с.Даскалово, с. Драгичево, с.Рударци, с.Кладница, с.Кралев дол, с.Студена, с.Боснек, с.Чуйпетлово, с.Горно Бучино, с.Дивотоно, с.Люлин, гр.Батановци, с.Богданов дол, С.Зидарци, с.Ярджиловци, с.Чера гора, с.Селищен дол, с. Витановци, с.Мещица, с.Разпик, с.Радуй, с.Вискяр, с.Лесковец, с.Планиница с.Крапец

Радомир

Радомир

гр. Радомир, села: Дрен, Долна Диканя, Друган, Стефаново, Извор, Копаница, Радибош, Николаево, Борнарево, Прибой, Поцърненци, Кошарите съставно с. Беланица, Бобораци, Негованци, Дебели лаг, Углярци, Байкалско съставно с.Драгомирово, Касилак, Кленовик, Жедна, Кондофрей, Чуковец, Горна Диканя, Гълъбник, Старо село, Владимир, Долни Раковец, Червена могила, Житуша

Земен

гр. Земен, села: Блатешница, Жабляно, Пещера, Враня стена, Калотинци, Дивля, Горна Глоговица, Одраница, Долна Врабча, Смиров дол, Горна Врабча, Мурено, Елов дол, Габров дол, Беренде, Падине, Раянци

Ковачевци

с. Ковачевци, Косача, Слатино, Светля, Сирищник, Ракиловци, Лобош, Калище, Егълница, Чепино

Трън

Трън

 гр.Трън, с.Банкя,с.Забел, с.Туроковци, с.Ломница, с.Богойна, с. Ездимирци, с.Глоговица, с.Зелени град, с.Милославци, с.Главановци, с.Насалевци, с.Цегриловци, с.Рани луг, с.Слишовци, с.Стрезимировци, с.Джинчовци, с.Бохова, с.Реяновци, с.Ярловци, с.Лешниковци, с.Радово, с.Берайнци, с.Ст.Извор, с.Пенкьовци, с.Кожинци, с.Костуринци, с.Стайчовци, с.Еловица, с.Долна Мелна, с.Горна Мелна, с.Шипковица, с.Дълга Лука, с.Къшле, с.Лева река, с.Видрар, с.Докьовци, с.Горочевци, с.Ерул, с.Вукан, с.Мрамор, с.Бусинци, с.Велиново, с.Милкьоци, с.Лялинци, с.Неделково, с.Парамун, с.Филиповци, с.Бутроинци, с.Мракетинци, с.Врабча, с.Проданча

Брезник

Брезник

гр. Брезник, села: Арзан, Долни Романци, Гоз, махали-Белини поляни, Доганджии, Логатор, Бабица, Банище,Ръждавец, Бегуновци, Брезнишки извор, Кривонос, Велковци, махала Палилула, Гигинци,Гърло, Билинци, Видрица, Муртинци, Долна Секирна, Конска(Граово), Кошарево, Красава, Брусник, Горни Романци, Завала, Озърновци, Ярославци, Непразненци, Ноевци, Ребро, Режанци, Садовик, Славковци, Сопица, Станьовци, Душинци, Горна Секирна..

ОКРЪЖЕН СЪД ПЛЕВЕН

Плевен

Плевен

гр. Плевен, села: Беглеж, Бохот, Брестовец, Бръшляница, Буковлък, Върбица, Горталово, Гривица, Коиловци, Къртожабене, Къшин, Ласкар, Мичка, Николаево, Опанец, Пелишат, Радишево, Ралево, Славяново, Тодорово, Тученица, Търнене, Ясен

Долни Дъбник

гр. Долни Дъбник, села: Бъркач, Горни Дъбник, Градина, Крушовица, Петърница, Садовец

Долна Митрополия

гр. Долна Митрополия, гр. Тръстеник, села: Байкал, Биволаре, Божурица, Брегаре, Гостиля, Горна Митрополия, Помарево, Крушовене, Ореховица, Победа, Подем, Рибен, Славовица, Ставерци

Пордим

гр. Пордим, села: Борислав, Вълчитрън, Згалево, Каменец, Катерица, Одърне, Тотлебен

Левски

Левски

гр.Левски, села: Асеновци, Аспарухово, Божурлук, Българене, Градище, Изгрев, Козар Белене, Малчика, Стежерово, Трънчовица, Обнова

Белене

гр. Белене, села: Бяла вода, Деков, Кулина Вода, Петокладенци, Татари

Никопол

Никопол

гр.Никопол, села: Лозица, Любеново, Въбел, Драгаш войвода, Евлогиево, Жернов, Муселиево, Дебово, Асеново, Новачене, Санадиново, Бацова махала, Черковица

Гулянци

гр. Гулянци, села: Самовит, Долни Вит, Милковица, Шияково, Ленково, Загражден, Дъбован, Брест, Гиген, Искър

Червен бряг

Червен бряг

гр.Червен бряг, гр. Койнаре, села: Бресте, Глава, Горник, Девенци, Лепица, Ракита, Радомирци, Руселец, Рупци, Сохаче, Телиш, Чомаковци

Кнежа

Кнежа

гр. Кнежа, села: Бреница, Еница, Лазарово

Искър

гр. Пелово – Искър, села: Долни Луковит, Писарево, Староселци

ОКРЪЖЕН СЪД ПЛОВДИВ

Пловдив

Пловдив

гр.Пловдив, кв. Прослав, кв. Коматево.

