БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА
НАЦИОНАЛНО ПРОФЕСИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА СЪДИИТЕ ПО
ВПИСВАНИЯТА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Акценти

Обучение
на съдии по вписванията 2010

повишаване квалификацията на съдиите по вписванията с оглед приложението на Закона за устройство на територията и Закона за кадастъра и имотния регистър и възможностите на Интегрираната информационна система на имотния регистър, както и приложението на частта „Охранително производство” по новия Гражданско-процесуален кодекс.
повече...

Акцент 2 повече...

Акцент 3 повече...

Акцент 4 повече...

Акцент 5 повече...

Акцент 6 повече...

Елате в .: BGtop.net :. Топ класацията на българските сайтове и гласувайте за този сайт!!!

 

 

У С Т А В
НА
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

 

ГЛАВА ПЪРВА


ЧЛ.1. Асоциацията е независимо, доброволно, професионално сдружение, обединяващо съдиите по вписванията на територията на цялата страна, за защита и съдействие на техните професионални, интелектуални, културни, социални и материални интереси, за утвърждаване професията на съдията по вписванията в България и за изграждане на престижа и пред държавата и обществото. Сдружението има отворен характер и в него като почетни членове могат да членуват: хабилитирани лица – специалисти по търговско, вещно, гражданско и административно право, правоспособни юристи с изявен интерес към практиката и материята, регулираща дейността на съдиите по вписванията при районните съдилища, както и специалисти по електронните технологии, използвани при работата с електронните регистри по вписвания за подпомагане развитието на тази област, при използване на европейския и световен опит.
ЧЛ.2 (изм. 24.01.2009 год.) Сдружението на съдиите по вписванията се учредява за неопределен срок, като юридическо лице с нестопанска цел е определено да извършва общественополезна дейност.
2.1.(изм. 02.04.2011 год.) Седалището на Сдружението е гр. София.
2.2. Наименованието на Асоциацията е "Българска Асоциация на съдиите по вписванията".
2.3. "Българска Асоциация на съдиите по вписванията" взаимодейства и сътрудничи с различни държавни институти, както и с научни, професионални, синдикални и обществени организации, чиито цели не противоречат на настоящия Устав.
2.4. Сдружението осъществява дейността си съобразно нормите на Конституцията на Република България, действащото в страната законодателство и своите цели, при стриктно спазване на ограниченията на чл.3, ал.3 от ЗЮНЦ.
2.5. Сдружението притежава свой собствен знак, символ и печат.
ЧЛ.3 Цели на Асоциацията са:
3.1. Да обединява всички действащи съдии по вписванията в България в общо цяло за спомагане защитата на техните професионални, интелектуални, социални и материални интереси.
3.2. Да участва и подпомага дейности при структурирането и обсъждането на законопроекти, наредби, правилници и др., регулиращи процеса по извършването на вписвания, удостоверявания и други охранителни производства.
3.3. Да взаимодейства и участва в процеса по уеднаквяване на практиката по охранителните производства, вписвания и удостоверявания.
3.4. Да подпомогне развитието и усъвършенстването на правната уредба на отделни институти и направления, свързани със статута и дейността на съдиите по вписвания, както и въвеждането на правна регламентация при празноти и непълноти в законодателството ни, с цел утвърждаване на модерно и развито охранително производство по примера на европейския и световен опит.
3.5. Да подпомага нуждите, практиката и опита при обработката, съхранението и предоставянето на електронна информация при спазването на всички правила за ненарушаване на тайната на информацията, защита на лични данни, изграждането и работа с кодова закрила на такива данни.
3.6. Да подпомогне развитието и усъвършенстването на идеята за Имотен регистър по вписванията.
3.7. Да събира, анализира и популяризира информация и методика на работа на съдиите по вписванията от европейската и световната практика.
3.8. Да отстоява принципите на висок професионализъм на съдиите по вписванията и работи за издигането на престижа на професионалното съсловие, както и да организира семинари и обучения.
3.9. Да представлява членовете си и гилдията на съдиите по вписванията пред държавата, Минестерство на правосъдието, държавни ведомства и организации винаги, когато това е необходимо за постигане целите на Асоциацията.
3.10. (изм. 24.01.2009 год.) Принципите на работа и развитие на Асоциацията са: доброволно участие, професионализъм, инициативност, партньорство, сътрудничество, толерантност, откритост и прозрачност, и новаторство.
ЧЛ.4. Основни средства за осъществяване на целите на Асоциацията са:
4.1. Събира и поддържа информация, фондове с научни и практически разработки, статии, литература, периодика и друг вид информация относно законодателството и практиката в областта на охранителните производства в страната и чужбина;
4.2. Организира делови срещи, симпозиуми, конференции и други форми за обсъждане, дискутиране и популяризиране на проблеми в сферата на дейност на Асоциацията;
4.3. Членува и поддържа контакти с международни и национални организации, имащи отношение към целите и задачите на Асоциацията с оглед взаимен обмен на информация, опит и идеи.
4.4. Поддържа и осъществява контакти със средствата за масова информация за обсъждане и дискутиране на актуални проблеми от законодателството и практиката в областта на охранителните, норатиалните, удостоверителните и др. производства.
4.5. При необходимост влиза в контакти с държавни и обществени органи в сферата на дейността на съдиите по вписванията за решаване на проблеми в правната област, касаещи охранителните, норатиалните, удостоверителните и др. производства у нас.
4.6. При възможност организира изработване и популяризиране на информационни материали и други подобни, съдейства за издаване на собствена периодика или участва в издаването на такава в духа на целите и задачите на Асоциацията.
4.7. Разработва и предлага пред компетентните органи проекти и модели за подобряване работата на съдиите по вписванията и повишаване ефективността на тяхната дейност.