Родопи

с.Белащица, с.Бойково, с.Брани поле, с.Брестовица, с.Брестник, с.Дедево, с.Злати трап, с.Извор, с.Кадиево, с.Крумово, с.Лилково, с.Марково, с.Оризари, с.Първенец, с.Ситово, с.Скобелево, с.Устина, с.Храбрино, с.Цалапица, с.Ягодово, с.Чурен, с. Черна.

Кричим

гр.Кричим

Стамболийски

гр.Стамболийски, с.Йоаким Груево, с.Куртово Конаре, с.Ново село, с.Три водици

Перущица

гр.Перущица

Куклен

гр.Куклен, с.Добралък, с.Яворово, с.Гълъбово, с.Руен, с.Цар Калоян.

Марица

с.Бенковски, с.Войводинов, с.Войсил, с.Граф Игнатиево, с.Динк, с.Желязно, с.Калековец, с.Костиево, с.Крислово, с.Маноле, с.Малко Конаре, с.Радиново, с.Рогош, с.Скутаре, с.Строево, с.Трилистник, с.Труд, с.Царацово, с.Ясно поле

Хисаря

гр.Хисар, с.Черничево, с.Старо Железаре, с.Ново Железаре, с.Паничери, с.Мътеница, с.Старосел, с.Красново, с.Кръстевич, с.Беловица, с.Мало Крушево, с.Михилци, Миромир.

Раковски

гр.Раковски, кв.Генерал Николаево, кв.Секирово, кв.Парчевич, с.Белозем, с.Болярино, с.Момино село, с.Стряма, с.Чалъкови, с.Шишманци

Калояново

гр.Калояново, с.Бегово, с.Главатар, с.Горна махала, с.Долна махала, с.Дуванли, с.Дълго поле, с.Житница, с.Иван Вазово, с.Отец Паисиево, с.Песнопой, с.Ръжево Конаре, с.Ръжево, с.Сухозем, с.Черноземен

Съединение

гр.Съединение, с.Голям Чардак, с.Драгомир, с.Любен, с.Малък Чардак, с.Найден Герово, с.Неделево-квартал Точиларци, с.Правище, с.Царимир, с.Церетелево

Брезово

гр.Брезово, с.Бабек, с.Борец, с.Върбен, с.Дрангово, с.Зелениково, с.Златосел, с.Отец Кирилово, с.Пъдарско, с.Розовец, с.Свежин, с.Стрелци, с.Сърнегор, с.Тюркмен, с.Чехларе, с. Чоба

Асеновград

Асеновград

гр. Асеновград, села: Бачково, Боянци, Бор, Изворово, Врата, Горнослав, Долнослав, Добростан, Златовръх, Избегли, Козаново, Конуш, Лясково, Мулдава, Мостово, Новаково, Нови извор, Нареченски бани, Косово, Жълт камък, Узуново, Орешец, Патриарх Евтимово, Стоево, Тополово, Три могили, Сини връх, Червен, Леново, махали: Ряката, Гюня

Садово

гр. Садово, села: Чешнегирово, Милево, Поповица, Ахматово, Богданица, Болярци, Моминско, Кочово, Караджово, Катуница, Селци,

Лъки

гр. Лъки, села: Югово, Борово, Белица, Лъкавица, Манастир, Дряново, Джурково, Здравец и махали Четрока, Чуката и Балкан, Крушево

Карлово

Карлово

гр. Карлово, кв.Сушица, гр.Баня,гр.Калофер, гр.Клисура,гр.Сопот,с.Анево, с.Бегунци, с.Богдан, с.В.Левски, с.Ведраре, с.Войнягово, с.Г.Домлян, с.Домлян, с.Дъбене, с.Иганово, с.Каравелово, с.Климент, с.Куртово, с.Кърнаре, с.Марино поле, с.Московец, с.Мраченик, с.Певците, с.Пролом, с.Розино, с.Слатина, с.Соколица, с.Столетово, с.Христо Даново

Първомай

Първомай

гр.Първомай, с.Караджалово, с.Бяла река, с.Езерово, с.Воден, с.Православен, с.Драгойново, с.Буково, с.Искра, с.Брягово, с.Татарево, с.Градина, с.Крушево, с.Дълбок извор, с.Виница, с.Поройна, с.Добри дол

ОКРЪЖЕН СЪД РАЗГРАД

Разград

Разград

гр.Разград,с.Благоево, с.Гецово, с.Дряновец, с.Дянково, с.Киченица, с.Липник, с.Мортагоново, с.Недоклан, с.Осенец, с.Побит камък, с.Пороище, с.Просторно, с.Радинград, с.Раковски, с.Стражец, с.Ушинци, с.Черковна, с.Ясеновец, с.Балкански, с. Топчии,с.Островче

Лозница

гр. Лозница, с.Бели Лом, с.Веселина, с.Гороцвет, с.Градина, с.Каменар, с.Крояч, с.Ловско, с.Манастирско, с.Манастирци, с.Сейдол, с.Синя вода, с.Студенец, с.Трапище, с.Тръбач, с.Чудомир

Цар Калоян

гр.Цар Калоян, с.Езерче, с.Костанденец,

Кубрат

Кубрат

гр.Кубрат, с.Беловец, с.Бисерци, с.Божурово, с.Горичево, с.Задруга, с.Звънарци, с.Мъдрево, с.Севар, с.Сеслав, с.Каменово, с.Медовене, с.Равно, с.Савин, с.Тертер, с.Точилари, с.Юпер,

Завет

гр.Завет, с.Брестовене, с.Веселец, с.Острово, с.Прелез, с.Сушево

Исперих

Исперих

гр.Исперих, с.Белинци, с.Бърдоква, с.Вазово, с.Голям поровец, с.Делчево, с.Духовец, с.Драгомъж, с.Йонково, с.Китанчево, с.Конево, с.Къпиновци, с.Лудогорци, с.Лъвино, с.Малък поровец, с.Печеница, с.Подайва, с.Райнино, с.Свещари, с.Средоселци, с.Староселище, с.Яким Груево, с.Тодорово ЗАБЕЛЕЖКА: обслужва от община Завет с.Иван Шишманово

Самуил

с.Самуил, с.Богданци, с.Богомилци, с.Владимировци, с.Голям извор, с.Голяма вода, с.Желязковец, с.Здравец, с.Кривина, с.Ножарево, с.Кара Михал, с.Пчелина, с.Хума,с.Хърсово

ОКРЪЖЕН СЪД РУСЕ

Русе

Русе

гр.Русе, с.Басарбово, с.Долно Абланово, с.Мартен, с.Николово, с.Ново село, с.Просена, с.Семерджиево, с. Сандрово, с.Хотанца, с.Червена вода, с.Ястребово,кв. Долапите, кв. Средна кула, кв. Кривня.

Ветово

гр.Ветово, гр. Глодживо,с.Бъзън, с.Писанец, с.Смирненски, гр.Сеново, с. Кривня,

Иваново

с.Иваново, с.Божичен, с.Кошов, с.Красен, с.Мечка, с.Пиргово, с.Нисово, с.Табачка, с.Тръстеник, с.Червен, с.Щръклево, с.Сваленик, с.Церовец

Сливо поле

гр. Сливо поле, с Бабово, с.Борисово, с.Бръшлен, с.Голямо Враново, с.Кошарна, с.Малко Враново, с.Ряхово, с.Стамболово, с.Юделник, Черешово.

Бяла

Бяла

гр.Бяла, с. Бистренци, с.Лом черковна, с.Босилковци, с.Борово, с.Дряновец, с.Копривец, с.Пейчиново, с.Пет кладенци, с.Полско Косово, с.Стърмен

Две могили

гр.Две могили, с.Баниска,с.Батишница, с.Бъзовец, с.Кацелово, с.Каран върбовка, с.Могилино, с.Острица, с.Пепелина, с.Помен, с.Чилнов, с.Широково

Борово

гр. Борово, с.Батин, с.Брестовица, с.Горно Абланово, с.Екзарх Йосиф, с.Обретеник, с. Волово

Ценово

с. Ценово, с.Белцов, с.Беляново, с.Долна студена, с.Джулюница, с.Караманово, с.Кривина, с.Новград, с.Пиперково.