ГЛАВА ВТОРА


ЧЛ. 5. Членове на Асоциацията са редовни и почетни.
5.1. Редовен член на Сдружението може да бъде всяко физическо лице - съдия по вписванията на територията на цялата страна.
5.2. (изм. 02.04.2011 год.) В случаите, когато съдия по вписванията загуби това си качество поради освобождаване от длъжност, освен при дисциплинарно уволнение и ако заяви желанието си да продължи членството си в Асоциацията, Управителният съвет може да приеме трансформацията на членственото правоотношение от редовен в почетен член с Решение, което следва да бъде докладвано на Общото събрание.
5.3. Почетни членове могат да бъдат дееспособни български и чуждестранни физически лица: хабилитирани специалисти по търговско, вещно, гражданско и административно право, правоспособни юристи с изявен интерес към практиката и материята, регулираща дейността на съдиите по вписванията при районните съдилища, както и специалисти по електронните технологии, използвани при работата с електронните регистри по вписвания проявяващи интерес към целите и задачите на Асоциацията. Почетни членове могат да бъдат и юридически лица с изключителни заслуги към Сдружението и неговото развитие.
5.4. (изм. 24.09.2009 год., 02.04.2011 год.) Почетните членове имат право да участват във форумите и заседанията на Асоциацията и са освободени от каквито и да било вноски.
ЧЛ.6
. Възникване на членствено правоотношение.
6.1. Членуването в Асоциацията е доброволно.
6.2. Кандидатът за редовен член подава Писмена молба до Управителния съвет, в която декларира,че е запознат и приема разпоредбите на настоящия Устав.
6.3. Управителният съвет се произнася с Решение по молбата за членство в първото си редовно заседание, от който момент възниква членственото правоотношение и това Решение следва да бъде докладвано на Общото събрание за приемане на актуализирания списък на членовете. Общото събрание одобрява окончателния състав на редовните членове.
6.4. (изм. 02.04.2011 год.) Членствените права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване. Изпълнението на членските задължения и упражняването на членските права може да бъде предоставено другиму, ако е предвидено в Устава.
6.5. Членовете на Асоциацията са длъжни да спазват настоящия Устав и Решенията на Общото събрание, както и да участват активно в дейността на Асоциацията за постигане на целите и.
6.6. Почетните членове се приемат с Решение на Управителния съвет, по предложение на всеки член на Асоциацията, внесено и докладвано за разглеждане от член на Управителния съвет. Общото събрание одобрява окончателния състав на редовните и почетните членове.
Чл.7.
Пректаряване на членството.
7.1. Прекратяването на членството на редовните и почетните членове става с едностранно писмено волеизявление, отправено до Управителния съвет на Сдружението.
7.2. Освобождаване на редови и почетен член става с Решение на Управителния съвет, което следва да бъде докладвано на Общото събрание за приемане на актуализиран списък на членовете.
7.3. Освобождаването на член на Управителния съвет, става с подаването на Писмена молба до Управителния съвет, а Решението за освобождаването се взема на първото следващо заседание на Общото събрание. Когато съставът на Управителния съвет падне под пет души се свиква извънредно Общо събрание за избор на нови членове. Те се избират за срок равен на остатъка от мандата на Управителния съвет.