ОКРЪЖЕН СЪД СИЛИСТРА

Силистра

Силистра

гр.Силистра, с.Айдемир, с.Бабук, с.Богорово, с.Брадвари, с.Българка, с.Ветрен, с.Главан, с.Йорданово, с.Калипетрово, с.Казимир, с.Полк.Ламбриново, с.Попкралево, с.Проф.Иширково, с.Смилец, с.Сребърна, с.Срацимир, с.Сърпово, с.Ценович

Алфатар

гр.Алфатар, с.Алеково, с.Бистра, с.Васил Левски, с.Кутловица, с. Попово, с.Цар Асен, с.Чуковец

Кайнарджа

с.Кайнарджа, с.Войново, с.Господиново, с.Голеш, с.Давидово, с.Добруджанка, с.Зарник, с.Каменци, с.Краново, с.Полк.Чолаково, с.Попрусаново, с.Посев, с.Светослав, с.Средище, с.Стрелково

Ситово

с.Ситово, с.Босна, с.Гарван, с.Добротица, с.Искра, с.Ирник, с.Любен, с.Нова Попина, с.Поляна, с.Попина, с.Слатина, с.Ястребна

Дулово

Дулово

гр.Дулово, с.Боил, с.Водно, с.Вокил, с.Върбино, с.Грънчарово, с.Долец, с.Златоклас, с.Козяк, с.Колобър, с.Межден, с.Овен, с.Окорш, с.Орешене, с.Паисиево, с.Полк.Таскалово, с.Поройно, с.Правда, с.Прохлада, с.Раздел, с.Руйно, с.Секулово, с.Скала, с.Черковна, с.Чернолик, с. Черник, с.Яребица

Тутракан

Тутракан

гр.Тутракан, с.Антимово, с.Белица, с.Бреница, с.Варненци, с.Дунавец, с.Нова Черна, с.Пожарево, с.Преславци, с.Сяново, с.Старо село, с.Търновци, с.Цар Самуил, с.Царев дол, с.Шуменци

Главиница

гр.Главиница, с.Бащино, с.Богданци, с.Вълкан,с.Дичево, с.Долно ряхово, с.Зафирово, с.Зарица, с.Звенимир, с.Зебил, с.Калугерене, с.Коларово, с.Косара, с.Листец, с.Малък Преславец, с.Ножарево, с.Осен, с.Падина, с.Подлес, с.Сокол, с.Стефан Караджа, с.Суходол, с.Черногор

ОКРЪЖЕН СЪД СЛИВЕН

Сливен

Сливен

гр. Сливен,гр..Кермен, с.Бинкос, с.Биково, с.Блатец, с.Бозаджий, с.Божевци, с.Бяла, махала.Било, с.Въглен, с.Гавраилово, с.Гергевец, с.Глуфишево, с.Глушник, с.Голямо Чочовен, с. Горно Александрово, с.Градско, с.Драгоданово, с.Жельо войвода, с.Зайчари, с.Злати войвода, с.Изгрев, с.Ичера, с.Калояново, с.Камен, с.Ковачите, с.Крушаре, махала.Козин дол, с.Малко Чочовен, с.Мечкарево, с.Младово, с.Масърлии, с.Николаево, с.Новачево, с. Ново село, с.Панаретовци, с.Раково, с. Ръченица, с.Самуилово, с.Селиминово, с.Скобелево, с.Сотиря, с.Средорек, с.Стара река, с.Старо село, с.Струпец, с.Тополчане, с.Трапоклово, с.Чинтулово, с.Чокоба ЗАБЕЛЕЖКА: обслужва: Твърдица, с.Боров дол, с.Бяла Паланка, с.Близнец, с.Жълти бряг, с.Оризари, с.Сборище, с.Сърцево, Община гр.Твърдица, с.Червенаково, гр.Шивачево, Козарево

Котел

Котел

гр. Котел, с.Медвен, с.Катунище, с.Жеравна, с.Градец, с.Мокрен, с.Пъдарево, с.Седларево, с.Нейково, с.Орлово, с.Ябланово, с.Малко село, с.Тича, с.Соколарци, с.Стрелци с присъединени с. Ниска поляна и с. Каменна, , с.Кипилово с присъединено с. Птичари, с.Боринци с присъединяване с. Върлище,, с.Братан, с.Топузово, с.Дъбова, с.Филаретово, с.Остра могила, с. Радинка.

Нова Загора

Нова Загора

гр. Нова Загора, с.Асеновец, с.Баня, с.Богданово, , с. Брястово, с.Бял кладенец, с.Дядово, с.Езеро, с.Еленово, с.Загорци, с.Кортен, с.Каменово, с.Караново, с.Коньово, с.Крива круша, с.Любенова махала, с. Любенец, с.Млекарево, с. Научене, с.Новоселец, с.Пет могили, с.Омарчево, с.Питово, с.Полско Пъдарево, с. Прохорово, с.Радецки, с.Радево, с.Съдиево, с.Съдийски поле , с.Стоил войвода, с.Събрано, с.Сокол, с.Ценино ЗАБЕЛЕЖКА: обслужва от община Раднево -: с.Маца, с.Полски градец, с. Графитово

ОКРЪЖЕН СЪД СМОЛЯН

Смолян

Смолян

гр. Смолян, села:Алиговска, Арда, Горна Арда, Букаците, Белев Дол, Билянска, Бориково, Бостина, Буката, Виево, Влахово, Вълчан, Върбово, Габрица, Гела, Гоздевица, Горово, Градът, Гудевица, Димово, Дунево, Еленска, Ельово, Заевите, Змиево, Исьовци, Катраница, Киселчово, Кокорово, Кошница, Кремене, Кутела, Левочево, Липец, Лъка, Люлка, Милково, Могилица, Момчиловци, Мугла, Надарци, Орешец, Остри Пъзлак, Пещера, Петково, Писаница, Подвис, Полк.Серафимово, Попрелка, Потока, Ряка, Речани, Ровино, Селище, Сивино, Славейно, Смилян, Соколовци, Солища, Средок, Стикъл, Стойките, Стража, Сърнино, Тикале, Требище, Турян, Търън, Ухловица, Фатово, Хасовица, Чеплят, Черешките, Черешово, Черешовска река, Чокманово, Широка лъка

Баните

с. Баните, села: Босилково, Вишнево, Вълчан дол, Глогино, Гълъбово, Давидково, Две тополи, Дебеляново, Дрянка, Загражден, Кръстатица, Малка Арда, Малко Крушево, Оряховец, Планинско, Рибен дол, Сливка, Стърница, Треве

Мадан

Мадан

гр. Мадан, села: Арпаджик, Борика, Боровина, Бориново, Букова поляна, Буково, Вехтино, Високите, Враннинци, Върба, Върбина, Въргов дол, Гарабина, Галище, Дирало, Долие, Касапско, Кориите, Крайна, Крушев дол, Купен, Леска, Лещак, Ливаде, Ловци, Миле, Митовска, Мъглища, Петров дол, Печинско, Планинци, Равнил, Равнища, Равнонивище, Рустан, Средногорци, Стайчин дол, Тънкото, Уручовци, Цирка, Чурка, Шаренка , с.Равнината

Рудозем

гр. Рудозем, села: Боево, Добрева череша, Дъбова, Кокорци, Бяла ряка, Бърчево, Бойкова лъка, Рибница, Грамаде, Оглед, Чепинци, Елховец, Витина, Поляна, Мочура, Пловдивци, Корита, Иваново, Борие, Сопота

Златоград

Златоград

гр. Златоград, села: Старцево, Ерма река, Долен, Аламовци, Пресока, Кушла, Цацаровци, Страшимир

Неделино

гр. Неделино, села: Средец, Изгрев, Еленка, Козарка, Кочане, Върли дол, Бурево, Върлино, Гърнате, Диманово, Дуня, Крайна, Кундево, Оградна, Тънка бара

Девин

Девин

гр. Девин, села: Беден, Брезе, Триград, Воднипад, Грохотно, Гьоврен, Жребово, Кестен, Лясково, Михалково, Осиково, Селча, Стоманово, Тешел, Чуреково

Борино

село Борино, села: Буйново, Кожаре, Чала, Ягодина

Доспат

гр. Доспат, села: Барутин, Бръщен, Змеица, Касъка, Любча, Црънча, Чавдар

Череларе

Чепеларе

гр. Чепеларе, села: Богутево, Дряновец, Забърдо, Зорница, Лилеково, Малево, Орехово, Острица, Павелско, Проглед, Студенец, Хвойна курорт Пампорово.

ОКРЪЖЕН СЪД СТАРА ЗАГОРА

Стара Загора

Стара Загора

гр.Стара Загора, села: Богомилово, Борилово, Борово, Бенковски, Арнаутито, Бъдеще, Ракитница, Бр.Кунчеви, Воденичарово, Руманя, Горно Ботево, Дълбоки, Еленино, Елхово, Загоре, Козаревец, Казанка, Лясково, Калояновец, Калитиново, Ловец, Люляк, Михайлово, Малка Верея, Маджерито, Малко Кадиево, Могила, Ново село, Преславен, Плоска могила, Пшеничево, Петрово, Пряпорец, Памукчии, Хан Аспарухово, Сладък кладенец, Християново, Кирилово, Колена, Змейово, Оряховица, Остра могила, Сулица, Стрелец, Пъстрово, Хрищени, Самоилово, Дъбрава, Лозен (Руда), Подслон, Средец

Опан

гр.Опан, села: Бял извор, Бащино, Бяло поле, Венец, Васил Левски, Кравино, Княжевско (Разкаяне), Столетово, Тракия, Ястребово, с.Пъстрен

Казанлък

Казанлък

гр. Казанлък, гр. Шипка, села: Бузовград, Голямо Дряново, Горно Изворово, Горно Черковище, Долно Изворово, Дунавци, Енина, Копринка, Крън, Кънчево, Овощник, Розово, Ръжена, Средногорово, Хаджи Димитрово, Черганово, Шейново, Ясеново ЗАБЕЛЕЖКА: обслужва: Павел баня- Николаево-Едрево, Елхово, Нова махала Гурково-Конаре, Паничерево, Пчелиново, Димовци, Лява река.