7.4. Със смърт или поставяне под пълно запрещение.
7.5. С прекратяването на Асоциацията.
7.6. С изключване по Решение на Управителния съвет, когато:
7.6.1. Член на Асоциацията злепоставя интересите на професията и на дейността на Сдружението.
7.6.2. Системно нарушава Устава.
7.6.3. Не е внесъл встъпителната вноска или редовния си членски внос за период от една година, което се установява по документи от Управителния съвет в срок до два месеца от настъпването на събитието.
7.7. При вземане на Решение за изключване, Председателя на Управителния съвет уведомява изключения с писмено уведомление.
7.8. Решението за изключване подлежи на обжалване пред Общото събрание, като жалбата се подава чрез Управителния съвет до Общото събрание и се включва в Дневния ред на първото следващо заседание на Общото събрание.
ЧЛ.8. Членовете имат следните права:
8.1. (изм. 02.04.2011 год.) Редовните членове имат право да участват в заседанията и форумите с право на глас, да избират и да бъдат избирани.
8.2. (изм. 02.04.2011 год.) Почетните членове имат право да участват във Форумите и заседанията на Асоциацията.
8.3. (изм. 02.04.2011 год.) Редовните и почетните членове имат право да се ползват от дейността на Асоциацията, съгласно приетите планове и програми, за постигането на целите на последната.
8.4. (изм. 02.04.2011 год.) Редовните и почетните членове имат право да бъдат информирани за дейността на Асоциацията.
8.5. Редовите и почетните членове имат право да участват в дейността на Асоциацията, да подпомагат управителните органи при осъществяване на конкретни цели.
8.6. (изм. 02.04.2011 год.) Редовните и почетните членове имат право да внасят пред УС предложения и проекти за развитието на Асоциацията.
8.7. (изм. 02.04.2011 год.) Редовните и почетните членове имат право да представляват Асоциацията пред държавни органи, министерства, ведомства, организации и институции, когато това им е възложено изрично с решение на Управителния съвет за отделен случай или за определен период.
ЧЛ.9. Задължения на членовете на Асоциацията:
9.1. Да спазват настоящия Устав и да изпълняват Решенията на ръководните органи на Сдружението.
9.2. Да участват в дейността на Сдружението и да работят за осъществяване на целите му.
9.3. Да издигат престижа на Асоциацията и да не извъшват действия, които противоречат на целите и.
9.4. (изм. 02.04.2011 год.,27.04.2013 год.) Редовните членове са длъжни да плащат определения встъпителен и редовен членски внос, като последният е платим на две равни части – първа вноска, дължима до 30.07 на текущата година и втора вноска, дължима до 31.01. на следващата календарна година.

9.5. (нов 27.04.2013 год.) Да предоставят на УС актуален електронен адрес първоначално при подаване на молба за членство и в последствие при промяна на същия, на който почетните или редовни членове да бъдат уведомявани по реда на този Устав или по решение на УС. Уведомлението се счита за редовно получено, ако е изпратено съобщението на заявения от почетния или редовния член електронен адрес и факта на изпращането се удостовери от изпращача с разпечатка-копие от електронната система.


ГЛАВА ТРЕТА


ЧЛ. 10. Органи на управление на Асоциацията са:
10.1. ОБЩО СЪБРАНИЕ НА УЧРЕДИТЕЛИТЕ/ОС/
10.2. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ/УС/ ОБЩО СЪБРАНИЕ
ЧЛ. 11. Общото събрание е върховен орган на Асоциацията и се състои от всички членове на Асоциацията.
11.1. Общо събрание се свиква най-малко един път в годината по инициатива на:
11.1.1. Управителния съвет;
11.1.2. Най-малко 1/3 от членовете на Асоциация, с писмено искане, отправено до Управителния съвет.
ЧЛ.12. Общото събрание се счита законно, ако на него присъстват повече от 1/2 от редовните му членове.
12.1. При липса на кворум, провеждането на Общо събрание се отлага с 1 час, след изтичането на който се провежда на същото място и при същия Дневен ред, като се счита за законно колкото и членове да се явят.
12.2. Всеки член има право на един глас. Гласуването по пълномощие се допуска съгласно разпоредбите на ЗЮЛНЦ.
12.3. (изм. 27.04.2013 год.) Поканата с предварително оповестен Дневен ред, място и дата на провеждане на Общо събрание се обнародва в „Държаван вестник” и се публикува на официалния сайт на Асоциацията най-малко един месец преди насрочения ден.
ЧЛ. 13. Общото събрание взема Решения с мнозинство 1/2 плюс един от гласовете на присъстващите, освен в случаите изброени в следващата алинея.
13.1. Общото събрание взема Решения с мнозинство 2/3 от присъстващите, когато:
13.2. Се допълва и изменя Устава на Асоциацията.
13.3. При вземане на Решение за преобразуване, сливане или прекратяване на Асоциацията.
ЧЛ.14. Компетенции на Общото събрание:
14.1. Взема Решение за учредяване на Асоциацията.
14.2. Приема, изменя и допълва Устава на Асоциацията.
14.3. Избира и освобождава членове на Управителния съвет.
14.4. Приема бюджет, годишните отчети на Управителния съвет за дейността на Асоциацията.
14.5. Взема Решения за преобразуване и прекратяване на Асоциацията.
14.6. Взема Решения по принципни въпроси от дейността на Асоциацията.
14.7. Общото събрание одобрява окончателния състав на редовните членове.
14.8. Отменя Решения на другите органи на Асоциацията, които протеворечат на Закона, Устава или други въртешни актове, регламентиращи дейността й.

14.9. (изм. 02.04.2011 год.) Общото събрание може да отмени действието на приети вътрешни актове, касаещи дейността на Асоциацията или приеме нови за постигане целите на Асоциацията.
14.10. (нов 02.04.2011 год.) Взема решение за определяне размера на встъпителната вноска, членския внос и срока за тяхното внасяне.ЧЛ.15. (изм. 24.01.2009 год., 02.04.2011 год.) Управителният съвет се състои от 7 (седем) души.
15.1. Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание чрез пряко и явно гласуване за срок от две години.
15.2. Решенията за избиране на членовете му се вземат с обикновено мнозинство от гласовете на присъстващите.
Чл.16. (изм. 24.01.2009 год.) Управителният съвет се състои от председател, заместник-председател, изпълнителен секретар и членове.
16.1. Председателят, заместник-председателя и изпълнителния секретар се избират на заседание на Управителния съвет измежду избраните членове.
Чл.17. Асоциацията се представлява пред трети лица от Председателя.
Чл.18. Управителният съвет разпределя задълженията помежду си на първото си заседание след учредяване на Асоциацията.
Чл.19. Управителният съвет заседава най-малко веднъж на три месеца при кворум от минимум пет души и взема Решения с мнозинство 1/2 плюс един от присъстващите.
19.1. В случай, че важни обстоятелства налагат вземане на Решения от Управителния съвет, той може да се свика от всеки един от членовете му при предварително съобщаване на Дневния ред.
19.2. Общото събрание може да отзове член на Управителния съвет при груби нарушения на Устава, Решения на Общото събрание или Управителния съвет и когато системно не участва в заседанията, не оказва съдействие и не работи за идеите и целите на Асоциацията.
19.3. Член на Управителния съвет може да участва и гласува при вземането на Решения и неприсъствено чрез установяване на телефонна или интернет връзка, гарантираща установяване на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на Решението, като гласуването на този член се удостоверява в Протокола от председателстващия заседанието.
Чл.20. Управителния съвет може да вземе Решение и без да бъде провеждано заседание, ако Протоколът за взетото Решение бъде подписан без забележки и възражения от всички негови членове.
Чл. 21. Компетенции на Управителния съвет:
21.1. Организира и ръководи оперативно дейността на Асоциацията съобразно Устава и Решенията на Общото събрание.
21.2. Подготвя Дневния ред и свиква при условията на устава и закона Общо събрание.
21.3. Приема молбите за включване и напускане на членове на Асоциацията, докладва на Общото събрание, по предвидения в Устава ред.
21.4. Подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Асоциацията.
21.5. Съхранява и води кореспонденцията на Асоциацията и създава помощни органи към нея.
21.6. Решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание.
21.7. (нов 27.04.2013 год.) Уведомява на основание свое решение почетните и редовни членове на заявения от тях по реда на чл. 9.5 електронен адрес за свои решения, предложения и др. Актове, както и такива отправени до него от трети лица.
21.8. (нов 27.04.2013 год.) Взема решения за публикуване на интернет страницата на асоциацията и/или на интернет страницата „клуб на съдиите по вписванията” на свои актове или адресирани до него такива на трети лица.