Павел баня

гр.Павел баня, села: Асен, Александрово, Виден, Габарево, Горно Сахране, Долно Сахране, Манолово, Осетеново, Скобелево, Тъжа, Търничане, Турия

Мъглиж

гр.Мъглиж, села:Борущица, Бънзарево, Ветрен, Дъбово, Държавен, Зимница, Радунци, Селце, Слитово,Тулово, Шаново, Юлиево, Яворовец, Ягода

Николаево

гр.Николаево, села: Едрево, Елхово, Нова махала

Гурково

гр.Гурково, села: Брестова, Дворище, Димовци, Жерговец, Жълтопоп, Златирът, Конаре, Лява река,  Паничерево, Пчелиново,

Раднево

Раднево

гр. Раднево, села: Бели бряг, Боздуганово, Българене, Даскал Атанасово, Диня, Землен, Знаменосец, Ковач, Ковачево, Коларово, Константиновец, Любеново, Рисиманово, Свободен, Сърнево, Тихомирово, Тополяне, Трояново, Трънково, заличени селища: Гледачево, Овчарци, с. Малка детелина, Търговище, Староселец, Голяма Детелина.

Гълъбово

(считано от 1 март 2007г.)

Гълъбово

гр. Гълъбово, села: Априлово, Главан, Искрица, Великово, Мъдрец, Мусачево, Медникарово, Обручище, Разделна, Помощник

Чирпан

Чирпан

Чирпан, Винарово, Воловарово, Гита, Димитриево, Държава, Зетьово, Зл.ливада, Изворово, Малко Тръново, Могилово, Осларка, Рупките, Свобода, Ср.Градище, Спасово, Стоян Заимово, Целина, Ценово, Яворово, Яздач

Братя Даскалови

Братя Даскялови, Верен, Голям дол, Горно белево, Горно Н.село, Гранит, Долно Н.село, Кольо Мариново, Малко Дряново, Марково, Медово, Мирово, Найденово, Оризово, Опълченец, Партизанин, Плодовитово, Православ, Славянин, Съединение, Сърневец, Черна гора, Малък дол

ОКРЪЖЕН СЪД ТЪРГОВИЩЕ

Търговище

Търговище

гр. Търговище, села:Алваново, Александрово, Баячево, Бистра, Божурка, Братово, Буйново, Буховци, Вардун, В. Левски, Г.Ново, Г.Соколово, Г.Кабда, Давидово, Драгановец, Дралфа, Дългач, Здравец, Копрец, Кошничари, Лиляк, Ловец, Макариополско, Кралево, Кръшно, Маково, Мировец, Миладиновци, Момино, Надарево, Овчарово, Осен, Острец, Пайдушко, Певец, Подгорица, Преселец, Пресиян, Пресяк, Пробуда, Пролаз, Разбойна, Ралица, Росина, Руец, Стража, Съединение, Твърдиници, Черковна, Цветница, Търновца.

Попово

Попово

гр. Попово, Априлово, Баба Тонка, Берковски, Бракница, Водица, Гагово, Глогинка, Горица, Долец, Долна Кабда, Дриново, Еленово, Заветно, Зараево, Захари Стояново, Звезда, Иванча, Кардам, Ковачевец, Козица, Конак, Ломци, Манастирца, Марчино, Медовина, Осиково, Паламарца, Помощица, Посабина, Садина, Светлен, Славяново, Тръстика, Цар Асен, квартали- Сеячи, Невски.

Опака

гр.Опака, Голямо Градище, Горско Абланово, Гърчиново, Крепча, Люблен

Омуртаг

Омуртаг

гр. Омуртаг, Беломорци, Бостан, Велигденче, Горно Козарево, Долно Козарево, Горна Хубавка, Долна Хубавка, Презвитер Козма, Красноселци, Паничино, Станец, Тъпчилещово, Горско село, Змейно, Звездица, Железари, Илийно, Птичево, Росица, Средище, Веренци, Висок, Петрино, Зелена Морава, Падарино, Първан, Българаново, Врани кон, Величка, Веселец, Горно Новково, Долно Новково, Кестеняво, Могилец, Обител, Плъстина, Рътлина, Угледно, Церовище, Голямо Църквище, Малко Църквище, Чернокапци, Камбурово, Панайот Хитово, Царевци

Антоново

гр. Антоново, Изворово, Вельово, Глашатай, Капище, Кьосевци, Милино, Пчелно, Поройно, Стойново, Китино, Коноп, Любичево, Моравка, Трескавец, Банковец, Богомолско, Букак, Длъжка поляна, Дъбравица, Край поле, Мечово, Стара речка, Свободица, Халваджийско, Яребично, Тиховец, Горна Златица, Девино, Добротица, Долна Златица, Малоградец, Моравица, Орач, Пиринец, Присойна, Разделци, Семерци, Таймище, Черни бряг, Шишковица, Язовец, Ястребино, Стеврек, Свирчево, Слънчовец, Манушевци, Голямо Доляне, Равно село, Великовци, Крушолак, Старчище, Стройновци, Черна вода, Чеканци, Къпинец, Кънино, Малка Черковна,