Чл.22. Компетентност на Председателя на Управителния съвет:
22.1. Представлява Асоциацията по реда, указан в Устава;
22.2. Свиква заседанията на Управителния съвет.
22.3. Ръководи заседанията на Управителния съвет и председателства Общите събрания.
22.4. Открива и закрива банкови сметки на Асоциацията.
22.5. Отчита дейността си пред Управителния съвет.
22.6. Може да делегира писмено при отсъствие, осъществяването на тези функции на Заместник-председателите, Изпълнителния секретар или на друг член на Управителния съвет.
Чл.23. Компетентност на Заместник - Председателя на Управителния съвет:
23.1. Изпълнява всички функции от компетентността на Председателя, в случай на писмено упълномощаване за това.
23.2. Изпълнява всички функции произтичащи от разпределението на задълженията между членовете на Управителния съвет, във връзка с чл.18 от настоящия Устав.
Чл.24. Компетентност на Изпълнителен секретар:
24.1. Организира и осъществява оперативно ръководство на дейността на Асоциацията.
24.2. (отм. 27.04.2013 год.)
24.3. Организира изпълнение на Решенията на ръководните органи.


ГЛАВА ЧЕТВЪРТА


Чл.25. (изм. 24.01.2009 год.) Средствата за дейността на Асоциацията се набират от:
25.1. Встъпителни вноски на членовете и членски внос;
25.2. Дарения, помощи, субсидии;
25.3. Одобрени проекти на правителствени и неправителствени програми, свързани с целите на Асоциацията;
25.4. Одобрени проекти на програми свързани с Европейски фондове за развитие;
25.5. (изм. 02.04.2011 год.) Приходи от стопански дейности, в съответствие с действащото в страната или Европейската общност законодателство и Устава на Асоциацията.
Чл.26. Размерът на вноските по конкретни проекти и за неотложни нужди и сроковете за тяхното внасяне се определят от Управителния съвет.


ГЛАВА ПЕТА


Чл. 27. Прекратяване на Асоциацията.
27.1. Асоциацията се прекратява с Решение на Общото събрание, по предложение на Управителния съвет, в случаите когато са постигнати целите за нейното учредяване или на невъзможност за тяхното постигане.
27.2. Асоциацията се прекратява по Решение на Окръжен Съд по седалището, съгласно разпоредбите на ЗЮЛНЦ.§ 1. Уставът е приет от Общото събрание на „Българска Асоциация на съдиите по вписванията”, проведено на 24.01.2008г. и влиза в сила от датата на приемането му.
§ 2. Всички официални документи се подпечатват с печата на Асоциацията.
§ 3. Сдружението може да има свои, значка, карта, страница в Интернет по Решение на УС.
§ 4. Знакът по чл.2, т.2.5 от Настоящия Устав представлява Графика на статуята на Богинята на правосъдието – Темида, стъпила върху събрани за поздрав длани, прерастващи в лаврови венци – символ на мъдростта и консенсуса, на фона на националния флаг – българския трибагреник.
§ 5. Настоящия Устав е гласуван и приет с направени изменения и допълнения по него, съгласно Протокол № 02/24.01.2009г. от проведеното Общо събрание на „Българската Асоциация на съдиите по вписванията”, състояло се на 24 януари 2009г. в гр. Пловдив и с приемането му, отменя досега действащия Устав от 03 ноември 2007г.
§ 6. Относно неуредените въпроси в този Устав се прилагат разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и гражданското законодателство.


 

WebHosting free.bg | Site creator | Web design | | ©2010 БАСВ
Начало