ОКРЪЖЕН СЪД ХАСКОВО

Хасково

Хасково

гр.Хасково, села: Александрово, Брягово, Войводово, Въгларово, Гарваново, Големанци, Горно Войводино, Гълъбец, Динево, Долно Войводино, Долно Големанци, Елена, Зорница, Клокотница, Книжовник, Козлец, Конуш, Корен, Криво поле, Любеново, Малево, Манастир, Мандра, Маслиново, Момино, Николово, Нова Надежда, Орлово, Подкрепа, Родопи, Стамболийски, Стойково, Текето, Тракиец, Узунджово, Широка поляна;

Стамболово

села: Стамболово,Балкан, Бял Кладенец, Воденци, Войводенец, Гледка, Голобрадово, Голям извор, Долно Ботево, Долно поле, Долно черковище, Жълти бряг, Зимовина, Кладенец, Кралево, Лясковец, Маджари, Малък извор, Поповец, Пчелари, Пътниково, Рабово, Светослав, Силен, Тънково, Царева поляна

Минерални бани

села: Минерални Бани, Сусам, Сърница, Караманци, Ангел Войвода, Боян Ботево, Татарево, Брястово, Спахиево, Сираково, Колец, Винево;

Ивайловград

Ивайловград

гр.Ивайловград, с.Белополци, с.Белополяне, с.Гугутка, с.Долно Луково, с.Драбишна, с.Железино, с.Кондово, с.Мандрица, с.Орешино, с.Планинец, с.Пелевун, с.Покрован, с.Попско, с.Свирачи, с.Славеево, с.Хухла, с.Черни рид, с. Камилски дол.

Свиленград

Свиленград

гр.Свиленград, села: Варник, Генералово, Дервишка могила, Димитровче, Капитан Андреево, Костур, Левка /Стара Левка/, Лисово, Маточина, Мезек, Михалич, Младиново, Момково, Мустрак, Пашово, Пъстрогор, Равна гора, Райкова могила, Сива река, Сладун, Студена, Чернодъб, Щит, Благунци /заличено/,

Любимец

гр. Любимец, села: Белица, Васково, Вълче поле, Георги Добрево, Дъбовец, Йерусалимово, Лозен, Малко Градище, Оряхово, Кочаш /заличено/, Костово /заличено/, Черешак /заличено/ Ставри Димитрово /заличено/

Димитровград

Димитровград

гр.Димитровград, с.Бодрово, с.Брод, с.Бряст, с.Великан, с.Воден, с.Върбица, с.Голямо Асеново, с.Горски извор, с.Длъгнево, с.Добрич, с.Долно Белево, с.Здравец, с.Златополе, с.Каснаково, с.Крепост, с.Крум, с.Малко Асеново, гр.Меричлери, с.Радиево, с. Райново, с.Светлина, с.Скобелево, с.Сталево, с.Странско, с.Черногорово, с.Ябълково

Харманли

Харманли

гр.Харманли,села: Бисер, Богомил, Болярски извор, Браница, Българин, Върбово, Доситеево, Дрипчево, Иваново, Коларово, Лешниково, Надежден, Овчарово, Орешец, Остър камък, Поляново, Преславец, Рогозиново, Смирненци, Черепово, Черна могила, Шишманово, Изворово, Славяново.

Симеоновград

гр. Симеоновград – села: Дряново, Калугерово, Константиново, Навъсен, Пясъчево, Свирково, Троян, Тянево;

Маджарово

гр. Маджарово,села: Бориславци, Брусевци, Габерово, Голяма долина, Горни Главанак, Горно поле, Долни Главанак, Долно Съдиево, Ефрем, Златоустово, Малки Воден, Малко Брягово, Малко Попово, Румелия, Ръженово, Селска поляна, Сеноклас, Тополово;
Заличени селища: Костово, Кочаш, Черешак, Ставри Димитрово;

ОКРЪЖЕН СЪД ШУМЕН

Шумен

Шумен

гр.Шумен, с.Белокопитово, с.Благово, с.Васил Друмев, с.Велино, с.Вехтово, с.Ветрище, с.Градище, с.Друмево, с.Дибич, с.Ил.Р.Блъсков, с.Ивански, с.Кладенец, с.Коньовец, с.Костена река, с.Лозево, с.Мараш, с.Новосел, с.Овчарово, с.Панайот Волов, с.Р.Димитриево, с.Салманово, с.Средня, с.Струйно, с.Царев брод, с.Черенча, Мадара

Венец

с.Венец,с. Боици, с.Боян, с.Буйновица, с.Габрица, с.Денница, с.Дренци, с.Изгрев, с.Капитан, с.Петко, с.Осеновец, с.Страхилица, с.Черноглавци, с.Ясенково

Хитрино

с.Хитрино, с.Байково, с. Близнаци, с.Висока поляна, с.Върбак, с.Длъжко, с.Добри Войниково, с.Единаковци, с.Живково, с.Звегор, с.Иглика, с.Калино, с.Каменяк, с.Развигорово, с.Сливак, с.Становец, с.Студеница, с.Тервел, с.Тимарево, с.Трем, с.Черна

Нови пазар

Нови пазар

гр.Нови пазар, с.Енево, с.Зайчино ореше, с.Стан, с.Стоян Михайловски, с.Жилино, с.Правенци, с.Памукчи, с.Сечище, с.Мировци, с.Беджене, с.Писарево, с.Преселка, с.Тръница, с.Войвода, с.Избул

Каспичан

гр. Каспичан, гр..Плиска, с.Върбяне, с.Златна нива, с.Кюлевча, с.Марково, с.Могила,с.Косово, с. Калугерица.

Каолиново

гр.Каолиново, с.Дойранци, с.Браничево, с.Гусла, с. Загориче, с.Средковец, с.Долина, с.Лиси връх, с.Лятно, с.Омарчево, с.Тъкач, с.Тодор Икономово, с.Пристое, с.Наум, с.Сини вир

Никола Козлево

с.Никола Козлево, с.Цани Гинчево, с.Вълнари, с.Пет могили, с.Векилски, с.Каравелово, с.Красен дол, с.Хърсово, с.Крива река, с.Ружица, с.Църквица

Велики Преслав

Велики Преслав

гр. Велики Преслав, с.Имренчево, с.Мостич, кв.Кирково, с.Кочово, с.Осмар, с.Троица, с.Хан Крум, с.Миланово, с.Драгоево, с.Мокреш, с.Златар, с.Суха река

Върбица

гр. Върбица, с.Крайгорци, с.Чернооково, с.Божурово, с.Станянци, с.Кьолмен, с.Менгишево, с.Иваново, с.Методиево, с.Ловец, с.Конево, с.Сушина, с.Маломир, с.Нова Бяла река, с.Бяла река, с.Тушовица

Смядово

гр. Смядово, с.Риш, с.Александрово, с.Веселиново, с.Кълново, с.Янково, с.Бял бряг, с.Жълъд, с.Черни връх, с.Ново Янково

ОКРЪЖЕН СЪД ЯМБОЛ

Ямбол

Ямбол

гр.Ямбол

Тунджа

км. Тунджа, Асеново, Безмер, Болярско, Ботево, Бояджик, Веселиново, Видинци, Ген.Инзово, Ген.Тошево, Голям манастир, Дражево, Драма, Дряново, Завой, Златари, Кабиле, Калчево, Каравелово, Козарево, Коневец, Крумово, Кукорево, Маломир, Меден кладенец, Межда, Миладиновци, Могила, Овчи кладенец, Окоп, Победа, Робово, Роза, Савино, Симеоново, Скалица, Сламино, Стара река, Тенево, Търнава, Ханово, Хаджи Димитрово, Чарган, Челник

Стралджа

км.гр.Стралджа, Александрово, Атолово, Богорово, Воденичене, Войника, Джинот, Зимница, Иричеково, Каменец, Леярово, Лозенец, Люлин, Маленово, Недялско, Палаузово, Поляна, Правдино, Първенец, Саранско, Тамарино, Чарда

Елхово

Елхово

гр.Елхово, с.Борисово, Бояново, Вълча поляна, Голям Дервент, Гранитово, Добрич, Жребино, Изгрев, Кирилово, Лалково, Лесово, Малко Кирилово, Маломирово, Малък Манастир, Мелница, Пчела, Раздел, Славейково, Стройно, Трънково, Чернозем

Болярово

гр.Болярово, с.Воден, Вълчи извор, Голямо Крушево, Горска поляна, Денница, Дъбово, Златница, Иглика, Камен връх, Крайново, Малко Шарково, Мамарчево, Попово, Ружица, Ситово, Стефан Караджово, Странджа, Шарково, Оман.

Тополовград

Тополовград

гр. Тополовград, села: .Синапово, Срем, Българска поляна, Доброселец, Капитан Петко войвода, Каменна река, Княжево, Мрамор, Орешник, Орлов дол, Планиново, Присадец, Радовец, Светлина, Устрем, Хлябово, Чукарово, Владимирово, Сакарци, Филипово.


 

WebHosting free.bg | | Site creator | web design| | ©2010 БАСВ
Начало